Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Poradenské služby v oblasti Age managementu společnosti Wienerberger

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12796

Název zakázky: Poradenské služby v oblasti Age managementu společnosti Wienerberger

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Wienerberger s.r.o.

Sídlo zadavatele: Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Michal Filla
  • Telefon: +420602482366
  • E-mail: michal.filla@wienerberger.com

IČ zadavatele: 00015253

DIČ zadavatele: CZ00015253

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jana Krupičková
  • Telefon: +420725016078
  • E-mail: jana.krupickova@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 6. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Účastníci Zadávacího řízení mohou podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje CENT dostupného na internetové adrese https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2954.html

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem podlimitní veřejné zakázky na služby „Poradenské služby v oblasti Age managementu společnosti Wienerberger“ (dále jen „Zakázka“) je zajištění poskytnutí odborných služeb v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Předmětem projektu realizovaného společností Wienerberger, s.r.o. cílí především na posílení manažerských dovedností a kompetencí managementu společnosti a vytvoření chybějících principů řízení lidských zdrojů v kontextu generačního složení zaměstnanců společnosti. Cílem je vytvoření kompetenčního modelu, koncepce talent managementu a další výstupů projektu. Projekt je v realizaci od 1. 1. 2018 a bude trvat do 31. 12. 2020.

Zakázka je spolufinancována z Evropské unie – Evropský sociální fond (ESF) – Operační program zaměstnanost, číslo výzvy 03_17_079, název výzvy: Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009505, název projektu: Posílení Age managementu ve společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Předmětem Zakázky jsou následující plnění:

1 )   Zvýšení úrovně řízení, rozvinutí přístupu a respektu k individualitám. Tato aktivita je navržena jako průřezová v rámci celého projektu, jelikož hlavní forma realizace budou individuální koučinky pro klíčové zaměstnance společnosti a manažery. Složena bude z analýzy potřeb klíčových pracovníků a manažerů, kompetenčního a rozvojového tréninku. Manažeři budou seznámeni se systémem řízení z pohledu Age managementu, vedeni k pochopení vlastní role v rámci organizace. Součástí bude také rozvojový trénink pro posilování manažerské a řídící dovednosti. Počet účastníků – 15 osob, rozsah 35 hod./osoba, tzn. celkem 525 hodin individuálního koučinku.

2)    Talent management. Cílem aktivity je vytvoření konceptu talent programu od nominace a výběru kandidátů vyhodnocení efektů programu z hlediska rozvoje potřebných dovedností a motivace u klíčových talentů. V programu by měly být kombinovány interně a externě realizovaná školení, e-learning, práce na projektech, možnosti rotace, mentoringu. U každého zaměstnance by mělo být nastaveno sledování jeho pokroku a zapojení jeho nadřízeného.

Vzhledem k faktu, že téma talent managementu je pro společnost Wienerberger zcela nové, očekává významné zapojení ze strany vybraného externího dodavatele služeb, který by měl daný koncept vytvořit.

Předpokládané okruhy řešení koncepce talent managementu:

1) Assesment centrum pro výběr uchazečů

2) Individuální zpětná vazba

3) Individuální rozvojové plány, účast na vybraných projektech (zadání)

4) Rozvoj v učebně (dovednosti, odbornost)

5) Rozvoj v praxi (reálná činnost – viz účast na projektu, rotace na pracovišti)

6) Vyhodnocení plnění individuálního plánu rozvoje, prezentace efektů realizovaných projektů, doporučení pro další rozvoj.

Výstupem aktivity tedy bude Koncepce talent managementu společnosti Wienerberger s.r.o. Počet zapojených účastníků – 40 osob.

3)    Vytvoření kompetenčního modelu, katalogu pozic a pracovních náplní, systému průzkumu spokojenosti. Cílem aktivity je formou skupinových workshopů, školení a rozhovorů 1:1 s klíčovými lidmi zjistit nezbytné informace pro vytvoření kompetenčního modelu, katalogu pozic (interaktivní přístup tvorby jednotlivých výstupů s co největším zapojením realizačního týmu žadatele).

