Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MÚ v Bílovci a realizace vzdělávacích programů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11919

Název zakázky: Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MÚ v Bílovci a realizace vzdělávacích programů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Bílovec

Sídlo zadavatele: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Pavel Mrva
 • Telefon: +420556414203
 • E-mail: pavel.mrva@bilovec.cz

IČ zadavatele: 00297755

DIČ zadavatele: CZ00297755

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Roman Hlaváč
 • Telefon: +420545120289
 • E-mail: roman.hlavac@rts.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 12. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 61500 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na sedm části, je nastavení systému řízení lidských zdrojů na Městském úřadě v Bílovci a zvýšení kompetencí, odborných znalostí a dovedností vedoucích zaměstnanců pro zajištění zavedení tohoto systému. Cílem je také optimalizace systému vzdělávání, hodnocení a rozvoje úředníků a zaměstnanců a komplexní zefektivnění kvality řízení lidských zdrojů. Navazovat bude vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností a realizace odborných vzdělávacích aktivit vedoucích k prohloubení specifických znalostí.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku v souladu s § 101 zákona na 7 částí:

Část 1:

Zavedení systémových nástrojů – moderních metod ŘLZ

Implementace kompetenčního přístupu – vzdělávání zaměstnanců MÚ Bílovec v měkkých dovednostech

Část 2 – Odborný rozvoj zaměstnanců – Legislativa ve veřejné správě I.                  

Část 3 - Odborný rozvoj zaměstnanců – Stavební legislativa     

Část 4 - Odborný rozvoj zaměstnanců – Ekonomická oblast                                       

Část 5 - Odborný rozvoj zaměstnanců – Životní prostředí                                  

Část 6 - Odborný rozvoj zaměstnanců – Legislativa ve veřejné správě II.                    

Část 7 - Odborný rozvoj zaměstnanců – Oblast Městské policie                         

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu část veřejné zakázky nebo na více částí nebo na všechny části veřejné zakázky v návaznosti na prokázanou kvalifikaci pro danou část. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pro každou část veřejné zakázky s jiným dodavatelem, podle výhodnosti nabídek, dodavatel musí riziko, že nebude vybrán na všechny jím nabízené části započítat do své nabídky.

Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále také jen výzva).

                      

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1660000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
dle Obchodních podmínek platných pro příslušnou část zakázky

Místo dodání / převzetí plnění:
Bílovec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny (shodně pro všechny části VZ).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • viz Zadávací dokumentace v přílohách

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • viz Zadávací dokumentace v přílohách

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely řízení rozumí celková cena za řádné provedení požadovaných služeb bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na řádné a odborné plnění předmětu zakázky. Nabídková cena bude zpracována podle věcného členění služeb. V rámci nabídky účastníka je údaj o nabídkové ceně uváděn na několika místech nabídky (návrh smlouvy o dílo, krycí list nabídky). Je povinností účastníka, aby veškeré jím uváděné cenové údaje byly ve všech částech nabídky shodné. Nabídková cena i dílčí ceny budou uvedeny v české měně v zadavatelem požadovaném členění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
•viz Zadávací dokumentace v přílohách

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
•viz Zadávací dokumentace v přílohách

Požadavek na jednu nabídku:
•viz Zadávací dokumentace v přílohách

Vysvětlení zadávacích podmínek:
•viz Zadávací dokumentace v přílohách

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • viz Zadávací dokumentace v přílohách

Zadávací řízení se řídí:
•viz Zadávací dokumentace v přílohách

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1273000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): M.C.TRITON, spol. s r.o.,se sídlem: Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ: 49622005,jednající: Ing. Luděk Pfeifer, CSc., jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 25. 4. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resources management, s.r.o.,se sídlem: Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 1 - Bubeneč, IČ: 27208371,jednající: Mgr. Drahomír Mejzr, MBA

  Datum podpisu smlouvy: 23. 4. 2018

Zrušené části zakázky: Část 4 - Odborný rozvoj zaměstnanců – Ekonomická oblastČást 5 - Odborný rozvoj zaměstnanců – Životní prostředíČást 6 - Odborný rozvoj zaměstnanců – Legislativa ve veřejné správě II.Část 7 - Odborný rozvoj zaměstnanců – Oblast Městské policie

Datum ukončení: 25. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 12. 2017
 
Aktualizováno: 9. 5. 2018