Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců Jitona a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11924

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců Jitona a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: JITONA a.s.

Sídlo zadavatele: Wilsonova 222/25, Soběslav III, 392 01 Soběslav

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Martin Kovář
 • Telefon: +420568836302
 • E-mail: mkovar@jitona.cz

IČ zadavatele: 18164439

DIČ zadavatele: CZ18164439

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Kristýna Korecová
 • Telefon: +420222261468
 • E-mail: korecova@zakazkyverejne.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 12. 2017 13:00

Místo pro podání nabídek:
Jateční 839/2, 339 01 Klatovy

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Projekt je zaměřen na vybrané vedoucí pracovníky společnosti (manažeři, mistři řídící týmy, předáci řídící výrobu), které je třeba vzdělávat a rozvíjet ve vybraných měkkých dovednostech, jež se týkají jejich práce a jež pomohou k dalšímu rozvoji společnosti.

Poskytnutí komplexních služeb spočívá v zajištění realizace uvedených kurzů, včetně závěrečného přezkoušení. Součástí poskytovaných služeb je rovněž zajištění dopravy školitelů, dodání potřebných výukových studijních materiálů a vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1400000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do listopadu 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Jateční 839, 339 01 Klatovy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH                     40,00%
 • Kvalita projektového týmu                  30,00%
 • Metodika organizace kurzů                  30,00%

 

Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kritéria základní způsobilosti splňuje dodavatel, který předloží:

 • doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) v oboru činnosti Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků nebo Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
 • čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technické kvalifikace analogicky podle § 79 zákona předložení níže uvedených dokladů:

 • seznam významných služeb
 • projektový tým

 

Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatelé stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná.

 

Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky jsou dodavatelé povinni podat písemně v listinné podobě (1x originál, 1x kopie a 1x elektronicky kompletní nabídka na CD/DVD/USB)Nabídka dodavatele bude podána na adresu:Jateční 839/2, 339 01 Klatovy, v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT!“.Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.

Písemná (e-mailová) žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím emailové adresy korecova@zakazkyverejne.cz  k rukám poradce zadavatele – společnosti Veřejné zakázky s.r.o. zadavatel odešle vysvětlení výběrových podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)Použité odkazy na zákon neznamenají zadávací řízení vedené druhem zadávacího řízení dle § 3 zákona

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): M.C.TRITON, spol. s r. o., se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČO: 49622005osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:Ing. Radoslav Tesař

  Datum podpisu smlouvy: 8. 1. 2018

Datum ukončení: 8. 1. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 12. 2017
 
Aktualizováno: 9. 1. 2018