Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení elektronických úředních desek

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13907

Název zakázky: Pořízení elektronických úředních desek

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 10. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Sídlo zadavatele: Planá nad Lužnicí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jiří Šimánek
  • E-mail: simanek@plananl.cz

IČ zadavatele: 00252654

DIČ zadavatele: CZ00252654

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jan Lanči
  • Telefon: +420607712930
  • E-mail: jan.lanci@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 10. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00252654 (Profil zadavatele)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů (nových, nepoužitých) elektronických úředních desek (ČÁST A) v provedení venkovních jednostranných panelů dle uvedené technické specifikace, která je přílohou č. 6 této ZD. Součástí plnění bude doprava zboží do místa plnění, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Součástí plnění bude po dobu 4 let (48 měsíců) zajištění služeb provozní podpory (ČÁST B) spočívající v bezvadném provozu, přičemž provozem je myšleno zajištění hardwarové a softwarové funkčnosti zařízení v stanoveném provozním režimu, implementace updatů a potřebných aktualizací, zajištění vzdáleného dohledu a přístupu.

Veřejná zakázka na dodávku elektronických úředních desek je vyhlášena rámci projektu „Přívětivý úřad Planá nad Lužnicí“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016742, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa - Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
641 dnů od účinnosti smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 a Informační centrum ČSLA 1, 391 11 Planá nad Lužnicí.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem: Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny bez DPH a zakázka bude přidělena dodavateli s nejnižší nabídkovou cenou.

V případě, že po hodnocení nabídek bude na pořadí nabídky, s jejímž podatelem má být uzavřena smlouva, více nabídek se shodným pořadím, bude o pořadí nabídek rozhodnuto losem za přítomnosti dodavatelů, jejichž nabídky jsou takto vyhodnoceny. O případném losování bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace veřejné zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost:

Účastník ve své nabídce předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou za účastníka jednat, které nebude starší 3 měsíce přede dnem zahájení výběrového řízení viz. příloha č. 2.

Způsob prokázání:

Originál čestného prohlášení ve znění přílohy č. 2 této výzvy vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem uchazeč, které nebude starší 3 měsíce přede dnem zahájení výběrového řízení.

Profesní způsobilost:

1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky.

2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Způsob prokázání: kopie příslušných dokladů (nemusí být ověřené)

Technická kvalifikace

Seznam minimálně 2 dodávek poskytnutých v posledních 3 letech přede dnem podání nabídky, přičemž předmětem každé musela být dodávka elektronické úřední desky včetně její instalace.

Způsob prokázání: originál seznamu formou čestného prohlášení s uvedením popisu předmětu poskytnuté dodávky, doby poskytnutí dodávky a identifikačních údajů objednatele (název, sídlo, IČO, kontaktní údaje oprávněného zástupce objednatele) ve znění přílohy č. 4 této výzvy vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem uchazeče.

Ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že v uvedeném období realizoval tyto významné dodávky:

Dvě významné dodávky, jejíž předmětem je dodávka a související služby jako je předmět plnění této VZ tedy elektronické úřední desky včetně její instalace a uvedení do provozu.

Za poskytnutou dodávku bude považována dodávka uvedená v seznamu, která byla v průběhu stanoveného období dokončena.

Uchazeč může k prokázání splnění této kvalifikace použít dodávky, které poskytl buď jako jediný dodavatel nebo jako dodavatel při společné účasti více dodavatelů nebo jako poddodavatel, avšak pouze v rozsahu, v jakém se na plnění podílel.

Společná účast dodavatelů:

V případě společné účasti dodavatelů může uchazeč prokázat kvalifikaci buď samostatně za každého dodavatele originálem čestného prohlášení ve znění přílohy č. 3 této výzvy vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem dodavatele nebo originálem společného čestného prohlášení ve znění přílohy č. 3 této výzvy vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem dodavatelů podávajících společnou nabídku. Oprávnění k podpisu dokumentů za všechny dodavatele podávající společnou nabídku musí být součástí nabídky. U společného čestného prohlášení pak uchazeč v úvodu čestného prohlášení uvede identifikační údaje všech dodavatelů podávajících společnou nabídku.