Oba dokumenty budou následně zpracovány vybraným dodavatelem. Podobně systém pravidelných průzkumů spokojenosti zaměstnanců a zjišťování jejich potřeb bude vytvořen

externím dodavatelem. V úzké spolupráci obou subjektů budou vypracovány vzorové pracovní náplně k jednotlivým pracovním pozicím.

V další fázi budou všichni vedoucí pracovníci s vytvořenými systémy a dokumenty seznámeni a proškoleni, jak tyto nástroje co nejefektivněji v praxi využívat.

Způsob realizace klíčové aktivity:

1) Analytické rozhovory s vedoucími pracovníky – sběr vstupních dat k níže uvedeným výstupům.

2) Vytvoření průzkumu spokojenosti mezi zaměstnanci (všichni zaměstnanci společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.), pilotní ozkoušení, zpracování metodologie pravidelného hodnocení spokojenosti včetně školení vedoucích zaměstnanců k tomuto tématu.

3) Realizace úvodních workshopů na téma kompetenčního modelu (segmentace pozic, nároky na kompetence, definice kompetentních profilů, rozdělení kompetencí).

4) Zpracování a finalizace kompetenčního modelu. Proškolení vybraných zaměstnanců v komunikaci kompetenčního modelu, práce s ním, včetně dalších možností využívání.

5) Workshopy k tématu katalogu pozic a pracovních náplní --> vstupem jsou parametry kompetenčního modelu, nároky na jednotlivé věkové skupiny (zkušenostní profil zaměstnance) atp.

6) Proškolení vedoucích pracovníků – katalog pozic a pracovní náplně.

Očekávaná časová náročnost aktivity:

* Workshopy vedoucí pracovníci (4 školicí dny na skupinu) - účastníci: 30 (rozděleno do 3 skupin) à12 jednodenních workshopů

* Školení vedoucí pracovníci (8 školicích dní na skupinu) - účastníci: 30 (rozděleno do 3 skupin) à 24 školicích dní

* Individuální rozhovory vedoucí pracovníci – účastníci: 30 (2 hodiny na účastníka) à 60 hodin podpory

* Zpracování výstupů – časová dotace dle zkušeností dodavatele

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3248250,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.12.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění Zakázky je v případě koncepčních prací sídlo dodavatele. Místem plnění pro předání a převzetí výstupů, provádění průzkumů a realizace školení je sídlo Zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1) Nabídková cena bez DPH (50 %) - číselné kritérium.

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

Pro hodnocení kritéria nabídková cena bude použit vzorec:

100 x

nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena

cena hodnocené nabídky

 

Takto stanovené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria, a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

 

2) Kvalita nabízených služeb (50 %) - nečíselné kritérium.

V rámci hodnoticího kritéria „Kvalita nabízených služeb“ budou hodnoceny nabídky z pohledu kvality realizace předmětu zakázky.

Vzhledem ke komplexitě projektu, struktuře klíčových aktivit a jednotlivých typů technik (koučink, workshopy, vzdělávání, tvorba koncepčních materiálů atp.) předloží účastník v nabídce dokument „Metodologie projektu“, který bude hodnocen na základě níže uvedených sub kritérií.

Subkriterium

S1

Popis metodologie a přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky

S2

Struktura výstupů zakázky a zasazení do systému řízení lidských zdrojů ve společnosti Wienerberger

S3

Případová studie – koučování vedoucího zaměstnance

 

Celkem

V rámci jednotlivých subkritérií bude hodnoceno:

Subkritérium

Specifikace subkritéria

Popis metodologie a přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky

V rámci tohoto sub kritéria bude každá nabídka hodnocena na základě níže uvedených parametrů:

Komplexnost metodiky pro úspěšné plnění veřejné zakázky
Vzájemná provázanost jednotlivých aktivit v rámci zakázky vymezených v předmětu veřejné zakázky
Návrh postupu realizace zakázky z obsahového a časového hlediska
Vhodnost použitých metod k realizaci zakázky
Způsob komunikace se zadavatelem a dalšími relevantními subjekty

Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance struktury, logiky a návrhu jednotlivých etap projektu k identifikovaným potřebám společnosti v oblasti zavedení Age managementu a která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení zaměstnanců společnosti, tj. lépe bude hodnocena nabídka účastníka, který navrhne vhodnější interaktivní metody realizace projektu, tzn., v co nejširší míře umožní aktivní zapojení zaměstnanců společnosti do realizace projektu.

