Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti mojeuspora.cz s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11260

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti mojeuspora.cz s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: mojeuspora.cz s.r.o.

Sídlo zadavatele: Sukova třída 1556, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jan Martinovský
 • Telefon: +420776655111
 • E-mail: jan.martinovsky@mojeuspora.cz

IČ zadavatele: 24267716

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jan Martinovský
 • Telefon: +420776655111
 • E-mail: jan.martinovsky@mojeuspora.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
mojeuspora.cz s.r.o. Palackého 330 Choteboř, PSČ 58301, Osobně pouze v úředních hodinách 8 – 16.00 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele vzdělávacích aktivit vedoucích ke zvýšení měkkých a manažerských kompetencí zaměstnanců zadavatele na pozici prodejce po telefonu (CZ ISCO 5)

Projekt předpokládá a zadavatel požaduje, aby v této části zakázky bylo realizováno 6400 tzv. osobo-hodin (1 osobo-hodina = účast osoby z cílové skupiny projektu na 1 hodině podporovaného vzdělávání, kdy 1 hodinou se myslí 60 min. výuky bez přestávek). Počet 6400 osobo-hodin je maximální počet, který tato část zakázky zahrnuje, tj. po splnění tohoto limitu splnila zakázka svůj cíl a účel a je ukončena.

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v přiložené zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1408000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
07/2017 až 10/2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Chotěboř a Bystřice nad Pernštejnem. Podrobněji viz zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Dílčí hodnotící kritéria                                            Váha v %

Nabídková cena bez DPH                                           50,00 %

Kvalita lektorského týmu dodavatele                         30,00 %

Kvalita systému řízení organizace dodavatele            20,00 %

Podrobný popis způsobu hodnocení je uveden v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace. Podrobněji viz zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1120000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): VIROS ACADEMY s.r.o. Perucká 7, Praha 2, IČ: 02773333

  Datum podpisu smlouvy: 12. 7. 2017

Datum ukončení: 12. 7. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 6. 2017
 
Aktualizováno: 20. 7. 2017