Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozmanitá Kofola

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12791

Název zakázky: Rozmanitá Kofola

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 5. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Sídlo zadavatele: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: místopředseda představenstva Ing. Daniel Buryš, MBA a člen představenstva Pavel Jakubík
  • Telefon: +420735749571
  • E-mail: michaela.trojakova@kofola.cz

IČ zadavatele: 24261980

DIČ zadavatele: CZ24261980

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Michal Dedek
  • Telefon: +420731610134
  • E-mail: m.dedek@efacz.com

Lhůta pro podání nabídek: 17. 6. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
EFA compliance s.r.o., Kamenná 13, 639 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele. Rozvojový program projektu Age Management Kofola je koncipován do 4 klíčových aktivit, které mají již vymezený rozsah (počet dnů) a počet účastníků. Rovněž je definován obsah, ovšem u toho se předpokládá jistá míra variability a flexibility v závislosti na potřebách dané skupiny účastníků, což bude upřesněno vždy na začátku spuštění realizace jednotlivých rozvojových aktivit.

 

č. KA

Klíčová aktivita

Cíl klíčové aktivity

1.

Pracovní skupina "Kofola People"

Příprava návrhu strategických cílů v řízení diverzity a jejich implementace

2.

Rozvojový program                                       "Kofola Leadership"

Rozvoj vyššího managementu v oblasti vedení generačně různorodých týmů

3.

Rozvojový program                                       "Kofola Management"                                                                                                                                                                                                                                 

Rozvoj středního a nižšího managementu v oblasti vedení a organizování generačně různorodých týmů

4.

Rozvojový program                                       "Kofola Trainer"

Rozvoj a rozšíření týmů interních lektorů, koučů/mentorů pro interní podporu a udržitelnost znalostí a dovedností v oblasti řízení a vedení generačně různorodých týmů

 

Výše uvedené Klíčové aktivity nejsou samostatnými částmi veřejné zakázky. Nabídka musí být podána v rozsahu pokrývajícím celý předmět zakázky.

Přesný popis předmětu veřejné zakázky včetně rozsahu je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1289720,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Školení bude probíhat od 3Q 2019. Přesný termín školení bude smluvními stranami specifikován vždy na základě aktuální objednávky.

Místo dodání / převzetí plnění:
Všechny poptávané služby s výjimkou rozvojového programu „Kofola trainer“, tj. interní lektor a interní kouč, jsou koncipovány jako tzv. uzavřené kurzy, tzn., jsou určeny pouze zaměstnancům zadavatele a nebudou přístupné jiným účastníkům. Služby budou poskytovány v Ostravě v prostorách zajištěných zadavatelem (neplatí pro tzv. otevřené kurzy uvedené v předchozím bodě).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií kvality:

 

Kritérium

Váha kritéria

Nabídková cena (v Kč bez DPH)

50 %

Zkušenosti lektorů

50 %

 

Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel požaduje předložení nabídky v písemné podobě. Podrobné informace jsou vedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 908600.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Economia a.s., Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8IČ: 28191226

    Datum podpisu smlouvy: 8. 8. 2019

Datum ukončení: 8. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 5. 2019
 
Aktualizováno: 20. 8. 2019