Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Elektronická úřední deska a interaktivní informační panel

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13966

Název zakázky: Elektronická úřední deska a interaktivní informační panel

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 1. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: Město Mělník

Sídlo zadavatele: náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: MVDr. Ctirad Mikeš
  • Telefon: +420315635101
  • E-mail: c.mikes@melnik.cz

IČ zadavatele: 00237051

DIČ zadavatele: CZ00237051

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Ondřej Staněk
  • Telefon: +420731278401
  • E-mail: ondrej.stanek@jastaconsulting.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 2. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (viz ZD)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je Dodávka elektronické úřední desky (dále také je EUD) a interaktivního informačního panelu (dále také jen infopanel) pro město Mělník (dále jen dílo) a poskytování Servisních služeb po dobu 5 let.
V rámci realizace bude dodáno a realizováno:
• dodání 1 ks venkovní elektronické úřední desky,
• dodání 1 ks vnitřního interaktivního informačního panelu,
• provedení veškeré instalace (doprava, osazení na cílové místo, napojení na elektrické a datové rozvody,)
• dodání aplikačního vybavení obou zařízení
• napojení na datový informační zdroj (spisová služba, web města)
• oživení a nastavení obou zařízení
• vytvoření orientačního plánu a databáze kontaktů na základě dodaných podkladů
• zaškolení 15 pracovníků úřadu v obsluze a správě obsahu elektronické úřední desky a interaktivního informačního panelu
• dodání školících materiálů včetně manuálů k obsluze
• provedení zkušebního provozu všech částí
Součástí zakázky jsou dále Servisní služby po dobu 5 let od předání díla.
Rozsah a specifikace veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky jsou vymezeny v přílohách této zadávací dokumentace – zejména příloha č. 4 Technická specifikace a přílohy č. 2a Návrh smlouvy o dílo a č. 2b Návrh servisní smlouvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 729617,75 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Nejpozdější termín dodání: 28. února 2023

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel dle § 114 stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel dle § 117 stanovil, že ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny a nejnižších nákladů životního cyklu. Pro vyhodnocení nejnižších nákladů životního cyklu bude použita „nejnižší pořizovací nabídková cena“ a „nejnižší nabídková cena servisu“.

Kritéria hodnocení:
Hodnotící kritérium č. 1 – Výše pořizovací nabídkové ceny za Dodávku elektronické úřední desky a interaktivního informačního panelu v Kč včetně DPH – váha kritéria 60 %
Hodnotící kritérium č. 2 – Výše nabídkové ceny za poskytování servisních služeb po dobu 5 let – váha kritéria 40 %

blíže viz ZD

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

V souladu s ustanovením § 37 zákona o veřejných zakázkách je účastník povinen prokázat splnění kvalifikace předložením následujících dokumentů:
1. Základní způsobilost
Splnění základní způsobilosti podle § 74 a 75 zákona prokáže účastník čestným prohlášením, viz příloha č. 3 zadávací dokumentace.
2. Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona prokáže účastník předložením:
a. výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
b. dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (účastník doloží živnostenské listy, koncesní listiny či licence apod.). Požadovány jsou minimálně tato živnostenská oprávnění:
• Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
• Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky (viz § 53 odst. 4 zákona). Účastník předloží doklady v prosté kopii.
3. Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona prokáže účastník předložením:
• Seznamu významných zakázek (dle §79, odst. 2 písm b) zákona) realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (zejm. pak kontaktní osobu objednatele, u které je možné si předložené informace ověřit). Seznam bude předložen formou čestného prohlášení.
Seznam bude obsahovat.
• alespoň tři zakázky na dodávku elektronických úředních desek nebo interaktivních informačních panelů, každá zakázka o finančním objemu u EUD alespoň 250 tis. Kč bez DPH a u infopanelu alespoň 200 tis. Kč s DPH.
• alespoň dvě zakázky na servis elektronických úředních desek nebo interaktivních informačních panelů.