Návrh metodologie a přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky bude zpracován maximálně na 10 stran A4.

Struktura výstupů zakázky a zasazení do systému řízení lidských zdrojů ve společnosti Wienerberger

V rámci tohoto sub kritéria bude každá nabídka hodnocena na základě níže uvedených parametrů:

Návrh náplně a podoby koncepce talent managementu
Návrh náplně a podoby vymezení kompetencí jednotlivých pracovních míst
Návrh nástrojů k řízení a aktualizaci tématu age managementu ve společnosti
Zajištění souladu výstupů zakázky s relevantními postupy zadavatele

Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance struktury, logiky a návrhu jednotlivých fyzických výstupů projektu – tedy kompetenčního modelu a koncepce talent managementu včetně jejich implementace do systému řízení lidských zdrojů společnosti Wienerberger.

Návrh struktury výstupů zakázky a zasazení do systému řízení lidských zdrojů bude zpracován maximálně na 5 stran A4.

Případová studie – koučování vedoucího zaměstnance

Účastník zpracuje návrh koncepce celkem 3 koučovacích lekcí pro vedoucího zaměstnance společnosti Wienerberger, vč. osobního rozvojového plánu. Návrh bude zahrnovat první úvodní lekci (1. lekce), lekci v polovině koučování (9. lekce) a závěrečnou lekci (18. lekce). Koučování by mělo být zaměřeno na oblast age managementu.  V rámci tohoto sub kritéria bude každá nabídka/případová studie hodnocena na základě níže uvedených parametrů:

navržené metody a jejich interaktivita; nejlépe bude hodnocena studie využívající propracovaný systém metod zvolených s ohledem na popis situace a současně zajišťující vysokou míru interaktivity, tedy přímé a aktivní zapojení zaměstnance do řešení situace;
nastavení osobního rozvojového plánu zaměstnance se stanovením cílů a zhodnocením jejich naplňování, tedy dosaženého pokroku, v rámci popsaných lekcí; nejlépe bude hodnocena nabídka s adekvátně nastaveným plánem reflektujícím popis situace zaměstnance a realistickým nastavením s ohledem na dosažení nastavených cílů a časový rámec koučování;
navržené aktivity pro naplňování osobního rozvojového plánu a dosažení nastavených cílů koučování; nejlépe bude hodnocena nabídka, v níž navržené aktivity maximálně přispějí k naplnění cílů, přičemž je zřejmá logická návaznost a strukturovanost jednotlivých aktivit;
návrhu jako celku z hlediska strukturovanosti, míry komplexnosti a vyváženosti; nejlépe budou hodnoceny nabídky, které jako celek působí komplexně, vyváženě, jasně a srozumitelně a vykazují reálnější provázanost v popsaných stádiích (lekcích) koučovacího procesu.

Případová studie bude zpracována maximálně na 10 stran A4.

V rámci hodnocení jednotlivých sub kritérií se použije bodová stupnice 1 až 10. Body jsou přidělovány vždy za dílčí hodnoticí kritérium jako celek.

Hodnoticí komise (jako celek) přiřadí subjektivním dílčím hodnoticím kritériím body podle následujícího klíče:

9 až 10 bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnoticího sub kritéria jako celku plně vyhovující a představuje vysoce kvalitně zpracovaný návrh plnění s odborným porozuměním problematice projektového zadání a zásadní orientací na potřeby společnosti Wienerberger.
6 až 8 bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnoticího sub kritéria jako celku vyhovující a představuje dobře zpracovaný návrh plnění s porozuměním problematice projektového zadání a převážnou orientací na potřeby společnosti Wienerberger.
3 až 5 bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnoticího kritéria jako celku vyhovující, avšak s výhradami, zejména pokud:

návrh je celkově méně srozumitelný,
obsahuje nesrovnalosti a nedostatky ve struktuře a zacílenosti,
popř. trpí zřejmou obecností a schematičností;
navržený způsob postupu (metody, aktivity, struktura výstupů, případová studie) nedostatečně reflektuje potřeby společnosti a koučovaných zaměstnanců a jejich zapojení do řešení situace.

