Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Externí vzdělávání IT pro Xella CZ, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12221

Název zakázky: Externí vzdělávání IT pro Xella CZ, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 3. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Xella CZ, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Lenka Kandrnálová
 • Telefon: +420724371848
 • E-mail: lenka.kandrnalova@xella.com

IČ zadavatele: 64832988

DIČ zadavatele: CZ64832988

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Lenka Kandrnálová
 • Telefon: +420724371848
 • E-mail: lenka.kandrnalova@xella.com

Lhůta pro podání nabídek: 10. 4. 2018 13:00

Místo pro podání nabídek:
Výhradně doporučeně v tištěné podobě Českou poštou do sídla Zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Je uveden v kapitole 2 a 3 této výzvy a v Příloze 3 Výzvy – Soupis kurzů s obsahy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 350000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
20. 4. 2018 až 30. 4. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Školící prostory – podmínky viz bod 2.2 této Výzvy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Celková nabídková cena bez DPH (váha 100 %).

  V nabídce se dílčí plnění nepřipouští.

  Další informace viz kapitoly 2. a 3. této Výzvy

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Uchazeč prokáže základní a profesní způsobilost dle kapitoly 2. a 3. této Výzvy

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz kapitoly 2. a 3. této Výzvy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz kapitoly 2. a 3. této Výzvy

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Další podmínky viz kapitoly 2. a 3. této Výzvy

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku nebo se může pouze na jediné nabídce podílet.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz kapitoly 2. a 3. této Výzvy

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 288000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk13584286Jan Šeda, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 17. 4. 2018

Zrušené části zakázky: nejsou

Datum ukončení: 17. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 3. 2018
 
Aktualizováno: 18. 4. 2018