viz ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1) Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce a bude podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje eGORDION verze 3.3. – Tender arena, který je k dispozici na adrese profilu zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik v souladu s vyhlášenými podmínkami soutěže.
2) Veškeré úkony včetně předložení nabídky a veškerá komunikace se zadavatelem (zmocněným zástupcem) bude probíhat ve smyslu § 211 zákona elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje eGORDION verze 3.3. – Tender arena.
3) Veškeré informace a návody k nástroji jsou k dispozici na www stránkách provozovatele:
https://tenderarena.cz
4) Nabídka včetně všech požadovaných dokladů bude podepsána oprávněnou osobou.
5) Veškeré doklady musí být naskenovány kvalitním způsobem, aby byly dobře čitelné ve formátu *.pdf. Jednotlivé listy doporučuje zadavatele očíslovat vzestupnou číselnou řadou.
6) Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
7) Nabídka musí obsahovat:
a) krycí list nabídky (viz příloha č. 1),
b) doplněný návrh smlouvy na dodávky předložený zadavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (viz příloha č. 2a) a doplněný návrh smlouvy na servisní služby podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (viz příloha č. 2b). Podpisem účastník akceptuje tyto návrhy a je připraven k podpisu budoucí smlouvy v tomto znění s doplněnými parametry vzešlými z tohoto výběrového řízení.
c) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 3).
d) doklady prokazující splnění profesní a technické kvalifikace uvedené v článku 3. této zadávací dokumentace.
e) konkrétní specifikace nabízených zařízení a služeb popsaných v technické specifikaci (příloha č. 4), včetně značky a typového označení a podrobného rozpisu ceny nabízených zařízení a služeb.
f) vyplněná hodnotící tabulka (příloha č. 5)
8) Účastník sestaví nabídku ve výše vymezeném pořadí a použije Krycí list předložený zadavatelem, který obsahuje základní identifikační údaje a výši nabídkové ceny dodávky a servisu v základním členění.
9) Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly návrhy smluv, podepsané statutárním zástupcem účastníka. Pro tento účel předkládá zadavatel svůj návrh smlouvy na Dodávky (viz příloha č. 2a) a návrh smlouvy na Servisní služby (viz příloha č. 2b), které účastník doplní a předloží jako součást nabídky (podepsané statutárním zástupcem, opatřené razítkem a datem podpisu, případně el. podpisem). V návrhu smlouvy je zakázáno cokoliv měnit (vyjma doplnění identifikačních údajů o účastníkovi, nabídkové ceny bez DPH, DPH, ceny včetně DPH a doplnění jména, místa podpisu, vlastního podpisu). V případě předložení změněného návrhu smlouvy (změny obchodních podmínek) může být účastník vyloučen pro neakceptování obchodních podmínek.

 

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.
Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění – nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (viz ZD).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
V případě, že některý z účastníků o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k předmětudíla a podmínkám zakázky, je povinen tento dotaz doručit zástupci zadavatele písemně nejpozději 4pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace včetně přesného zněnížádosti poskytne zadavatel i všem ostatním účastníkům nebo zájemcům, kterým byla odeslána nebo předána výzva, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínekanebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Vybraný dodavatel předloží na vyžádání před podpisem smlouvy dle § 104 odst. 1, písm. a) zákona k prokázání splnění kritérií technické kvalifikace funkční vzorek software elektronické úřední desky a informačního panelu.
Předložený vzorek musí splnit parametry a funkcionality požadované v kapitole B. Technické specifikace (příloha č. 4) u obou nabízených zařízení (kromě modulu orientační plán budov).
V případě, že účastník tento vzorek na výzvu nepředloží nebo jím neprokáže splnění technických požadavků zadávací dokumentace, bude z výběrového řízení pro nesplnění technických požadavků vyloučen.

viz ZD.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 636300.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BSS Praha s.r.o.V Holešovičkách 1451/20180 00 Praha 8IČ: 28207611

    Datum podpisu smlouvy: 13. 6. 2022

Zrušené části zakázky: nerelevantní

Datum ukončení: 13. 6. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 1. 2022
 
Aktualizováno: 17. 6. 2022