1 až 2 subjektivních bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnoticího kritéria jako celku nevyhovující, zejména:

uchazeč celkově neporozuměl problematice, která má být předmětem projektu,
jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky nenavazují, netvoří celek,
navržené postupy jsou nejasné, popř. nepřehledné
návrh je celkově nesrozumitelný nebo neúplný.

V dalším kroku bude proveden přepočet takto přidělených dílčích bodů na bodovou stupnici použitou pro stanovení neváženého bodového zisku v kritériích hodnocení, kdy nabídka s nejvyšším počtem bodů získá 100 bodů, a ostatní nabídky získají počet bodů dle níže uvedeného vzorce.

Vzorec je tedy následující:

 100     x

Počet bodů hodnocené nabídky = S1 (body) + S2 (body) + S3 (body)

Počet bodů nabídky s nejvyšším počtem bodů = S1 (body) + S2 (body) + S3 (body)

Takto stanovené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria, a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:

1) Rozsah kvalifikace:

1.1    Vymezení požadavků Zadavatele na kvalifikaci

Předpokladem účasti v tomto Zadávacím řízení je prokázání základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:

(a)       základní způsobilost podle ustanovení §74 Zákona;

(b)       profesní způsobilost podle ustanovení §77 Zákona;

(c)        technická kvalifikace podle ustanovení § 79 Zákona.

1.2    Prokázání splnění kvalifikace

1.2.1 Stanovení způsobu prokázání kvalifikace

Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými Zákonem a doklady požadovanými Zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

Podle ustanovení §53(4) Zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení platí, že doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle §87 Zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci požadovanými Zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle §74 Zákona a profesní způsobilost podle §77(1) Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době tří (3) měsíců přede dnem podání nabídky.

Bude-li účastník v předložené nabídce na plnění Zakázky prokazovat splnění všech požadavků zadavatele na kvalifikaci prostřednictvím čestného prohlášení, musí být z obsahu tohoto čestného prohlášení zřejmé, že účastník splňuje veškeré požadavky na kvalifikaci stanovené Zadavatelem, a to v rozsahu Zadavatelem požadovaném. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka (v případě zastoupení na základě plné moci musí být součástí nabídky příslušná plná moc).

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady, čestné prohlášení nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky, kterým účastník prokazuje splnění kvalifikace, předkládá v nabídce, jako její součást.

Vybraný dodavatel bude v souladu s §122(3) Zákona Zadavatelem před podpisem Smlouvy vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je vybraný dodavatel již v Zadávacím řízení nepředložil.

1.2.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle §77(1) Zákona požadované Zadavatelem v této zadávací dokumentaci prostřednictvím jiných osob, a to ve smyslu §83 Zákona. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle §77(1) Zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle §74 Zákona jinou osobou, a
d) písemný závazek jiné osoby (poddodavatele) k poskytnutí plnění určeného k plnění Zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele (v tomto případě bude osoba uvedena v seznamu poddodavatelů dle odstavce 10.1.5 této zadávací dokumentace).

Má se za to, že požadavek podle §83(1)(d) Zákona je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění Zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle §79(2)(a), (b) nebo (d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle §83(1) Zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

V souladu s § 83(3) Zákona Zadavatel požaduje, aby se dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle §78 Zákona, v rámci své nabídky zavázali nést společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění Zakázky po celou dobu jejího plnění.

1.2.3 Prokázání kvalifikace u společné účasti dodavatelů

Podá-li za účelem společného plnění předmětu Zakázky nabídku více dodavatelů společně ve smyslu §82 Zákona, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů je povinen samostatně prokázat splnění základní způsobilosti podle odstavce 6.1.1(a) výše (§74 Zákona) a profesní způsobilosti podle 6.1.1(b) výše (§77(1) Zákona) v plném rozsahu. Ve zbylém rozsahu prokazují dodavatelé kvalifikaci společně. Kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby. Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:

a) nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele;
b) jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník (společník) sdružení (společnosti) odpovědný za Zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů;
c) nabídka bude obsahovat smlouvu výslovně uvádějící, že všichni tito dodavatelé, kteří podali společně nabídku, budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou, která je předmětem Zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník (společník) bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení (společnosti) a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od Zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení (společnosti) bude odpovědností vedoucího účastníka (společníka); a
všichni dodavatelé budou takto smluvně zavázáni po celou dobu plnění Zakázky, bude-li jejich nabídka Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

