Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Tvorba strategických dokumentů pro město Znojmo

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12569

Název zakázky: Tvorba strategických dokumentů pro město Znojmo

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 11. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Znojmo

Sídlo zadavatele: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jan Grois, MBA
 • Telefon: +420515216250
 • E-mail: jan.grois@muznojmo.cz

IČ zadavatele: 00293881

DIČ zadavatele: CZ00293881

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Petra Kadlecová
 • Telefon: +420733165079
 • E-mail: info@green-dot.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 12. 2018 15:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veřejná zakázka se skládá ze tří částí:

Část A. – Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy ve městě Znojmě
Část B. – Marketingová strategie cestovního ruchu města Znojma
Část C. - Plán podpory sportu

Detailní popis předmětu plnění je uveden v příloze této výzvy.

Účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splněni kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části.

 

Část A. – Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy
ve městě Znojmě - 360 000,-Kč

Část B. – Marketingová strategie cestovního ruchu města Znojma – 580 000,-Kč

Část C. - Plán podpory sportu – 360 000,-Kč

Předpokládaná celková hodnota zakázky za všechny části 1 300 000,- Kč

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1300000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od účinnosti smlouvy nejpozději do 31. 7. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena bez DPH (60 %) - číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH.  Přičemž nejvýhodnější nabídce (s nejnižší cenou) bude přiřazen počet bodů 100 a ostatním nabídkách body podle následujícího vzorce:

   

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu

  nejvýhodnější, tzn. nejnižší hodnota

  100 x  -------------------------------------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota z hodnocené nabídky

   

  •          Dílčí hodnotící kritérium - metodika tvorby strategického dokumentu (40 %) – nečíselné kritérium

  Návrh řešení metodického postupu při realizaci zakázky, bude hodnocen z hlediska celkové kvality, použitých metod k realizaci s důrazem na relevantnost dat a údajů ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Maximální počet bodů (50) obdrží uchazeč, který podá návrh řešení kvalitní a inovativní, komplexní a realizovatelný. V situaci, že bude návrh nedostačující, nekvalitní a neinovativní, získá uchazeč jeden bod.

  Dílčí hodnotící kritérium s 5 indikátory – každé hodnoceno 1-10:

     1) způsob sběru dat potřebných pro analytickou část

     2) struktura analytické části

     3) způsob tvorby strategie (návrhové části)

     4) zkušenost s komunitní formou zpracování strategických dokumentů

     5) organizační zajištění zpracování dokumentu (složení pracovního týmu, kvalifikace jednotlivých pracovníků)

   

  Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru bodové hodnoty hodnocené nabídky k bodové hodnotě nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídkou bude nabídka, které hodnotící komise přiřadila největší počet bodů a této nabídce bude přiřazena bodová hodnota 100.

   

  Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější nabídka bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

   

  Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokumentů stanovených v § 75 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii. Dodavatel může použít jako vzor přílohu č. 5 této Výzvy.

  Dodavatel musí dále v rámci prokázání profesní a technické způsobilosti předložit:

  •           výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

  •           doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávněni či licenci;

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

   

  Dle odst. 2 písm b) zákona – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží Seznam významných referenčních služeb poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení. Minimální požadovaná úroveň je realizace:

  alespoň 2 významných služeb poskytnutých uchazečem s uvedením informací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4, této výzvy.

  Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že poskytl v posledních 5 letech alespoň 2 služby obdobného charakteru, který svým zaměřením odpovídá zaměření předmětu plnění příslušné části zakázky a jejichž finanční objem činil minimálně pro:

  Část A. – Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy ve městě Znojmě - 100 000,-Kč

  Část B. – Marketingová strategie cestovního ruchu města Znojma – 150 000,-Kč

  Část C. - Plán podpory sportu – 100 000,-Kč

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, dodavatel předloží překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

 

Dodavatel závazně použije vzor návrhu smlouvy Příloha č. 2 této Výzvy.

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel uvede nabídkovou cenu bez DPH veřejné zakázky do krycího listu nabídky.  

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána elektronickou formou na portálu e-aukční síně.Pro zadání přihlášky na portál klikněte na odkaz: https://josephine.proebiz.com/cs/public-tenders/list a do vyhledávání zadejte číslo veřejné zakázky (VZ2018-069-ZVE-UPSR).Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud nabídka splňuje následující náležitosti:- krycí list nabídky (dle Přílohy č. 3 této Výzvy) podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče,- součástí nabídky je doplněný a podepsaný návrh smlouvy na plnění zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, dle Přílohy č. 2 této Výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku ke každé části.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební a obchodní podmínky:

•            Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností min. 14 dnů.

•            Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

•            Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu

kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

 

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/12016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 248400.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část B - zrušena

  Datum podpisu smlouvy: 4. 3. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část C - zrušena

  Datum podpisu smlouvy: 4. 3. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AQE advisors, a.s.třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ 26954770, vítězný dodavatel pro část A

  Datum podpisu smlouvy: 4. 3. 2019

Zrušené části zakázky: B, C

Datum ukončení: 4. 3. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 11. 2018
 
Aktualizováno: 7. 3. 2019