Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Oblastní charity Hradec Králové II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12512

Název zakázky: Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Oblastní charity Hradec Králové II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Oblastní charita Hradec Králové

Sídlo zadavatele: Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Vojtěch Šůstek
 • Telefon: +420724192076
 • E-mail: vojtech.sustek@charitahk.cz

IČ zadavatele: 45979855

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jana Plášilová
 • Telefon: +420775779566
 • E-mail: jana.plasilova@charitahk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 10. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Oblastní charita Hradec Králové získala v rámci uvedeného projektu finanční prostředky na komplexní proškolení svých zaměstnanců. Vzdělávání proběhne s ohledem na časové možnosti zaměstnavatele v období 05/2018 – 04/2020. Poptávány jsou pouze akreditované kurzy dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Všechny poptávané kurzy musí skončit absolvováním nejpozději do konce března 2020, pokud není v příloze 2 uvedeno jinak.

Výzva na dodání vzdělávacích služeb bude rozdělena do několika časových úseků. S cílem dodržet pravidla poskytovatele dotace uvedených v kapitole 20 Obecných pravidel a vzhledem k obdobnému okruhu dodavatelů školení bude každá dílčí výzva soutěžena v režimu zakázky nad 400tis. Kč bez DPH, ač samotná výše dílčí výzvy této hodnoty dosahovat nebude.

 

Předmětem výzvy II jsou vzdělávací kurzy pro zaměstnance zadavatele týkající se níže uvedených témat:  

Položka rozpočtu

Poptávané téma

1.1.4.05 Kurz mediace – dva na sebe navazující kurzy pro 1 osobu

1.1.4.06 Stres a jeho zvládání v sociálních službách

1.1.4.06 Sebereflexe jako zdroj změn v sociálních službách

1.1.4.07, 1.1.4.09, 1.1.4.13 Základní kurz krizové intervence

1.1.4.10, 1.1.4.11, 1.1.4.14 Pokračovací kurz krizové intervence

1.1.4.15 Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách

1.1.4.16 Základy práce se zadluženým klientem

1.1.4.17 Doprovázení umírajícího a jeho rodiny

1.1.4.17 Provázení dítěte obdobím zármutku

1.1.4.17 Individuální plánování v domácí hospicové péči

1.1.4.17 Spirituální potřeby v sociální službě

1.1.4.20 Individuální plánování

1.1.4.22 Komunikace s klientem manipulátorem

1.1.4.23 Etika v sociálních službách

1.1.4.24 Komunikace s problémovými typy lidí I.a II.

1.1.4.25 Komunikace s problémovými typy lidí III.

1.1.4.08 Péče o klienty s demencí

1.1.4.08 Kurz první pomoci

Uvedené názvy není nutné požadovat za názvy kurzů, jde pouze o definici požadovaných témat. Při hodnocení nabídek bude kladen důraz více na obsahovou náplň kurzu než na přesné znění názvu.

Pro přehlednost jsou podrobné informace o konkrétním kurzu, jeho obsahu a rozsahu, počtu účastníků a vytvořených skupinách, o požadavku na pracovní dny či víkend, otevřený kurz pro veřejnost nebo kurz na klíč a další požadavky uvedeny v podrobné příloze č. 2 této výzvy.

Uchazeč může podat nabídku na kterýkoli kurz dle vlastních možností (tzn. je umožněno dílčí plnění). Nabídky za jednotlivé kurzy budou hodnoceny samostatně. Pouze u kurzu:

Základní a Pokračovací krizové intervence je požadován s ohledem na potřebnou návaznost informací stejný dodavatel

Komunikace s problémovými typy lidí I. a II. a Komunikace s problémovými typy lidí III. je požadován s ohledem na potřebnou návaznost informací stejný dodavatel

Tzn., kdo podá nabídku na jeden kurz, musí podat nabídku i na druhý kurz a opačně. Nabídky na tyto dva kurzy budou hodnoceny společně.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 412946,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz příloha č. 2

Místo dodání / převzetí plnění:
viz příloha č. 2

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1Ekonomická výhodnost nabídky

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.  

 

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:                                                                               

 

Kritérium

1. Vhodnost obsahu a cílenost poskytovaného vzdělávání - váha 60%

2. Celková nabídková cena za kurz (bez DPH) - váha 40%

Ad 1) Vhodnost obsahu a cílenost poskytovaného vzdělávání – dílčí kritérium 1

Vhodnost obsahu a cílenost poskytovaného vzdělávání vyjadřuje celkovou kvalitu kurzu. Očekávaný obsah každého kurzu je popsán v příloze č.1 Zadavatel bude hodnotit zejména skutečnost, jak obsahová náplň kurzu, přispívá k naplnění očekávaného obsahu popsaného ve zmíněné příloze č. 2.

Za nejvhodnější bude zadavatel považovat vzdělávání, jehož:

témata budou odpovídat očekávanému obsahu kurzu;
lektoři a školitelé používají metody umožňující individuální a individualizovaný přístup k jednotlivým účastníkům vzdělávání a dále metody aktivizační a stimulující účastníky k aktivnímu přístupu k řešené problematice, s vyčleněním prostoru pro zpětnou vazbu a
školená témata jsou přizpůsobena reálným situacím, se kterými se účastníci každý den setkávají při svém zaměstnání včetně simulací modelových situací

 

Pro přiřazení plného počtu bodů 100 bude brán zřetel především na to, jak kurz odpovídá potřebám zadavatele, dále se počet bodů bude snižovat na základě zhodnocení odborné komise, do jaké míry kurz odpovídá těmto potřebám – výsledný počet bodů bude hodnotiteli písemně zdůvodněno. Na počtu bodů se musí shodnout celá hodnotící komise. Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

 

V rámci tohoto dílčího kritéria je uchazeč povinen předložit zadavateli za účelem hodnocení detailně zpracovanou Osnovu s podrobným popisem jednotlivých témat kurzu. Jako dostačující je možné dodat materiály, které byly předkládány při žádosti o získání akreditace daného kurzu.