 

V případě, že účastník pro plnění předmětu zakázky nevyužije žádné poddodavatele, doloží jako přílohu Kupní smlouvy prohlášení, že žádné poddodavatele nepředpokládá. Uchazeč doplní přílohu kupní smlouvy č. 2 - Prohlášení o poddodavatelích.

 

Výpis z obchodního rejstříku musí být předložen za každého dodavatele samostatně, pokud je v   obchodním rejstříku zapsán.

V případě společné účasti dodavatelů uvedou dodavatelé v návrhu smlouvy identifikační

údaje všech dodavatelů podávajících společnou nabídku, avšak pouze jednu adresu, na kterou mají být zasílány písemnosti, a jeden účet, na který mají být hrazeny platby, kdy odeslání písemnosti na tuto adresu a uhrazení platby na tento účet bude zadavatel považovat za odeslání a uhrazení každému dodavateli společné nabídky.

Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně odpovědnost vůči zadavateli a třetím osobám v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a to po celou dobu trvání závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tento požadavek zadavatele je uveden v návrhu smlouvy.

Pokud bude uchazeč dodavatelem společné nabídky, pak již nemůže podat sám nabídku, nemůže být uchazečem jiné společné nabídky a nemůže být osobou, jejímž prostřednictvím jiný uchazeč prokazuje kvalifikaci.

 

 Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele:

Uchazeč může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku) požadované zadavatelem prostřednictvím poddodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) originál čestného prohlášení poddodavatele ve znění Přílohy č. 3 této výzvy vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem poddodavatele ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky,

b) výpis z obchodního rejstříku poddodavatele, pokud je v rejstříku zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky,

c) doklad o oprávnění k podnikání poddodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel podílet (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Poddodavatel, jehož prostřednictvím jiný uchazeč prokazuje kvalifikaci, pak již nemůže podat sám nabídku a nemůže být uchazečem jiné společné nabídky.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:

Uchazeč může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – kopie (nemusí být ověřená). Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Seznam kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát může dodavatel nahradit osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu.

Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

a)        základní způsobilosti dle § 74 Zákona

b)        profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů:

Uchazeč může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Dojde-li v průběhu zadávacího řízení k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Důsledky nesplnění kvalifikace:

Účastník zadávacího řízení, který neprokáže splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi své rozhodnutí o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení s uvedením jeho důvodu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Forma a obsah nabídky:

Účastník může podat nabídku pouze prostřednictvím profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00252654, tj. v elektronické podobě. Jedná se o certifikovaný elektronický nástroj, který zaručuje elektronickou komunikaci i uveřejnění zakázky dle požadavků zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 260/2016 Sb. Nabídky v tištěné podobě nebudou zadavatelem přijímány.

 

Zadavatel doporučuje prostudovat požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím Portálu pro vhodné uveřejnění jsou uvedeny na https://www.vhodne-uverejneni.cz v uživatelské příručce pro dodavatele v sekci ,,Manuály“.

 

Prostřednictvím elektronického nástroje je nutné provádět podání a příjem nabídek.

 

Veškeré doklady musí být naskenovány v takovém rozlišení, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky.

Ostatní písemná komunikace v zadávacím řízení (např. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, výzva dodavateli k objasnění nabídky) může probíhat mimo elektronický nástroj, avšak elektronicky, zejména prostřednictvím datové schránky či emailu. Některé datové zprávy, pokud by nebyly odeslány prostřednictvím elektronického nástroje či datové schránky však musí být opatřeny platným uznávaným elektronickým podpisem.

Zadavatel upozorňuje, že se nabídka nepovažuje za podanou, pokud nebude zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. K takové nabídce se v průběhu výběrového řízení nebude přihlížet a bude označena jako nepodaná.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku:

-           dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být dle ustanovení § 107 odst. 4 zákona současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci;

-           pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel na základě ustanovení § 107 odst. 5 zákona takového dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.

