Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vybavení Zpracovny zeleniny, ovoce a bylin

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13283

Název zakázky: Vybavení Zpracovny zeleniny, ovoce a bylin

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 2. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Svobodný statek na soutoku, o.p.s

Sídlo zadavatele: České Kopisty 5, 412 01 Terezín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jaroslav Lenhart
 • Telefon: +420731171893
 • E-mail: jaroslav.lenhart@camphill.cz

IČ zadavatele: 22795782

DIČ zadavatele: CZ22795782

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Pavla Soukupová
 • Telefon: +420606807438
 • E-mail: pavla.soukupova@camphill.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 2. 2020 17:00

Místo pro podání nabídek:
České Kopisty 6, 412 01 Terezín. Nabídky je možné podat prostřednictvím pošty, kurýrní služby či jiného přepravce nebo osobně odevzdat do 17.2. 2020 do 17:00 hod. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky, nikoliv datum a čas odeslání. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodání zařízení a vybavení BIO Zpracovny ovoce, zeleniny a bylin. Veřejná zakázka je členěna na 2 dílčí části, a to následujícím způsobem:

Dílčí část I, vakuový kotel, vyvíječ páry, parní odšťavňovač, destilátor na esence, plnička, blixér;
Dílčí část II, myčka, chlazení – šoker, chladící box, krouhačka zelí, automatická síta, mrazák, etiketovací tiskárna, navíječ etiket, podavač etiket manuál, aplikátor etiket sklo, digestoř, plynový sporák, kvasové sudy 40 l, těžítko na sud, kolečka pod sudy, přepravky na suroviny a výrobky, regály, pracovní stoly, dřez, dvojdřez, vířič vody + nádrž, šnekový a manuální lis, odšťavňovač, ruční mixer, elektrický zavírač lahví, adaptér k elektrickému zavírači lahví, zavařovací hlava, pracovní oděvy.

 

Bližší popis (specifikace) předmětu zakázky dle jednotlivých dílčích částí je uveden v přílohách č. 4  této výzvy. Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny i jednu dílčí část veřejné zakázky. Zadavatel tak účastníkům umožňuje, aby podali nabídky na více částí veřejné zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou dílčí část veřejné zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku včetně jejích příloh. Pokud účastník podává nabídku do více dílčích částí je mu umožněno podat k nabídkám jen jednu přílohu č.3.

Nabídky ke každé dílčí části této veřejné zakázky budou zadavatelem otevírány, posuzovány a hodnoceny samostatně a v souladu s tím bude i každá z dílčích částí zakázky samostatně zadána.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2391400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zakázka bude dodána nejpozději do 2 měsíců po podpisu smlouvy s vybraným účastníkem.

Místo dodání / převzetí plnění:
České Kopisty 6, 412 01 Terezín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena 

  Hodnocení nabídek bude probíhat vždy za každou dílčí část zakázky odděleně a dle následujícího kritéria hodnocení: Bude vybrána vítězná nabídka od účastníka, jehož nabídková cena v Kč bez DPH bude nejnižší.

  Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH vzestupně. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.

  Účastník výběrového řízení uvede údaj, který je předmětem hodnocení do Krycího listu nabídky (vzor Krycího listu nabídky je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek) a do návrhu Kupní smlouvy (závazný vzor návrhu Kupní smlouvy je přílohou č. 5 této Výzvy k podání nabídek). V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje uvedené v návrhu Kupní smlouvy účastníka v jím podané nabídce ve lhůtě pro podání nabídek.

  Případná mimořádně nízká nabídková cena bude posuzována ve vztahu k předmětu zakázky. Při posuzování nabídkové ceny (mimořádně nízké ceny) jednotlivých účastníků výběrového řízení se jako podpůrný pomocný ukazatel reálnosti cen vezme v úvahu rovněž průměrná hodnota všech nabídkových cen ostatních účastníků a předpokládaná hodnota zakázky. Dále bude považována za mimořádně nízkou cenu taková nabídková cena, která bude vzbuzovat oprávněné obavy, zda bude účastník schopen za nabídnutou cenu plnit předmět zakázky řádně, včas a v požadované kvalitě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

- základní způsobilost,

- profesní způsobilost.

1) Základní způsobilost

1.I) Základní způsobilost splňuje účastník:

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) který není v likvidaci dle § 187 občanského zákoníku, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o 

doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

1.II) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1.I) písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1.I) písm. a) splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

1.III) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1.I) písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1.I) písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 1.II) a vedoucí pobočky závodu.