1.2.4 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

Tyto doklady se předkládají s překladem do českého jazyka, v případě pochybností Zadavatele o správnosti překladu si Zadavatel může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka v souladu s §45(3) Zákona. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu

1.2.5 Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§228 a násl. Zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než tři (3) měsíce.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje splnění kvalifikace podle odstavce 6.2 této zadávací dokumentace. Dále výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje splnění kvalifikace podle odstavce 6.3 níže za předpokladu, že údaje uvedené ve výpisu pokrývají požadavky, které byly stanoveny Zadavatelem na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 6.3 níže.

1.2.6 Prokázání splnění kvalifikace certifikátem

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace Zadavateli předložením certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů (§234 Zákona). Předloží-li dodavatel Zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v §239 Zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených údajů, splnění kvalifikace účastníkem. Zadavatel k této věci stanoví, že neuzná kvalifikaci za prokázanou, pokud z předloženého certifikátu nebude vyplývat jasný a úplný rozsah splnění kvalifikace stanovené Zadavatelem.

Zadavatel dále stanoví, že pokud z předloženého certifikátu nebude zcela vyplývat úplné splnění všech jednotlivých kvalifikačních kritérií stanovených Zadavatelem, účastník je povinen k certifikátu připojit další listiny, které jednoznačně prokazují, že předpokladem certifikace bylo právě splnění všech jednotlivých kvalifikačních kritérií stanovených Zadavatelem.

2)     ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

2.1    Splnění podmínek základní způsobilosti

Způsobilým není (dle §74 Zákona) dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních pěti (5) letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele s tím, že k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
d) je v likvidaci, nebo proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písmene (a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písmene (a) výše splňovat:

tato právnická osoba; a
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; a
osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.

2.2    Způsob prokázání splnění podmínek základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti podle odstavců 6.2.1(a) výše (§74(1)(a) Zákona) doloží účastník výpis z evidence Rejstříku trestů;

b) k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti podle odstavců 6.2.1(b) výše (§74(1)(b) Zákona) doloží účastník potvrzení příslušného finančního úřadu;

c) k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti podle odstavců 6.2.1(b) výše (§74(1)(b) Zákona) doloží účastník ve vztahu ke spotřební dani písemné čestné prohlášení;

d) k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti podle odstavce 6.2.1(c) výše (§74(1)(c) Zákona) doloží účastník písemné čestné prohlášení;

e) k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti podle odstavců 6.2.1(d) výše (§74(1)(d) Zákona) doloží účastník potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení;

f) k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti podle odstavce 6.2.1(e) výše (§74(1)(e) Zákona) doloží účastník výpisem z obchodního rejstříku, nebo písemným čestným prohlášením v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů také jiným způsobem, který připouští Zákon (jak jsou tyto způsoby popsány v odstavci 6.1.2 výše).

3)       PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

3.1.   Splnění profesní způsobilosti

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Tento doklad nesmí být starší 3 měsíců před zahájením výběrového řízení.

4)     TECHNICKÁ KVALIFIKACE

4.1.   Splnění kritérií technické kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

             Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladu dle § 79 odst. 2 písmo b) zákona:

Účastník předloží seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich doby a rozsahu poskytnutí, a to ve formě čestného prohlášení. Seznam služeb musí obsahovat alespoň:

1. popis a rozsah významné služby, ze které bude jednoznačně vyplývat splnění výše uvedených požadavků,

2. doba plnění – rok a měsíc realizace,

3. sjednanou cenu za plnění předmětu významné služby,

4. identifikační údaje zadavatele/objednatele významné služby,

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 79 odst. 2 písmo b) zákona:

Účastník prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud předloží seznam alespoň se třemi (3) významnými službami realizovanými uchazečem v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení. Přičemž