 

Ad 2) Celková nabídková cena za kurz – dílčí kritérium 2

Celková nabídková cena za kurz (bez DPH) musí být uvedena v korunách českých. Hodnocena bude výše nabídkové ceny bez DPH/1 osoba.

 

Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit nebo měnit. Cenu není možné v průběhu plnění realizační smlouvy změnit, a to ani z důvodu případné změny daňových předpisů upravujících výši DPH, nabídková cena je tedy cenou konečnou!

 

Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že nabídková cena zahrnuje komplexní zajištění realizace vzdělávání, tj. zejména odměnu stanovenému počtu lektorů včetně jejich dopravy, ubytování a stravování, 1 paré vytištěných školících materiálů pro každého účastníka školení.

Pro přiřazení bodů jednotlivých nabídek bude využit níže uvedený vzorec. Nejnižší cenová nabídka získá 100 bodů a ostatní nabídky poměrně méně. Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou dílčího kritéria.

 

 

nejvýhodnější nabídka,  tzn. nejnižší nabídnutá cena (hodnota)

100 x   ---------------------------------------------------      x váha

                cena (hodnota) hodnocené nabídky

 

2 Způsob hodnocení

Hodnocení nabídek bude provedeno podle dílčích hodnotících kritérií a jejich vah. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Bodové hodnoty získané v rámci stanovených hodnotících kritérií budou upraveny vahou hodnotícího kritéria a následně sečteny.

 

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Hodnocení bude doplněno ústním komentářem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů:

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti atd. viz Příloha č. 1 Výzvy.

 

2. Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů, pokud předloží:

doklad o získání akreditace pro daný kurz doložený prostou kopií akreditačního osvědčení
 čestné prohlášení o realizaci minimálně 5 vzdělávacích kurzů na vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách stejného typu jako jsou služby poskytované zadavatelem a popsané v příloze 1 této výzvy, každý kurz v  rozsahu alespoň jednoho školícího dne realizované dodavatelem v posledních třech letech
doklady prokazující kvalifikaci lektora 

 

Lektor musí doložit praktickou zkušenost v oboru předmětné zakázky, a to přímou prací v sociálních službách a/nebo ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Bude prokázáno doložením Profesního životopisu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 1. Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 1 této zadávací dokumentace
 2. Vyplnit do předvyplněné Přílohy č. 2 sloupeček „Nabízená cena/1 osoba“, (Plnění je osvobozeno od DPH, takže se jedná o cenu konečnou)
 3. Prostá kopie osvědčení o akreditaci kurzu
 4. Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách za poslední tři roky – vzor viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace
 5. Profesní životopis lektora 
 6. Osnova s podrobným popisem jednotlivých témat kurzu (pro účely hodnocení nabídek)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena za kurz/1 osobu bude doplněna do Přílohy č. 2 sloupeček „Nabízená cena/1 osoba“

Pokud nebude mít uchazeč zájem na některý kurz nabídku podat, zůstane příslušné políčko v řádku takového kurzu prázdné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, která může zahrnovat vícero kurzů, u kterých uvede svou cenovou nabídku v příloze 2.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka se podává v 1 vyhotovení, musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě podpisu jinou osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

Uchazeči, kteří zašlou své nabídky budou informováni o výsledku výběrového řízení prostřednictvím Oznámení o výsledku hodnocení výběru, které bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v jejich nabídce.

 

Vítěznému uchazeči bude zaslána objednávka e-mailem a bude obsahovat následující náležitosti:

 • Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
 • Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
 • Nabídková cena/1 osoba, cena celkem
 • Platební podmínky
 • Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
 • Místo realizace kurzu
 • Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Vítězný dodavatel objednávku potvrdí (stačí zaslat e-mailem scan podepsané objednávky).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8 ze dne 21.5.2018), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 360394.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): bfz o.p.s.Cheb, Provaznická 425/1627966119

  Datum podpisu smlouvy: 30. 11. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 64627233CARITAS - Vyšší odborná škola sociální OlomoucOlomouc, nám. Republiky 422/3

  Datum podpisu smlouvy: 30. 11. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 28335775Zřetel, s.r.o.Brno-střed, Trnitá, Zvonařka 137/14

  Datum podpisu smlouvy: 30. 11. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 75062020Velký vůz SeverNový Bor, Sloupská 135

  Datum podpisu smlouvy: 30. 11. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 74114956Mgr. Lucie BalarinováHradec Králové, třída Karla IV. 502/23

  Datum podpisu smlouvy: 30. 11. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 68403186REMEDIUM Praha o.p.s.Praha 3, Žižkov, Křišťanova 1698/15

  Datum podpisu smlouvy: 30. 11. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 24789828Diakonická akademie s.r.o.Praha 2, Vinohrady, Belgická 374/22

  Datum podpisu smlouvy: 30. 11. 2018

Zrušené části zakázky: Na kurzy 1.1.4.05 Kurz mediace, 1.1.4.17 Doprovázení umírajícího a jeho rodiny, Provázení dítěte obdobím zármutku, Individuální plánování v domácí hospicové péči a Spirituální potřeby v sociální službě nebyla nabídnuta žádná nabídka.

Datum ukončení: 30. 11. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 9. 2018
 
Aktualizováno: 5. 11. 2018