Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategické plánování města Hlučína

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12406

Název zakázky: Strategické plánování města Hlučína

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Hlučín

Sídlo zadavatele: Mírové náměstí 23

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Pavel Paschek
 • Telefon: +420595020320
 • E-mail: podatelna@hlucin.cz

IČ zadavatele: 00300063

DIČ zadavatele: CZ00300063

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Unitender, s. r. o., Bc. Dominika Komárková
 • Telefon: +420596245926
 • E-mail: dominika.komarkova@unitender.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 8. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Unitender, s. r. o., Office center Zárubek, Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava 10

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je Strategické plánování města Hlučína. Zakázka je rozdělena na 4 části:

1. část - zpracování Strategického plánu města Hlučína na období 2020 - 2030, včetně Akčního plánu a SEA

2. část - zpracování Dopravního generelu

3. část - zpracování Urbanistického generelu

4. část - vzdělávání zaměstnanců

 

Podrobné informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2270000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. část max. 31.3.2020, 2. část max. 31.12.2019, 3. část max. 31.12.2019, 4. část max. 31.3.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nejnižší nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • 1. Požadavky na splnění kvalifikace

  1.1 Obecné informace:

  Dodavatel je povinen v souladu s § 53 odst. 4 zákona prokázat splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadávací dokumentací.

  Předkládání všech dokladů v nabídce:

  Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

  Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odstavce 2 písm. a) a b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

  Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

  Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

  Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

  Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle výše uvedeného odstavce o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

  Doklady o kvalifikaci

  - Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením.

  - Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

  - Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1

  zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

  - V případě, že dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku, je povinen do nabídky doložit čestné prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

  - Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.

  Dodavatel se sídlem v zahraničí

  Základní způsobilost:

  Není povinen prokázat neexistenci odsouzení pro trestný čin evidovaný v Rejstříku trestů podřízenému Ministerstvu spravedlnosti (ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona). Tuto skutečnost prokazuje ve vztahu k zemi sídla dodavatele.

  Splnění podmínky neexistence splatného daňového nedoplatku v evidenci daní, neexistenci splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění a neexistenci splatného nedoplatku na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ust. § 74 odst. 1 písm. b - d) zákona prokazuje dodavatel ve vztahu k České republice i k zemi sídla dodavatele).

  Není ve vztahu k České republice povinen prokázat, že není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona). Skutečnost, že není v obdobné situaci, prokazuje podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Profesní způsobilost:

  Dodavatel nemusí předložit doklady podle § 77 odst. 1 nebo 2 zákona, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

  Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

  V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

  Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

  V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

  Zadavatel může požadovat, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky; zadavatel může vyžadovat, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

  Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

  Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  - doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

  - doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

  - doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

  - písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

  Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

  Společné prokazování kvalifikace

  Pokud zadavatel nestanovil jinak, prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

  V případě společné účasti dodavatelů prokazuje splnění základní způsobilosti dle ust. § 74 zákona každý dodavatel samostatně.

  V případě společné účasti dodavatelů prokazuje splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

  Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

  Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

  - podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

  - nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

  - nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

  Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil výše uvedenou povinnost, zadavatel jej v souladu s ust. § 88 odst. 2 zákona bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

  Seznam kvalifikovaných dodavatelů

  Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

  - profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

  - základní způsobilost podle § 74 zákona.

  Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.

  Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

  Systém certifikovaných dodavatelů

  Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

  Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

  Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

  Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.

  Vyloučení vybraného dodavatele

  Zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 5 zákona vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil doklady dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) zákona.

  Zadavatel v souladu s ust. § 48 odst. 11 zákona vyloučí účastníka zadávacího řízení, který předložil doklady dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) zákona, ale tyto doklady nesplňují podmínky dle ust. § 48 odst. 2 zákona.

   

  1.2 Základní způsobilost:

  Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle ust. § 74 odst. 1 – 3 zákona způsobem dle ust. § 75 odst. 1 zákona. Čestné prohlášení dle ust. § 74 odst. 1 písm. a - e) zákona tvoří doporučený vzor přílohy ZD.

  - Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

  - V případě společné účasti dodavatelů prokazuje splnění základní způsobilosti každý dodavatel samostatně.