Alespoň 1 významná služba musí být v oblasti individuálního koučinku vedoucích zaměstnanců obchodní společností a zároveň její minimální výše plnění je 500.000, - Kč bez DPH.
Alespoň 1 významná služba musí být v oblasti tvorby kompetenčního modelu a zároveň její minimální výše plnění je 400.000, - Kč bez DPH.
Alespoň 1 významná služba musí spočívat ve vzdělávání vedoucích zaměstnanců/manažerů v oblasti strategického řízení, měkkých a manažerských dovedností či rozvojových potřeb této cílové skupin a zároveň její minimální výše plnění je 900.000, - Kč bez DPH

Účastník předloží seznam techniků (také jako „realizační tým“), jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladu dle § 79 odst. 2 písmo b) zákona:

Dodavatel předloží seznam členů realizačního týmu (ve formě čestného prohlášení) a profesní životopisy jednotlivých členů realizačního týmu.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 79 odst. 2 písmo b) zákona:

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud výše uvedenými dokumenty doloží, že má pro plnění předmětu zakázky k dispozici realizační tým o složení:

1x projektový manažer (garant úrovně poskytovaných služeb a kontaktní osoba pro zadavatele)
4x člen týmu

Projektový manažer nemůže současně vykonávat roli člena týmu. Tzn. že minimální počet členů realizačního týmu je 5 osob.

Dojde-li v průběhu platnosti smlouvy na realizaci veřejné zakázky ke změnám v realizačním týmu, vybraný uchazeč je povinen o takové skutečnosti neprodleně informovat zadavatele. Člena v realizačním týmu je možné nahradit pouze osobou, která splňuje minimálně dané požadavky.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 79 odst. 2 písmo b) zákona:

Účastník prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud předloží seznam alespoň šesti (6) techniků přičemž:

Technik na pozici projektového manažera musí disponovat minimálně pěti (5) letou zkušeností s řízením projektů v oblasti zavádění strategického řízení obchodních společností, zavádění transformačních procesů uvnitř organizací, nastavení řízeních lidských zdrojů atp. Tato skutečnost bude prokázána v předloženém profesním životopise. Z předloženého životopisu musí být dále patrná zkušenost s řízením alespoň deseti (10) takovýchto projektů.
Alespoň 2 členové týmu musí disponovat reálnou manažerskou praxí v obchodní či jiné (např. veřejnoprávní) společnosti po dobu minimálně šesti (6) let. Tato skutečnost musí být prokázána v předložených profesních životopisech těchto členů týmu
Alespoň 1 člen týmu musí disponovat minimálně pěti (5) letou zkušeností ve vzdělávání dospělých. Tato skutečnost bude prokázána v předloženém profesním životopise. Z předloženého životopisu tohoto člena týmu musí být dále patrná jeho účast alespoň na patnácti (15) projektech v oblasti vzdělávání dospělých v tématu manažerských či měkkých dovednostech, kde figuroval v roli lektora, v rozsahu minimálně jednoho školícího dne (tzn. 8 hod.)
Alespoň 2 členové týmu musí disponovat minimálně pěti (5) letou zkušeností v koučování vedoucích pracovníků (manažerů). Tato skutečnost bude prokázána v předložených profesních životopisech těchto členů týmu. Z předložených životopisů těchto členů týmu musí být dále patrná jejich účast alespoň na pěti (5) zakázkách, kde figurovali na pozici individuálního kouče pro management organizace, v rozsahu minimálně jednoho školícího dne (tzn. 8 hod.)

5 )      PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ

Dodavatel předloží veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace v Zadávacím řízení v prosté kopii. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době tří (3) měsíců přede dnem podání nabídky.

Vybraný dodavatel bude v souladu s §122(3) Zákona Zadavatelem před podpisem Smlouvy vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je vybraný dodavatel již v Zadávacím řízení nepředložil.

6)      ZMĚNY KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu Zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka Zadávacího řízení, je účastník Zadávacího řízení povinen tuto změnu Zadavateli do pěti (5) pracovních dnů oznámit a do deseti (10) pracovních dnů od oznámení této změny předložit Zadavateli nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost účastníku nevzniká, pokud je kvalifikace změněna tak, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků Zadávacího řízení nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení.

