Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pasporty pro členské obce Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12725

Název zakázky: Pasporty pro členské obce Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Sídlo zadavatele: Dolní Čermná čp. 76, 561 53 Dolní Čermná

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Helekal - předseda svazku
 • Telefon: +420465393126
 • E-mail: starosta@dolni-cermna.cz

IČ zadavatele: 01349341

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lenka Šťovíčková
 • Telefon: +420733516601
 • E-mail: stovickova@dsomsl.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 4. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Dolní Čermná čp. 76, 561 53 Dolní Čermná

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Specifikace předmětu zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou samostatných částí (obdobně ve smyslu § 35 ZZVZ):

1. část veřejné zakázky – Veřejné osvětlení
2. část veřejné zakázky - Hřbitovy

 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportů:      

1. část – pasport veřejného osvětlení pro 11 členských obcí   Mikroregionu Severo-Lanškrounsko,

2. část – pasport hřbitova pro 8 členských obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko.

 

Dodavatel může podat nabídku buď do jedné, nebo i do obou částí.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 450600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení veřejné zakázky: ihned po uzavření smlouvy. Termín ukončení plnění zakázky: 1.pasport veřejného osvětlení, mezní termín dokončení 16.03.2020 2.pasport hřbitova, mezní termín dokončení 16.03.2020 Zadavatel si vyhrazuje právo měnit dobu plnění v souvislosti s objektivně nepředvídatelnými okolnostmi.

Místo dodání / převzetí plnění:
Pro 1. část veřejné zakázky – pasport veřejného osvětlení: dokumenty budou předány na obecní úřady a úřad městyse jednotlivých obcí (tj. OÚ Horní Třešňovec, OÚ Výprachtice, OÚ Horní Heřmanice, OÚ Cotkytle, OÚ Albrechtice, OÚ Ostrov, OÚ Verměřovice, OÚ Čenkovice, OÚ Bystřec, OÚ Petrovice a ÚM Dolní Čermná. Pro 2. část veřejné zakázky – pasport hřbitova: dokumenty budou předány na obecní úřady a úřad městyse jednotlivých obcí (tj. OÚ Cotkytle, OÚ Horní Třešňovec, OÚ Petrovice, OÚ Bystřec, OÚ Horní Heřmanice, OÚ Výprachtice, OÚ Čenkovice a ÚM Dolní Čermná.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro tuto veřejnou zakázku je nejnižší celková nabídková cena. Pro hodnocení celkové nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně DPH.

Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit takovou celkovou nabídkovou cenu včetně DPH, která bude nižší oproti celkovým nabídkovým cenám včetně DPH uváděným ostatními dodavateli. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

Zadavatel bude hodnotit nabídky, za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, na základě celkové nabídkové ceny.

Pokud celková nabídková cena u více nabídek uchazečů bude mít stejnou finanční hodnotu, bude o výběru dodavatele rozhodnuto transparentním losem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který předloží:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Kopie dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku).

(stáří dokladů max. 3 měsíce přede dnem vyhlášení výběrového řízení)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být podána v českém jazyce.

Nabídka musí být předložena v písemné formě.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

 

Nabídka musí obsahovat:

 • Identifikační údaje uchazeče, kontaktní osoby
 • Výpočet nabídkové ceny (vyplněný krycí list)
 • Cenovou nabídku (vyplněnou tabulku nabídkových cen pro jednotlivé části) v souladu s přílohami:

            č. 1 – Popis technických podmínek pro část 1 – veřejné osvětlení

            č. 2 – Popis technických podmínek pro část 2 – hřbitovy

            č. 8 – Definice požadavků na pasportizaci_datové modely

 • Podepsaný návrh smlouvy o dílo
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)

 

V případě, že je v nabídce uchazeče shledána nejasnost, může být uchazeč zadavatelem vyzván k doplnění nabídky ve stanovené lhůtě.

Pokud nabídka nebude obsahovat kteroukoli z těchto náležitostí v požadovaném obsahu, rozsahu a členění, či nebude řádně doplněna, bude taková nabídka posouzena jako neúplná. Výše uvedená struktura nabídky je zavazující. 

Nabídka musí být opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti případnému poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v Kč, a to v členění:

 • cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
 • procentní sazba DPH
 • nabídková cena včetně DPH

Nabídkovou cenu uchazeč uvede v krycím listu nabídky, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Nabídkovou cenu uchazeč dále uvede v návrhu smlouvy o dílo.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně v listinné podobě v řádně uzavřené obálce, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Obálka musí být zřetelně označena názvem části veřejné zakázky, na kterou účastník podává svou nabídku, tzn. „NEOTEVÍRAT: NABÍDKA - Pasporty pro členské obce Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko část 1 – veřejné osvětlení“nebo:„NEOTEVÍRAT: NABÍDKA - Pasporty pro členské obce Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko část 2 – hřbitovy“Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
•Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatele zveřejní na portálu www.esfcr.cz. •Dodavatel je oprávněn odvolat nebo změnit nabídku, která již byla doručena zadavateli, a to pouze do konce lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo:-požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkáchZadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:a)nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebob)byly ve stanovené lhůtě podány pouze neúplné nabídky nebo nabídky, které jsou v rozporu s požadavky podle bodu kap. 20.2 (Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767 )c)byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě/zadávací dokumentaci,d)smlouvu se zadavatelem odmítli uzavřít všichni dodavatelé, s nimiž bylo možné smlouvu uzavřít, říp. neposkytli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy,e)došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě není možné.Uchazeči nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s podáním nabídky zadavateli. Jednotlivé nabídky budou ponechány zadavateli pro jeho potřebu a nebudou uchazečům vráceny. Uchazeč je vázán celý obsahem své nabídky, a to po celou dobu trvání výběrového řízení.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky, (prostřednictvím třetí osoby), uvede dodavatel ve své nabídce, kterou část plnění veřejné zakázky má v úmyslu zadat poddodavateli a uvede identifikační údaje tohoto poddodavatele. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9) na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 377182.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DATA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, IČ: 25315056

  Datum podpisu smlouvy: 23. 7. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ: 25588303

  Datum podpisu smlouvy: 23. 7. 2019

Datum ukončení: 23. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 4. 2019
 
Aktualizováno: 24. 7. 2019