-       pokud podává nabídku více účastníků společně, uvedou též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení

Účastník doporučuje použít pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech pro zpracování nabídky:

Krycí list nabídky - Zadavatel požaduje, aby účastník řádně vyplnil Přílohu ZD č. 1 - Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
Doklady k prokázání splnění kvalifikace - Účastník předloží čestné prohlášení, kterým prokáže splnění základní -  viz. Příloha č. 2 – Čestné prohlášení uchazeče.
Doklady o využití poddodavatele a doklady ke kvalifikaci poddodavatele - Účastník předloží čestné prohlášení, kterým prokáže splnění základní a profesní způsobilosti -  viz. Příloha č. 3– Čestné prohlášení poddodavatele.
Podepsaný návrh kupní smlouvy - součástí zadávacích podmínek je vzor KS. Účastník pouze doplní požadované chybějící údaje včetně příloh, Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka učiní jako součástí nabídky. KS musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky účastníka. Pokud KS nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky účastníka, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Pokud jedná jménem či za účastníka jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu KS plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem (návody, technické listy katalogy a další doklady dle ZD).

Návody a katalogy musí být přeloženy do českého nebo slovenského jazyka pro ověření splnění technických požadavků. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny překladem do českého nebo slovenského jazyka.

Zadavatel pro všechny písemnosti vztahující se k tomuto zadávacímu řízení i k plnění smlouvy do budoucna stanoví povinnost jejich vyhotovení v českém jazyce. Písemnosti v jiném, než českém jazyce uchazeč předloží včetně překladu do českého jazyka.

Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si zadavatel od uchazeče vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Zadavatel pro všechna ústní jednání vztahující se k tomuto zadávacímu řízení i k plnění smlouvy do budoucna stanoví jako jednací jazyk češtinu nebo slovenštinu.

Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh očíslovat vzestupnou číselnou řadou.

Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace do elektronického nástroje zadavatele) nutné pro podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek.

Účastník v nabídce uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem.

Zadávací lhůta – Veřejný zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty, a to 75 kalendářních dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Po tuto dobu jsou uchazeči vázáni svými nabídkami.

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet účastníkům podané nabídky.

Společensky odpovědné veřejné zadávání

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání, které kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

V rámci dodržování zásad sociálně odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného zadávání zadavatel požaduje, aby dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky dodržoval pracovněprávní předpisy včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisy vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienické předpisy, předpisy k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel řádně a včas hradil své závazky vůči poddodavatelům a umožnil zadavateli kontrolovat u zaměstnanců dodavatele, podílejících se na realizaci předmětu veřejné zakázky, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dodavatel bude v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je zadavatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany zadavatele uhrazena dodavateli.

V případě, že to bude možné a účelné, využije dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí dodavatel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena a platební podmínky:

Zadavatel uhradí za předmět plnění tedy dodávka dvou kusů (nových, nepoužitých) elektronických úředních desek (ČÁST A) v provedení venkovních jednostranných panelů dle uvedené technické specifikace, která je přílohou č. 6 této ZD. Součástí plnění bude doprava zboží do místa plnění, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Součástí plnění bude po dobu 4 let (48 měsíců) zajištění služeb provozní podpory (ČÁST B) spočívající v bezvadném provozu, přičemž provozem je myšleno zajištění hardwarové a softwarové funkčnosti zařízení v stanoveném provozním režimu, implementace updatů a potřebných aktualizací, zajištění vzdáleného dohledu a přístupu.

Tato cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění.  Cena bude uvedena v české měně.

 

Splněním předmětu plnění ČÁST A se rozumí uvedení předmětu plnění do provozu a zaškolení obsluhy, které bude stvrzeno předávacím protokolem. Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu plnění a tyto zahrnout do své nabídky.