 

1.3 Profesní způsobilost

- Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 zákona předložením:          

- § 77 odst. 1 zákona:

1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

V případě, že dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku, je povinen do nabídky doložit čestné prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje výše uvedenou část profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

- § 77 odst. 2 zákona

písm. a):

2. Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to:

- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 

1.4 Ekonomická kvalifikace:

            Nepožaduje se.

 

1.5 Technická kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 předložením:

          § 79 odst. 2 písm. b):

Seznam významných služeb poskytnutých a dokončených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

Pro 1. Část VZ:

-min. 1 služba obdobného charakteru (zpracování Strategického plánu) s finančním objemem min. 550 000 Kč bez DPH
a dále
-min. 2 služba obdobného charakteru (kombinované analytické a realizační práce v oblasti strategického plánování) s finančním objemem min. 275 000 Kč bez DPH na každou z nich.

Pro 2. Část VZ:

-min. 1 služba obdobného charakteru (zpracování Dopravního generelu) s finančním objemem min. 700 000 Kč bez DPH
a dále
-min. 2 služby obdobného charakteru (zpracování Dopravního generelu) s finančním objemem min. 350 000 Kč bez DPH na každou z nich.

Pro 3. Část VZ:

-min. 1 služba obchodného charakteru (zpracování Urbanistického generelu) s finančním objemem min. 500 000 Kč bez DPH
a dále
-min. 2 služby obdobného charakteru (zpracování Urbanistického generelu) s finančním objemem min. 250 000 Kč bez DPH na každou z nich.

Pro 4. Část VZ:

-min. 1 služba obdobného charakteru (vzdělávání zaměstnanců obecních či městských úřadů a státní zprávy) s finančním objemem min. 520 000 Kč bez DPH
a dále
-min. 2 služby obdobného charakteru (vzdělávání zaměstnanců obecních či městských úřadů a státní zprávy) s finančním objemem min. 260 000 Kč bez DPH na každou z nich.

Pro všechny části 1. až 3. VZ:

Způsob prokázání:

Účastník ZŘ prokáže splnění této kvalifikace předložením Seznamu významných služeb, ve kterém budou doplněny veškeré údaje požadované v tomto seznamu, jehož doporučený vzor tvoří přílohu ZD.

Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít dodávky, které poskytl

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.

 

Pro 1. Část VT („zpracování Strategického plánu města Hlučína na období 2020 – 2030, včetně Akčního plánu a SEA“)

§ 79 odst. 2 písm. c) a d):

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět zpracování podkladů, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

Tuto technickou kvalifikaci splní dodavatel, který pro plnění předmětu veřejné zakázky disponuje nejméně:

1 vedoucí realizačního týmu – řádný člen týmu

2 členové realizačního týmu – řádný člen týmů

 

Který musí splňovat následující min. požadavky:

1 vedoucí realizačního týmu

- VŚ vzdělání

- Min. 3 roky praxe v oblasti implementace strategického plánování

- Zkušenost s řízením alespoň 3 projektů v oblasti zpracování strategických dokumentů

 

2 členové realizačního týmu

- VŚ vzdělání

- Zkušenost s procesem tvorby alespoň 2 strategických dokumentů

 

Pro 2. část VZ („zpracování Dopravního generelu“):

§ 79 odst. 2 písm. c) a d):

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět zpracování podkladů, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

Tuto technickou kvalifikaci splní dodavatel, který pro plnění předmětu veřejné zakázky disponuje nejméně:

1 autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby nebo architekt – řádný člen týmu

 

Který musí splňovat následující min. požadavky:

1 autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby nebo architekt – řádný člen týmu

- VŚ vzdělání

- Držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru územní plánování

- min. 5 let praxe v oboru dopravní stavby nebo územní plánování dle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Řádný člen týmu je osoba, která odpovídá za zpracování generelu, odpovídá za koordinaci a působí jako kontaktní osoba pro zadavatele při řešení technických věcí.

 

Pro 3. část VZ („zpracování Urbanistického generelu“):

§ 79 odst. 2 písm. c) a d):

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět zpracování podkladů, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

Tuto technickou kvalifikaci splní dodavatel, který pro plnění předmětu veřejné zakázky disponuje nejméně:

1 autorizovaný architekt – řádný člen týmu

 

Který musí splňovat následující min. požadavky:

1 autorizovaný architekt – řádný člen týmu

- VŚ vzdělání

- Držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru architektura nebo územní plánování

- min. 5 let praxe v oboru architektura nebo územní plánování dle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Řádný člen týmu je osoba, která odpovídá za zpracování generelu, odpovídá za koordinaci a působí jako kontaktní osoba pro zadavatele při řešení technických věcí.