7)       OBJASNĚNÍ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ A/NEBO DOKLADŮ

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu Zadávacího řízení požadovat, aby účastník Zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady, nebo doplnil další nebo chybějící údaje, či doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li Zákon jinak. Nabídka však může být doplněna na základě žádosti v souladu se Zákonem a touto zadávací dokumentací o údaje nebo doklady, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pokud údaje nebo doklady předložené účastníkem Zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník Zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoloží, nebudou účastníkem Zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti dle tohoto odstavce 6.8, nebo neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na naplnění kritérií hodnocení, může Zadavatel tohoto účastníka vyloučit ze Zadávacího řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel v souladu s §103(2) Zákona doporučuje pro přehlednost nabídky a možnost provedení maximálně objektivního a současně rychlého hodnocení, aby podaná nabídka dodavatele byla zpracována v níže stanovené struktuře:

1)     Obsah a členění nabídky:

Nabídka bude Zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a členění:

1.1  Identifikační údaje účastníka Zadávacího řízení

                        Identifikačními údaji účastníka se rozumí:

(a)       v případě právnické osoby:     - obchodní firma či název,

- sídlo,

- právní forma, a

- identifikační číslo (bylo-li přiděleno);

(b)       v případě fyzické osoby:          - obchodní firma či jméno a příjmení,

- místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, a

- identifikační číslo (bylo-li přiděleno).

1.2  Nabídková cena

Nabídkovou cenou se rozumí nabídková cena stanovená účastníkem Zadávacího řízení v souladu s podmínkami stanovenými v bodu 7. této zadávací dokumentace.

Účastníkům Zadávacího řízení je doporučeno pro účely uvedení identifikačních údajů a nabídkové ceny použít krycí list, jehož vzor tvoří Přílohu1 této zadávací dokumentace.

V případě, že účastník Zadávacího řízení použije pro vypracování nabídky krycí list podle Vzoru krycího listu uvedeného v Příloze 1 této zadávací dokumentace, musí být krycí list řádně vyplněn, datován a podepsán účastníkem Zadávacího řízení (s tím, že pokud je účastníkem Zadávacího řízení právnická osoba, bude krycí list podepsán osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými zastupovat účastníka Zadávacího řízení v souladu se zápisem takové právnické osoby v obchodním rejstříku ke dni podání nabídky). Bude-li krycí list podepsán zmocněncem účastníka Zadávacího řízení, doloží účastník Zadávacího řízení v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena.

1.3  Doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené v bodu 6. této zadávací dokumentace

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy ve formě a v souladu s požadavky stanovenými v bodu 6. této zadávací dokumentace.

1.4  Návrh Smlouvy

(a)     návrh Smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou účastníka Zadávacího řízení zastupovat. Je-li návrh Smlouvy podepsán zmocněncem, musí být součástí nabídky originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, která byla takové osobě pro tento případ udělena;

(b)     návrh Smlouvy musí být v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavatel požaduje, aby návrh Smlouvy respektoval návrh Smlouvy tvořící Přílohu 4 této zadávací dokumentace a požadavky Zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci;

(c)     předmět plnění musí být v návrhu smlouvy vymezen v jediném článku Smlouvy tak, aby z něj bylo zřejmé, že předmětem plnění je Zakázka, jak je přesně specifikována v této zadávací dokumentaci;                                                                                 

doba plnění Zakázky musí být v návrhu Smlouvy obsažena v souladu s tím, jak je uvedeno v bodu 4. této zadávací dokumentace;

návrh smlouvy musí obsahovat povinnosti dodavatele, odpovědnosti za škodu a sankce;

návrh Smlouvy nesmí obsahovat žádné změny či dodavatelem doplněná ujednání oproti návrhu Smlouvy, který tvoří Přílohu 4 této zadávací dokumentace, k tíži či v neprospěch Zadavatele.

Přílohami Smlouvy budou dokumenty, které jsou uvedeny v návrhu Smlouvy, s tím, že:

-        harmonogram postupu prací (HPP) bude tvořit Přílohu 1 uzavřené Smlouvy,

-        cenovou kalkulaci nabídkové ceny; a

-        seznam členů realizačního týmu bude tvořit Přílohu 3 uzavřené Smlouvy

1.5  Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů se v nabídce dokládá formou čestného prohlášení (viz odstavce 9.2 a 9.3 této zadávací dokumentace).