 

Účastník předloží nabídkovou cenu dodávky dvou kusů (nových, nepoužitých) elektronických úředních desek (ČÁST A) v provedení venkovních jednostranných panelů dle uvedené technické specifikace, která je přílohou č. 6 této ZD. Součástí plnění bude doprava zboží do místa plnění, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Součástí plnění bude po dobu 4 let (48 měsíců) zajištění služeb provozní podpory (ČÁST B) spočívající v bezvadném provozu, přičemž provozem je myšleno zajištění hardwarové a softwarové funkčnosti zařízení v stanoveném provozním režimu, implementace updatů a potřebných aktualizací, zajištění vzdáleného dohledu a přístupu dle podmínek uvedených v této výzvě i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:

Cena bez DPH…………………………..…Kč

DPH 21%.......................................Kč

Celková cena vč. DPH…………….…...Kč

Účastník je povinen do cen zahrnout náklady či poplatky a další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky podle této zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout.

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě změny sazby DPH.

Platební podmínky:

Placení ČÁSTI A bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených dodávek a prací, a to po předání a převzetí dokončeného plnění, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. Placení ČÁSTI B bude probíhat fakturací vždy po ukončení 12 měsíců podpory a to zpětně.

 

Kupující uhradí fakturu prodávajícího nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena na těchto místech:

1)        Krycí list nabídky

2)        Kupní smlouva – čl. IV

3)         Příloha č. 1 kupní smlouvy – Technická spec.

DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Forma a obsah nabídky:Účastník může podat nabídku pouze prostřednictvím profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00252654, tj. v elektronické podobě. Jedná se o certifikovaný elektronický nástroj, který zaručuje elektronickou komunikaci i uveřejnění zakázky dle požadavků zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 260/2016 Sb. Nabídky v tištěné podobě nebudou zadavatelem přijímány.Zadavatel doporučuje prostudovat požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím Portálu pro vhodné uveřejnění jsou uvedeny na https://www.vhodne-uverejneni.cz v uživatelské příručce pro dodavatele v sekci ,,Manuály“.Prostřednictvím elektronického nástroje je nutné provádět podání a příjem nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.1.Poskytnutí zadávací dokumentaceZadávací dokumentace v elektronické podobě je všem dodavatelům k dispozici bez omezení přístupu na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00252654 a na portálu www.esfcr.cz.2.Změna nebo doplnění zadávací dokumentaceDodavatel může zadavatele požádat o písemné vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné zadavateli doručit nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele.V dotazu (žádosti) musí být specifikována osoba tazatele s uvedením její obchodní firmy, sídla a IČO u právnické osoby, resp. jména, příjmení, IČO a sídla u fyzické osoby. Písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace lze zadavateli doručit rovněž prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: jan.lanci@email.cz. Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti dodavatele bez označení tohoto dodavatele budou uveřejněny stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00252654 a na portálu www.esfcr.cz, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.Zadavatel doporučuje účastníkům sledovat dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele a portálu www.esfcr.cz ve věci této veřejné zakázky, zejména s ohledem na případné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.Prohlídka místa plnění nebude konána – místa instalací úředních desek číslo 1 a číslo 2 jsou volně přístupná 24 hodin.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Otevíráním nabídek se rozumí zpřístupnění jejich obsahu zadavateli. Otevírání nabídek je neveřejné.
Vymezení závazných obchodních, platebních, záručních, sankčních a dalších podmínek je uveden v Příloze č. 5 – vzor Kupní smlouvy.
Účastník bere na vědomí, že je povinen minimálně do roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Kupní smlouva na realizaci předmětu plnění bude veřejně přístupná.
Zadavatel neposkytne zálohu. Cenu dle předchozího odstavce + příslušnou DPH uhradí zadavatel dodavateli (dodavateli, který byl na základě své nabídky v souladu s touto zadávací dokumentací vybrán) na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené dodavatelem. Dodavatel vystaví a doručí zadavateli fakturu do 7 dnů od uskutečnění plnění, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

Účastník se zavazuje realizovat předmět smlouvy v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě v souladu se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky a v souladu se smlouvou uzavíranou na plnění této veřejné zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 10. 2021
 
Aktualizováno: 13. 10. 2021