Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Profesní vzdělávání zaměstnanců Města Zruč nad Sázavou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11243

Název zakázky: Profesní vzdělávání zaměstnanců Města Zruč nad Sázavou

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Zruč nad Sázavou

Sídlo zadavatele: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Martin Hujer, starosta města
 • Telefon: +420327531426
 • E-mail: hujer@mesto-zruc.cz

IČ zadavatele: 00236667

DIČ zadavatele: CZ00236667

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jana Jelínková
 • Telefon: +420327531405
 • E-mail: jelinkova@mesto-zruc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
 

Předmětem výběrového řízení je zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance Města Zruč nad Sázavou v akreditovaných kurzech. Uchazeč doloží v nabídce doklad prokazující akreditaci vzdělávacích kurzů na požadovaná témata.

Zakázka je rozdělena do následujících 4 částí, s tím že každý uchazeč může podat nabídku na jednu či více částí:

1) Vzdělávání v legislativní oblasti

2) Vybrané profesní vzdělávání

3) Zlepšení komunikace s veřejností

4) Kybernetická bezpečnost

 

Specifikace jednotlivých kurzů/částí je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí této výzvy. Uchazeč v nabídce doloží podrobný popis a specifikaci plnění zakázky za každou její část, o kterou se uchází.

Uchází-li se uchazeč o jednu dílčí část či více dílčích částí, předloží vždy jen jednu nabídku, ve které uvede relevantní informace k jednotlivým dílčím částem.

Realizace kurzů bude probíhat v prostorách zadavatele. Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění zakázky, zejména odměny lektorů, cestovní náklady (stravné a náklady na ubytování lektorů), školící pomůcky (výukový materiál) pro účastníky, spotřební materiál, apod. Náklady na prezentační techniku (např. počítačové vybavení, dataprojektor, flipchart) jsou součástí nabídkové ceny. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

Účastník zajistí lektorské obsazení výuky a školící a podpůrné materiály pro každého účastníka kurzu v tištěné i elektronické podobě. V rámci plnění zakázky dodá: prezenční listiny, osvědčení o absolvování kurzu, závěrečné zprávy z kurzu, evaluační dotazník. Účastník ve všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech zajistí dodržení pravidel vizuální identity Operačního programu Zaměstnanost. Účastník v závěru kurzu vystaví každému úspěšnému účastníkovi kurzu osvědčení o absolvování kurzu

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1037000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od účinnosti smlouvy nejpozději do 31. 10. 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory zadavatele ve městě Zruč nad Sázavou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených dílčích hodnotících kritériích:

 • Nabídková cena (váha 70 %)
 • Kvalifikace a zkušenosti realizačního týmu (váha 30 %)  

Hodnoceny budou všechny části zakázky odděleně. Nejvýhodnější nabídkou za každou část zakázky je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů, tj. součet bodových ohodnocení získaných v dílčích kritériích vynásobených vahou příslušného dílčího kritéria a to pro každou část zvlášť.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy. Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.

Profesní způsobilost

Dodavatel musí dále v rámci prokázání profesní způsobilosti předložit:

výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávněni či licenci;

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. K prokázání profesní způsobilosti mohou být předloženy prosté kopie dokumentů.

Technická kvalifikace:

Technickou kvalifikaci splní uchazeč, který předloží Seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení. Minimální požadovaná úroveň je realizace alespoň 4 významných obdobných služeb s předmětem této veřejné zakázky poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech s uvedením alespoň těchto informací:

Identifikace služby (specifikace konkrétního obsahu služby)
Cena služby bez DPH
Doba realizace
Uvedení zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu

Významnou službou se rozumí taková služba, jejímž předmětem plnění byla realizace vzdělávacích aktivit.

Uchazeč pro doložení této části technické kvalifikace použije přílohu č. 8. Jako dostačující stačí doložit 4 referenční zakázky, pokud má zájem uchazeč o jednu i více částí zakázky.

 

Technickou kvalifikaci splní uchazeč, který předloží seznam lektorů, kteří se na plnění zakázky budou podílet a budou zajišťovat výuku v kurzech.  Uchazeč využije přílohu č. 7 této výzvy. Přílohou tohoto seznamu musí být profesní životopisy všech lektorů, podílejících se na plnění předmětu zakázky. Ke každému kurzu bude přiřazen konkrétní lektor – v nabídce bude doložen strukturovaný profesní životopis každého lektora, přičemž z každého životopisu musí být zřejmé dosažené vzdělávání lektora, délka praxe v oboru příslušného vyučovaného předmětu a délka lektorské praxe.

Požadavek na kvalifikace lektora:

minimálně 2 roky praxe na pozici lektor/lektorka příslušné vzdělávané oblasti

 

Doklady prokazující splnění technické kvalifikace mohou být předloženy v prostých kopiích.

 

V případě nesplnění kvalifikačních kritérií může být účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
 

V případě společné účasti dodavatelů, tzn. má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku samostatně (analogicky dle ust. § 82 zákona č. 134/2016 Sb.). Splnění další kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně (analogicky dle ust. § 84 zákona č. 134/2016 Sb.).

Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, dodavatel předloží prostý překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

Součástí nabídky bude CD/DVD, které bude obsahovat celou nabídku také v elektronické podobě. Listinná i elektronická verze nabídky musí být totožná.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat a podepisovat za dodavatele podle výpisu z obchodního rejstříku, popř. statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc nebo její úředně ověřená kopie musí být součástí nabídky.

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
 

Nabídková cena je cena uvedená v krycím listu, který je přílohou č. 4 této výzvy, shodná cena musí být uvedena v návrhu smlouvy o realizaci zakázky. Dodavatel vyplní celkovou cenu za plnění zakázky do krycího listu a příslušné dílčí ceny části zakázky, o kterou se uchází.  Současně doplní nabídkovou cenu do návrhu smlouvy a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.  

Cena bude uvedena vždy v českých korunách.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v 1 (jednom) originále a 1 kopii.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné a elektronické podobě (sken nabídky na CD) v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem:“Neotevírat – Profesní vzdělávání zaměstnanců Města Zruč nad Sázavou”, na níž bude uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem, či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v příloze předložená plná moc nebo její úředně ověřená kopie.Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně (např. ručně psané).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na dílčí část či na více dílčích částí.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek bude poskytnuto pouze na základě písemných dotazů. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
 

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

Zadavatel připouští plnění prostřednictvím poddodavatele.

V případě, že dodavatel využije poddodavatele, vyplní přílohu č. 5 – Seznam poddodavatelů

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 623800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BNV Consulting, s.r.o., Melantrichova970/17b. 110 00 Praha1, IČ:2710241

  Datum podpisu smlouvy: 22. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACTIVCONZULT, s.r.o., Tečovská 257,763 02 Zlín – Malenovice, IČ:28349342

  Datum podpisu smlouvy: 22. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resources management, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha7, IČ:27208371

  Datum podpisu smlouvy: 26. 9. 2017

Datum ukončení: 26. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 6. 2017
 
Aktualizováno: 2. 10. 2017