Způsob prokázání:

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením Čestného prohlášení o organizační struktuře technického týmu, jehož doporučený vzor tvoří přílohu č. 2.2 zadávací dokumentace, v němž budou uvedeny zadavatelem požadované osoby, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, vč. uvedení, v jakém právním vztahu jsou uvedené osoby k osobě dodavatele.

Zadavatel dále požaduje, aby přílohou tohoto čestného prohlášení byly následující doklady, z nichž bude jednoznačně vyplývat splnění požadavků na praxi, zkušenosti a osobní kvalifikaci členů týmu:

- Osvědčení o vzdělání a osvědčení o odborné kvalifikaci výše uvedených osob

- Strukturovaný profesní životopis výše uvedených řádných členů týmu a členů týmu, který bude obsahovat níže uvedené údaje:

      - jméno a příjmení osoby

      - nejvyšší dosažené vzdělání

      - celková délka praxe a praxe v oblasti relevantní pozice na zakázce (počet let)

      - pracovně právní vztah osoby k dodavateli (smlouva, kterou dodavatel uzavřel s touto osobou, musí být uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu určitou s platností nejméně do konce předpokládané lhůty pro realizaci zakázky)

      - přehled požadovaného počtu prací, na nichž pracovník pracoval, s uvedením přesného názvu, termínu realizace, popisu předmětu předmětného plnění a je-li pro příslušnou část vyžadováno i informaci o  celkových finančních nákladech v částce bez DPH vč. uvedení jména a tel. kontaktu na zástupce objednatele služby

      - čestné prohlášení o úplnosti a správnosti údajů uvedených v životopise

      - datum podpisu a vlastnoruční podpis osoby

V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn tuto část v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob.

 

1.6 Další požadavky k prokázání kvalifikace:
 
1.6.1 V případě, že je doklad podepsán elektronickým podpisem, musí být součástí tohoto dokladu úřední ověření elektronického podpisu (ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě).
1.6.2 Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, seznam apod., musí být opatřeno datem a podepsáno osobou oprávněnou jednat za či jménem dodavatele, případě i podpisem další osoby, je-li v ZD vyžadováno. V případě podpisu jinou než oprávněnou osobou, musí být zmocnění této osoby součástí nabídky.
1.6.3 Pokud dodavatel nahradí veškeré doklady o prokázání kvalifikace v souladu s ust. § 53 odst. 4 zákona souhrnným čestným prohlášením (účastník ZŘ může k tomuto účelu využít přílohu  ZD), doloží z důvodu ověření, zda je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka ZŘ do nabídky výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1.Způsob zpracování a uspořádání nabídky

1.1 Obecné informace:

Zadavatel doporučuje, aby účastník ZŘ předložil kompletní nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě ve formátu *.pdf na technickém nosiči dat (CD či DVD).

Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou a nabídka byla dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním jednotlivých listů provázkem, jehož volný konec bude ukončen tak, aby bez násilného zásahu nebylo možno žádný list volně vyjmout ani vložit a aby bylo možno jednotlivé listy volně otáčet.

Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé části nabídky byly zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy.

Zadavatel doporučuje, aby při zpracování nabídky účastník ZŘ dodržel pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto podrobných podmínek a použil přílohy těchto podrobných podmínek.

1.2 Způsob zpracování a uspořádání nabídky:

Nabídkou účastníka ZŘ se rozumí veškeré doklady požadované zákonem a touto zadávací dokumentací, které je účastník ZŘ povinen předložit se stanoveným obsahem ve stanovené formě a lhůtě.

