Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání pro zaměstnance členů spolku Smysl života, z.s.- III.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12845

Název zakázky: Vzdělávání pro zaměstnance členů spolku Smysl života, z.s.- III.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Smysl života, z.s.

Sídlo zadavatele: Křišťanova 1789/17 130 00 Praha 3 – Žižkov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Gabriela Hořínková
 • Telefon: +420739571400
 • E-mail: ghorinkova@seznam.cz

IČ zadavatele: 22685006

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Gabriela Hořínková
 • Telefon: +420739571400
 • E-mail: ghorinkova@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 7. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Písemně poštou na adrese: Smysl života, z.s. Křišťanova 1789/17 130 00 Praha 3 – Žižkov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele vzdělávacích aktivit, a to na:

Měkké a manažerské dovednosti do výše max. 480 osobo-hodin

Celkově se jedná max. o 480 tzv. osobo-hodin (1 osobo-hodina = účast osoby z cílové skupiny projektu na 1 hodině podporovaného vzdělávání, kdy 1 hodinou se myslí 60 min. výuky bez přestávek).

Více viz. Zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 72000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
07/2019 až 10/2019 (31.10.2019)

Místo dodání / převzetí plnění:
Pardubice – část plnění v %: 40 Brno - část plnění v %: 30 Okres Praha Západ - část plnění v %: 30

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Podrobněji viz. Zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Podrobněji viz. Zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobněji viz. Zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobněji viz. Zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Podrobněji viz. Zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 59520.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ing. Petra Paličková, IČ:08188548, Martinovská 5346/14, 722 00, Ostrava - Třebovice

  Datum podpisu smlouvy: 18. 7. 2019

Datum ukončení: 18. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 6. 2019
 
Aktualizováno: 25. 7. 2019