Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání ve společnosti Megalax Real, s.r.o. – část 1. a 2.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13165

Název zakázky: Podnikové vzdělávání ve společnosti Megalax Real, s.r.o. – část 1. a 2.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Megalax Real, s.r.o.

Sídlo zadavatele: K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Studnička
 • Telefon: +420608518125
 • E-mail: petr.studnicka@conectart.cz

IČ zadavatele: 07774656

DIČ zadavatele: CZ07774656

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Helena Kordová
 • Telefon: +420734654404
 • E-mail: helena.kordova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 12. 2019 11:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4 - Krč mezi 9.00-15.00hod

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Vymezení předmětu 1. a 2. části zakázky je zajištění realizace školení zaměstnanců společnosti Megalax Real, s.r.o:

 

Vstupní školení v oblasti telemarketingu
Vstupní školení IT s využitím v oblasti telemarketingu
Školení komunikačních dovedností v oblasti telemarketingu
Školení projektů Sazka, MND a 1188
Školení prodejních dovedností v oblasti telemarketingu

 

více viz Výzva a přílohy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 5900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30. 9. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Pro vyhodnocení nabídek jsou stanovena v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek tato kritéria hodnocení:

  Nabídková cena v Kč bez DPH - 70 %

  Kvalita odborného týmu - 30 %

  Hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

blíže viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • viz Výzva 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za školící hodinu v Kč bez DPH v tomto rozsahu a sktruktuře dle přílohy č. 8 ZD. Nabídka nesmí obsahovat nulové položky ceny za hodinu školení bez DPH u žádného z kurzů.

 

blíže viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.blíže viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. blíže viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé části zakázky, a to písemně v českém jazyce blíže viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.blíže viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:

viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Santia, spol. s r.o.

  Datum podpisu smlouvy: 10. 3. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Santia, spol. s r.o.

  Datum podpisu smlouvy: 10. 3. 2020

Datum ukončení: 10. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 12. 2019
 
Aktualizováno: 16. 5. 2020