Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s. - vzdělávání zaměstnanců II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12573

Název zakázky: OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s. - vzdělávání zaměstnanců II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 11. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s.

Sídlo zadavatele: Křišťanova 1789/17, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jaroslav Kostohryz
  • Telefon: +420603526265
  • E-mail: kostohryz@osas.cz

IČ zadavatele: 60197340

DIČ zadavatele: CZ60197340

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Jaroslav Kostohryz
  • Telefon: +420603526265
  • E-mail: kostohryz@osas.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 11. 2018 23:59

Místo pro podání nabídek:
OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele vzdělávacích aktivit vedoucích ke zvýšení měkkých a manažerských kompetencí zaměstnanců zadavatele na pozici obchodníků po telefonu (CZ ISCO 5).

Zadavatel požaduje, aby bylo realizováno max. 5.088 tzv. osobo-hodin (1 osobo-hodina = účast osoby z cílové skupiny projektu na 1 hodině podporovaného vzdělávání, kdy 1 hodinou se myslí 60 min. výuky bez přestávek). Počet 5.088 osobo-hodin je maximální počet, tj. po splnění tohoto limitu splnila zakázka svůj účel a je ukončena. Počet realizovaných osobo-hodin podporovaného vzdělávání bude rovněž jediným relevantním podkladem při fakturaci dodavatele za dílčí plnění.

 

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v přiložené zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 966720,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
12/2018 až 2/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno - podrobněji viz zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace. Podrobněji viz zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 11. 2018
 
Aktualizováno: 18. 12. 2018