Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Systém age managementu v ADA International

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13058

Název zakázky: Systém age managementu v ADA International

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: ADA International s.r.o.

Sídlo zadavatele: Podlesí 53, Holice 534 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Josef Tesařík
 • Telefon: +420466681701
 • E-mail: info.cz@ada-international.com

IČ zadavatele: 49813986

DIČ zadavatele: CZ49813986

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Vanšurová
 • Telefon: +420466681701
 • E-mail: info.cz@ada-international.com

Lhůta pro podání nabídek: 13. 11. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
ADA International s.r.o., Podlesí 53, Holice 534 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích a rozvojových aktivit a analýz v oblasti age managementu pro zadavatele v rámci projektu „Systém age managementu v ADA International“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009519, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Zakázka zahrnuje 4 skupiny aktivit, rozdělených do 4 samostatných dílčích částí:

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců (část A zakázky)
Vytvoření systému age managementu (část B zakázky)
Podpora zdraví zaměstnanců (část C zakázky)

Pracovní schopnosti zaměstnanců (část D zakázky)

 

Více dle přílohy č. 1

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 798200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
12/2019 - 03/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
ADA International s.r.o., Podlesí 53, Holice 534 01

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Do hodnocení budou zahrnuty jen ty nabídky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, a které budou posouzeny jako úplné a obsahově odpovídající požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek, nebo které budou neúplné, nebo které nebudou obsahově odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci, budou z výběrového řízení vyloučeny.

 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnoticího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek u všech částí VZ se hodnotí na základě Nejnižší nabídkové ceny.

 

Dodavatel nabídne výši ceny za celý předmět plnění v Kč bez DPH. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria hodnocení je pro něj nejvýhodnější nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění dané části veřejné zakázky. Celkové hodnocení provede komise tak, že jednotlivé nabídkové ceny v Kč bez DPH seřadí od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Více informací dle Výzvy k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Požadavky na prokázání profesní kvalifikace dodavatele:

 • kopie dokladu o dosaženém vzdělání každého lektora,
 • kopie certifikátu příslušné odborné kvalifikace u příslušného lektora,
 • profesní životopis každého lektora uvedeného v seznamu, ze kterého bude zřejmý rozsah zkušeností s vedením školení vzhledem k předmětu plnění příslušné dílčí části veřejné zakázky, přehled a doba profesní praxe
 • referenční zakázky, na kterých se dotyčná osoba podílela – u každé zakázky bude uveden objednatel, předmět zakázky, včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu objednatele a doba realizace referenční zakázky,
 • součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se jako člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky. Součástí bude prohlášení o pravdivosti údajů obsažených v profesním životopise.

Požadavky na prokázání technické kvalifikace jsou specifikovány pro každou dílčí část zakázky zvlášť ve Výzvě k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatelé podají nabídku následujícím způsobem:

Pro každou dílčí část zakázky podá dodavatel samostatnou nabídku. Každý dodavatel může podat jen jednu nabídku pro každou dílčí část zakázky, variantní nabídky se nepřipouští.

Nabídka musí obsahovat všechny dokumenty a doklady požadované v zadávací dokumentaci. Veškeré dokumenty v nabídce musí být čitelné a nesmí obsahovat opravy, přepisy a jiné nesrovnalosti, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Nabídka, včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky, musí být zpracována v listinné podobě v českém jazyce.

Nabídka musí být podána v zalepené obálce, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Obálka s nabídkou bude označena slovy „NEOTVÍRAT“ a heslem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – AGE MANAGEMENT ve společnosti ADA International s.r.o.“ a dále označením příslušné dílčí části, tj.

„Dílčí část A – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců“

nebo

 „Dílčí část  B – Vytvoření systému age managementu“

nebo

„Dílčí část C – Podpora zdraví zaměstnanců“

nebo

„Dílčí část D – Pracovní schopnosti zaměstnanců“

Obálka bude doručena osobně, poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele:

ADA International s.r.o., Podlesí 53, 534 01 Holice

Nabídka uchazeče pro každou dílčí část zakázky bude obsahovat:

Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o uchazeči v rozsahu: Obchodní název / Firma, IČO, sídlo / místo podnikání, a jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa kontaktní osoby ve věci nabídky; je-li dodavatel zastoupen, uvedou se také identifikační údaje zástupce, a to minimálně v rozsahu: jméno a příjmení / název / obchodní firma, IČO (bylo-li přiděleno), kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa.
Cenovou nabídku (Příloha č. 2 zadávací dokumentace)
Krycí list nabídky (příloha č. 3 zadávací dokumentace) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci.
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 4 zadávací dokumentace)
Doklady k prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 5 zadávací dokumentace)
Doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů, včetně Seznamu členů realizačního týmu (Příloha č. 6 zadávací dokumentace) a Profesního životopisu jednotlivých členů realizačního týmu
Podrobný popis nabízeného plnění pro příslušnou dílčí část zakázky
Osobou oprávněnou jednat za uchazeče podepsanou Smlouvu o poskytování služeb pro příslušnou dílčí část zakázky (Příloha č. 7 nebo Příloha č. 8 nebo Příloha č.9 nebo  Příloha č. 10 zadávací dokumentace), a to v originále ve dvojím vyhotovení
Seznam poddodavatelů (Příloha č. 11 zadávací dokumentace), bude-li je dodavatel v rámci plnění zakázky využívat
Plná moc (uchazeč doloží plnou moc pouze v případě, že budou některý z dokumentů uvedených pod body 1-10 podepsány nikoliv statutárním orgánem, ale osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena za dané dílčí plnění bude uchazečem uvedena v českých korunách bez DPH a je závazná pro uzavření smlouvy.

Celková nabídková cena za dané dílčí plnění bude uchazečem uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu (příloha č. 3 zadávací dokumentace) a ve formuláři cenové nabídky (příloha č. 2 zadávací dokumentace), které je dodavatel povinen vyplnit.

V případě, že uchazeč není plátce DPH, uvede cenu pouze do kolonky cena s DPH a pole pro uvedení ceny bez DPH a DPH nechá prázdnou.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka potřebné na a spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravné, studijní materiály atp. Součástí nabídkové ceny jsou i náklady na zajištění požadovaných výstupů a dokladů jako je Potvrzení o absolvování školení.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce a budou podepsány uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.Nabídka včetně veškerých přiložených dokumentů bude řádně čitelná, bez škrtů, oprav a přepisů.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa dodavatele.Nabídka bude dodaná poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu: ADA International s.r.o., Podlesí 53, 534 01 Holice. Podání nabídek e-mailem není možné. V případě osobního doručení nabídky budou nabídky doručeny na vrátnici v sídle zadavatele, kde budou nabídky převzaty.Nabídka do každého dílčího plnění bude zpracována samostatně se všemi náležitostmi. Pokud uchazeč podá nabídky pro více dílčích plnění zakázky, musí nabídky doručit v samostatných obálkách, vždy musí být na obálce označeno, pro jaké dílčí plnění je nabídka podávána.Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále a v jedné kopii v elektronické podobě na CD nebo flash disku.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede jméno a příjmení kontaktní osoby ve věci zakázky, její kontaktní adresu, telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každého dílčího plnění. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečně informaci k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10); na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 10. 2019
 
Aktualizováno: 25. 3. 2020