Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění ubytování v Dublinu pro 8 klientů a členy realizačního týmu vždy po dobu 2 měsíců v letech 2020 a 2021

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13493

Název zakázky: Zajištění ubytování v Dublinu pro 8 klientů a členy realizačního týmu vždy po dobu 2 měsíců v letech 2020 a 2021

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Tripitaka, z.s.

Sídlo zadavatele: Sekaninova 36, Praha 2, 128 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Zdeněk Raiser
 • Telefon: +420739479393
 • E-mail: raiser@seznam.cz

IČ zadavatele: 22840788

DIČ zadavatele: CZ22840788

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Miroslav Knob
 • Telefon: +420732181247
 • E-mail: miroslav.knob@otidea.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 7. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
OTIDEA avz s.r.o., Komplex OLŠANKA, Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je jednak zajištění ubytování, stravy - polopenze (snídaně, večeře), pro celkem 16 klientů (2 běhy, každý běh se předpokládá 8 klientů, přičemž flexibilita v počtu klientů v jednotlivých bězích je možná s tím, že celkový počet v obou bězích nepřesáhne počet 16 klientů a dále za podmínky, že výjezd bude realizován při minimálním počtu klientů 4) zadavatele při zahraniční stáži, 1 zaměstnance-mentora (pro každý běh, ubytování, po celou dobu stáže) a 1 zaměstnance-psychologa (vždy 10 dní v průběhu každého běhu) zadavatele, jednak zajištění stáží pro klienty, to vše v rámci projektu

„Expedice Irsko - program pracovní aktivizace pro mladé lidi opouštějící dětské domovy v Jihomoravském kraji/CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011124“

Veřejná zakázka je rozdělena na části:

část veřejné zakázky – Ubytování a strava
část veřejné zakázky – Stáže

Účastník je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky i do více částí veřejné zakázky.

Bližší informace k požadavkům zadavatele na předmět plnění viz bod č. 5 této zadávací dokumentace  a návrh smlouvy, který je přílohou této ZD.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1378211,57 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.běh – odjezd v měsících září až říjen 2020, blíže bude upřesněno nejpozději do konce srpna 2020, celkem 61 dní 2.běh – odjezd v měsících srpen až září 2021, blíže bude upřesněno nejpozději do konce května 2021, celkem 61 dní

Místo dodání / převzetí plnění:
Zakázka musí být realizována ve městě Dublin, Irská republika.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Náležitosti podání

Zadavatel přijímá nabídky pouze v listinné podobě.

Listinné podání nabídky

Nabídky  se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně. Dodavatel můře podat nabídku pro libovolnou část veřejné zakázky, nebo pro obě části.

Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvem a razítkem či podpisem. Obálka musí být zřetelně označena názvem veřejné zakázky, na kterou účastník podává svou nabídku, tzn. „Neotevírat: VZ – Zajištění ubytování v Dublinu pro 8 klientů a členy realizačního týmu vždy po dobu 2 měsíců v letech 2020 a 2021 část ……(poz. Dodavatel doplní dle toho, do jaké části nabídku podává)"

Listinné nabídky se v uvedené lhůtě pro podání nabídek podávají na adresu: OTIDEA avz s.r.o., Komplex OLŠANKA, Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 – Žižkov v době od 9 do 15 hodin.

Zadavatel doporučuje, aby na obálce byla uvedena adresa, na níž je možné zaslat vyrozumění o pozdě podané nabídce.

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen uvést nabídkovou cenu v českých korunách v části, ve které podává svou nabídku, zpracovanou dle tabulky položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 4 zadávací dokumentace – tabulka pro výpočet nabídkové ceny. Tabulku je účastník povinen vyplnit přesně dle jejího zadání. Nabídkové ceny uvedené v tabulce budou maximální a pevně závazné.
Nabídková cena bude pevně a závazně stanovena jako nejvýše přípustná cena, která již zahrnuje veškeré náklady dodavatele na plnění předmětu veřejné zakázky včetně všech případných poplatků, nákladů apod. Nabídková cena zahrnuje i veškeré náklady, které nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých dodavatel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Identifikační údaje

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat účastníka na základě plné moci, kontaktní poštovní adresa a e-mailová adresa pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem v rámci daného zadávacího řízení.

Jazyk a návrh smlouvy

Nabídka musí být zpracována v českém nebo anglickém jazyce, není-li stanoveno dále jinak, a nemusí obsahovat návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

Stránkování

Zadavatel doporučuje, aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Nabídka musí být dobře čitelná a nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

 Společná nabídka

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Forma nabídky

Účastník předloží nabídku v listinné podobě.

Struktura nabídky

Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující struktuře:

Úvodní strana

Název veřejné zakázky, identifikační údaje účastníka, identifikační údaje zadavatele.

Obsah

Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek.

Všeobecné údaje o účastníkovi

Název účastníka, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti, kontakty (telefon, ID datové schránky, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a kontaktního emailu, který bude sloužit ke komunikaci se zadavatelem v rámci tohoto zadávacího řízení.

Krycí list nabídky

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka. Účastník může využít přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Kvalifikace

Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 4 zadávací dokumentace.

Nabídková cena

Nabídková cena v členění dle bodu 6 zadávací dokumentace.

žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace pro všechny části veřejné zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění zadávacích podmínek, které poskytne prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel dále poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti. Písemná forma žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena nejméně 4 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek na následující adresu: OTIDEA avz s.r.o., Komplex OLŠANKA, Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 – Žižkov, nebo miroslav.knob@otidea.cz, případně datovou schránkou: jsyfw2t.

Kvalifikace účastníků pro všechny částI veřejné zakázky

Základní kvalifikace pro všechny části veřejné zakázky

Splnění základní kvalifikace prokáže účastník, který předloží čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zadavatel doporučuje použít čestné prohlášení v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Technická kvalifikace pouze pro část 1. veřejné zakázky

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží analog. dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Za významnou službu se považuje zajištění ubytování a stravy v hostitelských rodinách. Účastník předloží seznam o realizaci minimálně 2 významných služeb. Zadavatel doporučuje použít čestné prohlášení v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Forma dokladů

Splnění kvalifikace prokazuje účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje požadavky na kvalifikaci stanovené zadavatelem. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí být přeloženy do českého jazyka.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1343839.67

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): INI Intern-National Ireland Ltd.UNIT 6 – Archway House, Main Street,Donabate, Co Dublin K36 VR80, 80, IrelandCompany Registration number: 479125

  Datum podpisu smlouvy: 28. 9. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): INI Intern-National Ireland Ltd.UNIT 6 – Archway House, Main Street,Donabate, Co Dublin K36 VR80, 80, IrelandCompany Registration number: 479125

  Datum podpisu smlouvy: 28. 9. 2020

Datum ukončení: 28. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 7. 2020
 
Aktualizováno: 6. 10. 2020