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Účastník použije vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

2) Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (tj. např. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). Tento doklad nesmí být starší 3 měsíců před zahájením výběrového řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v tištěné podobě v českém jazyce.

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky k dané dílčí části, které se potencionální dodavatel chce účastnit, uvedené v této výzvě k podání nabídek.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

·         1) vyplněný Krycí list nabídky k příslušné dílčí části zakázky dle přílohy č. 2 této výzvy s identifikačními údaji účastníka a uvedením nabídkové ceny za předmět plnění;

·         2) dokumenty prokazující splnění kvalifikace účastníka, které jsou popsány v předchozí kapitole:

a) základní způsobilost - čestné prohlášení,

b) profesní způsobilost,

·         3) vyplněné technické parametry nabízeného zařízení účastníkem k dané dílčí části zakázky dle přílohy č. 4 této výzvy. Technické parametry nabízeného zařízení musí být v souladu s požadavky zadavatele, v opačném případě bude nabídka zadavatele vyřazena z výběrového řízení.

4) vyplněný návrh Kupní smlouvy k příslušné dílčí části zakázky dle přílohy č. 5 této výzvy včetně příloh. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem či osobou oprávněnou zastupovat účastníka (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupovaní dodavatele - v případě zmocnění bude plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii součástí nabídky).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady a zisk účastníka nezbytné ke včasné a kompletní realizaci předmětu plnění včetně všech souvisejících vedlejších nákladů (tj. náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění, jeho seřízení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, náklady na sestavení / sešroubování v místě dodání, pokud je některé zařízení dodáváno složené a rozmontované) a jakékoliv další náklady spojené s realizací předmětu plnění, které jsou definovány zpracovanou specifikací předmětu plnění (viz příloha č. 4 této výzvy). Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro celou realizaci předmětu plnění.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.

Nabídkovou cenu uvede účastník do Krycího listu nabídky pro danou dílčí část, který je přílohou č. 2 této výzvy, a do návrhu Kupní smlouvy, který je přílohou č. 5 této výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, názvem dílčí části a nápisem „Výběrové řízení - Neotevírat“. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa a IČ účastníka. Nabídky musí být podepsány účastníkem či osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.Vzor nadepsané obálky je přílohou č. 1 této výzvy.Nabídky podané v neuzavřených nebo neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, že je možná manipulace s obsahem nabídky, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako nabídky předložené po uplynutí lhůty pro podání nabídek.Neoznačená obálka nebude zadavatelem považována za řádně podanou nabídku účastníkem a jako taková bude účastníkovi bez dalšího vrácena.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu do závazného návrhu Kupní smlouvy (viz příloha č. 5 této výzvy) a dalších relevantních částí nabídky.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku v rámci každé dílčí části zakázky. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Účastníci jsou oprávněni podat nabídku do jedné nebo více dílčích částí (v tom případě podává účastník do každé dílčí části samostatnou nabídku).

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost ovysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Okamžikem uskutečnění dodávky zařízení v místě dodání vznikne prodávajícímu právo fakturace kupní ceny. Splatnost daňového dokladu (faktury) je stanovena na 21 dnů od jeho doručení kupujícímu. Dnem zdanitelného plnění je den, kdy došlo k protokolárnímu předání a převzetí předmětu smlouvy.

Pro případ prodlení prodávajícího s termínem dodání předmětu smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,03 % ceny předmětu smlouvy dle čl. II. za každý den prodlení.

Další platební podmínky jsou obsaženy v příloze č. 5 – Kupní smlouva.

 

Nabídky budou doručeny v min. 1 kopii v tištěné podobě.

 

Variantní řešení nabídek se nepřipouští.

 

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (analogicky s § 107 odst. 5 zákona).

 

Plnění zakázky musí být v souladu s platnými právními předpisy a případnými technickými předpisy.

 

Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě.

 

Zadávací lhůta, po kterou jsou účastníci výběrového řízení svými nabídkami vázáni, činí 90 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v kap. 20.10. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce OPZ.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Viz. www.esfcr.cz.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadávací řízení bylo ukončeno pro zjištění nesrovnalostí ve výzvě a zadávací dokumentaci.

Datum ukončení: 6. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 2. 2020
 
Aktualizováno: 6. 2. 2020