1.6  Ostatní listiny přikládané k nabídce dle volby účastníka a požadavků vyplývajících z této zadávací dokumentace (zejména body 8.6, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 této zadávací dokumentace).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Struktura nabídkové ceny: Nabídková cena musí být v nabídce uvedena následujícím způsobem:

(a)       nabídková cena v Kč bez DPH,

(b)       výše DPH (v % a v Kč), a

(c)        nabídková cena v Kč včetně DPH.

Zadavatel doporučuje, aby nabídková cena ve shora uvedeném členění byla uvedena nejen v návrhu Smlouvy ale i v tzv. krycím listu, jehož vzor tvoří Přílohu 1 této zadávací dokumentace. Nabídková cena musí zahrnovat jakékoliv a veškeré případné související poplatky/platby.

Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění předmětu Zakázky. Ocenění jednotlivých položek je třeba provést pro uvedený rozsah a dobu plnění. Jakékoliv zásahy dodavatelů do struktury a věcného či množstevního vymezení položek v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) jsou bez případného předchozího pokynu Zadavatele nepřípustné.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému, bezvadnému a kvalitnímu provedení předmětu Zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena dále zahrnuje náklady na materiál, dopravu a služeb až do skutečného skončení Díla, a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Zakázky apod. 

     Překročení nabídkové ceny:    Nabídkovou cenu nelze po podání nabídky z jakýchkoliv důvodů měnit, jediným přípustným překročením nabídkové ceny je překročení související se změnou zákonné sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel v souladu s §37(2) Zákona stanoví, že nabídky budou účastníky Zadávacího řízení podány následovně:(a)elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje CENT (adresa profilu Zadavatele v elektronickém nástroji https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2954.html), a to výhradně v českém jazyce s tím, že všechny textové dokumenty, je-li to možné s ohledem na povahu dokumentu, budou v otevřeném formátu *.doc nebo *.docx. Nabídky podané v listinné formě budou považovány za nabídky podané v rozporu se způsobem doručení stanoveným v této zadávací dokumentaci a v souladu s §28(2) Zákona budou považovány za nepodané a v průběhu Zadávacího řízení k nim nebude přihlíženo; (b)v nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka Zadávacího řízení s tím, že účastník Zadávacího řízení může pro uvedení identifikačních údajů použít krycí list, jehož vzor tvoří Přílohu 1 této zadávací dokumentace;(c)veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka Zadávacího řízení, musí být podepsány statutárním orgánem účastníka Zadávacího řízení nebo osobou oprávněnou účastníka Zadávacího řízení zastupovat. V případě, že nabídku podepisuje osoba, oprávněná účastníka Zadávacího řízení zastupovat na základě plné moci, je požadováno doložení originálu nebo úředně ověřené kopie písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu; a(d)veškeré dokumenty/doklady musí být dobře čitelné a žádný dokument/doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by Zadavatele mohly uvést v omyl.11.2Veškeré podmínky a informace týkající se nastavení elektronického nástroje jsou dostupné na adrese: https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2954.html11.3Pro možnost podat nabídku prostřednictvím elektronického nástroje CENT musí být dodavatel řádně registrovaným dodavatelem v elektronickém nástroji CENT. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, jenž může trvat i několik dnů, či případně může dojít i k zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Vysvětlení zadávací dokumentace1) Dodavatel je oprávněn po Zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace v rozsahu, ve lhůtách a způsobem podle ustanovení §98 Zákona s tím, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena Zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje CENT nejpozději sedm (7) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle ustanovení §98(1) a (3) Zákona.V souladu s §98(3) Zákona vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bez identifikace tazatele bude uveřejněno do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení žádosti na profilu zadavatele dle §98(3) Zákona.2) Písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje CENT dostupného na internetové adrese uvedené v odstavci 14.1 této zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Zadávací řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení §53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost (verze 9).

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 2742500.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): M.C.TRITON, spol. s r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Prah 6, IČ 49622005

    Datum podpisu smlouvy: 21. 10. 2019

Datum ukončení: 21. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 5. 2019
 
Aktualizováno: 8. 11. 2019