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník ZŘ – výčet dokumentů obsažený v následujících bodech slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka ZŘ při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se účastník ZŘ zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

1.2.1 Obsah nabídky včetně prohlášení o počtu listů (doporučená součást nabídky)
1.2.2 Krycí list nabídky účastníka ZŘ

V případě právnické osoby budou vyplněny údaje o účastníkovi ZŘ:

- obchodní jméno nebo název

- sídlo

- právní forma

- IČ a DIČ, byla-li přidělena

- jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby

- fakultativně údaj o zápisu do obch. rejstříku nebo jiné evidence, údaj o jednání právnické osoby, popř. údaje o pobočce závodu právnické osoby

V případě fyzické osoby budou vyplněny údaje o účastníkovi ZŘ:

- jméno, příjmení, příp. obchodní firma

- datum narození

- bydliště, příp. místo podnikání, je-li odlišné od bydliště

- IČ a DIČ, byla-li přidělena

Budou vyplněny všechny další údaje dle požadavků zadavatele.

Krycí list nabídky účastníka ZŘ bude datován a řádně podepsán účastníkem ZŘ nebo osobou oprávněnou jeho jménem jednat nebo účastníka ZŘ zastupovat (podepisuje-li za účastníka ZŘ osoba oprávněná účastníka ZŘ zastupovat na základě zákona, uvede účastník ZŘ pod podpisem titul takového zastoupení).

Vzor Krycího listu nabídky je součástí zadávací dokumentace – doporučený vzor přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

1.2.2.1 Rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky

v případě, že nabídku podává více dodavatelů společně

1.2.3 Plná moc k podepisování
-podepisuje-li za účastníka ZŘ osoba oprávněná k zastupování účastníka ZŘ na základě plné moci, předloží v nabídce účastník ZŘ plnou moc, ze které musí být zřejmé, k jakým konkrétním úkonům je osoba oprávněná k zastupování účastníka ZŘ zmocněna a platnost této plné moci.

1.2.4 Prokázání kvalifikace

-     dle bodu 10 Zadávací dokumentace

-     doklady k prokázání kvalifikace v případě, že je kvalifikace prokazována prostřednictvím jiných osob – zařadit za příslušnou část prokazované kvalifikace

1.2.5 Seznam poddodavatelů účastníka ZŘ – viz doporučený vzor zadávací dokumentace
1.2.6 Řádně vyplněný návrh smlouvy o dílo v listinné i elektronické podobě
1.2.7 Další doklady uvedené v bodě 15.1 ZD.
1.2.8 CD s těmito dokumenty:
-kompletní nabídka účastníka ZŘ ve formátu *.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
-návrh smlouvy o dílo dle přílohy ZD ve formátu *.docx

1.2.9 Ostatní doklady a přílohy  

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1.1 působ zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace a jejich příloh.

V případě rozporu mezi elektronickou a písemnou formou platí písemná podoba nabídkové ceny. 

Nabídková cena bude v nabídce, a to u všech jejích částí, uvedena v českých korunách ve struktuře dle jednotlivých smluv.

Nabídková cena bez DPH je cena konečná a nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky, tj. veškeré náklady spojené s úplným poskytnutím prací včetně veškerých rizik a vlivů během poskytování prací a zisk dodavatele.

Jednotkové ceny uvedené účastníkem ZŘ ve smlouvě  jsou cenami pevnými po celou dobu realizace služby v případě, že nenastanou podmínky pro možné překročení ceny – viz návrh smlouvy o dílo.

Pokud zadavatel upřesní na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního rozhodnutí (§§ 98 a 99 zákona) je účastník ZŘ povinen tuto změnu oznámenou v zákonné lhůtě zahrnout, příp. vyjmout. Tato změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení. Účastník ZŘ tyto změny zohlední ve své nabídce.

1.2 Překročení nabídkové ceny:

Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Ostatní podmínky pro překročení nabídkové ceny jsou stanoveny v příloze ZD – závazný návrh smlouvy o dílo.

1.3 Mimořádně nízká nabídková cena:

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny provede zadavatel před odesláním oznámení o výběru dodavatele.

