Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2018 - měkké a manažerské dovednosti, realizace odborných kurzů a kurzů obecných IT

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12247

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v roce 2018 - měkké a manažerské dovednosti, realizace odborných kurzů a kurzů obecných IT

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 4. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s.

Sídlo zadavatele: Vančurova 2904, 390 01 Tábor

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
  • Telefon: +420381213332
  • E-mail: apsscr@apsscr.cz

IČ zadavatele: 60445831

DIČ zadavatele: CZ60445831

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Pavel Jirek, DiS.
  • Telefon: +420381213332
  • E-mail: projekt@apsscr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 5. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
APSS ČR, Vančurova 2904, Tábor 390 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro management, účetní, zdravotnický a technický personál a pracovníky v gastronomii členských organizací APSS ČR.

Zadavatel rozhodl v analogii k ustanovení § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) o rozdělení zakázky na části. Účastníci mohou podávat své nabídky na jednu nebo obě části zakázky. Nabídka musí být podána na celou část/celé části Zakázky, tzn., je nepřípustné nabídnout pouze některá vybraná témata z níže uvedených.

Jednotlivé části zakázky jsou označeny následovně:

Část I. Kurzy měkkých a manažerských dovedností a kurzy odborné

Část II. Kurzy v oblasti obecných IT

Témata Části I. Kurzy měkkých a manažerských dovedností a kurzy odborné:

Vyjednávání a argumentace

Asertivní jednání

Efektivní komunikace

Emoční inteligence a práce s emocemi

Hodnocení zaměstnanců

Komunikace v obtížných situacích

Konfliktní situace

Vedení a koučink zaměstnanců

Motivace zaměstnanců

Stres a jeho odstraňování

Time management

Nátlakové metody – jak se jim bránit

Výživa a stravování v sociálních službách pro seniory

Interaktivní vzdělávání pro kuchařky a kuchaře, kteří připravují pokrmy seniorům

Komunikace s uživateli sociálních služeb pro pracovníky kuchyně

Vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám

Změny v odbornosti 913 pro rok 2018 a dále

Komunikace se zaměřením na uživatele s Alzheimerovou nemocí

Alzheimerova nemoc a problematika demence

Individuální plánování se zaměřením na uživatele s demencí

Jak pečovat o klienty, kteří mají Parkinsonovu nemoc

Jak jednat s klienty, kteří mají Parkinsonovu nemoc

Témata Části II. Kurzy v oblasti obecných IT:

MS Office Word – pokročilí

MS Office Excel – mírně pokročilí

MS Office Powerpoint

MS Office Outlook

Frekvence konání, místo realizace kurzu (kraj) a stručný popis kurzu je uveden v Příloze č. 4 Specifikace předmětu zakázky. Není-li výslovně v této výzvě uvedeno jinak, vztahují se požadavky zadavatele na každou z částí předmětu zakázky.

Dále viz. výzva k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 756000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.12.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
APSS ČR, Vančurova 2904, Tábor 390 01

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude probíhat podle následujícího hodnotícího kritéria a to pro každou část samostatně:

  • Nabídková cena bez DPH v Kč (100 %)

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH.

Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Pro výpočet počtu bodů hodnocených nabídek bude použit vzorec.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splnění základní, profesní a technické způsobilosti - viz Výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka uchazeče musí být podána na celou část/celé části Zakázky, tzn., je nepřípustné nabídnout pouze některá vybraná témata.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Dále viz Výzva k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Pro zpracování nabídkové ceny použije uchazeč Přílohu č. 3 výzvy.

Nabídkovou cenu pak uvede do krycího listu nabídky, která je Přílohou č. 1 výzvy.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu plnění zakázky - zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, stravu, příp. ubytování, dále školicí pomůcky (př. počítač, notebook, dataprojektor), materiály pro účastníky apod.

Součástí nabídkové ceny není pronájem školicí místnosti - tyto prostory zajistí zadavatel.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce.Všechny listy nabídky budou očíslovány, navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle veřejného rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každé dílčí plnění (část zakázky).

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Předložením nabídky v tomto zadávacím řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení zadávacího řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu újmy ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto zadávacím řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto zadávací řízení neaplikuje.

Náklady účasti v zadávacím řízení nese uchazeč.

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku v jakékoli fázi zadávacího řízení zrušit.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 4. 2018
 
Aktualizováno: 18. 5. 2018