V případě, že zadavatel požádá účastníka ZŘ o písemné objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny a toto objasnění nebude doručeno ve stanovené lhůtě, bude posouzeno jako nedůvodné nebo nebude splňovat ust. § 113 odst. 6 zákona, bude takovýto účastník ZŘ vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Uchazeč podá nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky v samostatných obálkách s tím, že zadavatel vybírá nejvhodnější nabídku podanou vždy na příslušnou část veřejné zakázky a na jednotlivé části veřejné zakázky (1. část VZ, 2. část VZ, 3. část VZ, 4. část VZ) budou uzavřeny s vítězným uchazečem samostatné smlouvy.Nabídky budou podány:•v listinné podobě ve formátu A4 (neplatí např. pro harmonogram výstavby, je-li v zadávací dokumentaci požadován)•v jednom vyhotovení •v českém jazyce•výtisk bude řádně čitelný, bez škrtů a přepisů•v řádně označené a uzavřené neprůhledné obálce – viz bod 6.2 ZD•nabídka musí být podepsána účastníkem ZŘ či statutárním orgánem účastníka ZŘ v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené názvem zadavatele a nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Strategické plánování města Hlučína – 1. část VZ: „zpracování Strategického plánu města Hlučína na období 2020 – 2030, včetně Akčního plánu a SEA“ NEOTEVÍRAT“, nebo „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Strategické plánování města Hlučína – 2. část VZ: „zpracování Dopravního generelu“ NEOTEVÍRAT“, nebo „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Strategické plánování města Hlučína – 3. část VZ: „zpracování Urbanistického generelu“ NEOTEVÍRAT“, nebo „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Strategické plánování města Hlučína – 4. část VZ: „vzdělávání zaměstnanců“ NEOTEVÍRAT“,Zadavatel doporučuje obálky s nabídkou na zadní straně na uzavření opatřit razítkem a podpisem odpovědného zástupce účastníka ZŘ. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa a název účastníka ZŘ.Zadavatel doporučuje, aby účastník ZŘ předložil kompletní nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě ve formátu *.pdf na technickém nosiči dat (CD či DVD).b)Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou a nabídka byla dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním jednotlivých listů provázkem, jehož volný konec bude ukončen tak, aby bez násilného zásahu nebylo možno žádný list volně vyjmout ani vložit a aby bylo možno jednotlivé listy volně otáčet.Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé části nabídky byly zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy.Zadavatel doporučuje, aby při zpracování nabídky účastník ZŘ dodržel pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto podrobných podmínek a použil přílohy těchto podrobných podmínek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Zadavatel doporučuje obálky s nabídkou na zadní straně na uzavření opatřit razítkem a podpisem odpovědného zástupce účastníka ZŘ. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa a název účastníka ZŘ.

Požadavek na jednu nabídku:
Uchazeč podá nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky v samostatných obálkách s tím, že zadavatel vybírá nejvhodnější nabídku podanou vždy na příslušnou část veřejné zakázky a na jednotlivé části veřejné zakázky (1. část VZ, 2. část VZ, 3. část VZ, 4. část VZ) budou uzavřeny s vítězným uchazečem samostatné smlouvy.Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.Zadavatel v souladu s ust. § 107 odst. 5 zákona vyloučí účastníka zadávacího řízení (dále jen „účastník ZŘ“ nebo „dodavatel“), který podal více nabídek na stejnou část veřejné zakázky samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník ZŘ v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Vysvětlení zadávací dokumentace ze strany zadavatele: Zadavatel může v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele v souladu s ust. § 54 odst. 5 zákona nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele: Dodavatel je oprávněn v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“). Písemná žádost musí být doručena na níže uvedenou e-mailovou adresu nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle bodu 5.2.1 ZD. Pokud je žádost o vysvětlení ZD doručena včas, zadavatel uveřejní vysvětlení vč. přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení.V případě, že žádost o vysvětlení nebude doručena včas, není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout. V případě, že zadavatel vysvětlení na takovouto žádost poskytne, není povinen dodržet lhůtu dle bodu 5.2.1 ZD.Písemnou žádost o vysvětlení ZD doručí dodavatel na adresu:E-mail: dominika.komarkova@unitender.czKontaktní osoba: Bc. Dominika Komárková, DiS.Telefon: +420 596 245 926Změna nebo doplnění zadávací dokumentace: Pokud spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel před uplynutím lhůty pro podání nabídek provede v souladu s ust. § 99 zákona i změnu zadávacích podmínek, uveřejní tuto změnu dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínku, která byla změněna nebo doplněna.Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), kap. 20.12.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 311000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BDO Advisory s. r. o., IČ 27244784, Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

  Datum podpisu smlouvy: 4. 12. 2018

Zrušené části zakázky: 1, 2, 3.

Datum ukončení: 10. 12. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 7. 2018
 
Aktualizováno: 19. 12. 2018