Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Posílení strategického řízení a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13536

Název zakázky: Posílení strategického řízení a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Kunovice

Sídlo zadavatele: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Pavel Vardan
  • Telefon: +420572432720
  • E-mail: kunovice@mesto-kunovice.cz

IČ zadavatele: 00567892

DIČ zadavatele: CZ00567892

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Radomír Salvet
  • Telefon: +420604479431
  • E-mail: salvet@envipartner.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 8. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
ENVIPARTNER s.r.o. Vídeňská 55 639 00 Brno- Štýřice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Rozdělení veřejné zakázky na části.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na šest části, přičemž každý účastník o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo všech částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v této výzvě k podání nabídek.

Pro každou část veřejné zakázky bude vybrán jeden dodavatel, se kterým zadavatel uzavře smlouvu o dílo.  Pokud není stanoveno jinak, informace uvedené v této výzvě se vztahují ke všem částem veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů a nákup nástrojů komunikace s občany pro město Kunovice v následujícím rozsahu:  

Část 1. Veřejné zakázky:

Pasport pozemků

 

Část 2. Veřejné zakázky:

Strategický plán rozvoje města 2021-2025
Strategie Smart city
Strategie komunikace města s občany

 

Část 3. Veřejné zakázky:

Koncepce rozvoje bydlení vč. sociálního bydlení 2020-2030

 

Část 4. Veřejné zakázky:

Urbanistická koncepce širšího centra města Kunovice

 

Část 5. Veřejné zakázky:

Nový web města Kunovice včetně nákladů na provoz do 30.9.2021

 

Část 6. Veřejné zakázky:

Rozvoj IS spravovaných obcemi pro potřeby napojení na NIA a Portál občana 

 

Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v samostatných dokumentech pro každou část veřejné zakázky, který jsou přílohou č. 4-9 této výzvy.   

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1625000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
dle Výzvy k podání nabídek

Místo dodání / převzetí plnění:
nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

      (část 1, část 3, část 6)

  • Nabídková cena v Kč bez DPH

     

     (část 2, část 4, část 5)

   - Nabídková cena v Kč bez DPH  - váha 60 %

   - Počet referenčních zakázek nad rámec kvalifikačních předpokladů - váha 40 %

 

     Dále viz Výzva k podání nabídek  

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Profesní způsobilost 
  • Technická kvalifikace

 

   Podrobné požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje po účastnících předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci zakázky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Zadavatel doporučuje účastníkům předložit nabídku v tomto členění:

Krycí list-dle vzoru – příloha č.1
Čestné prohlášení-dle vzoru – příloha č.2
Návrh smlouvy o dílo – dle vzoru přílohy č. 3 pro každou část veřejné zakázky
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
Vzor referenčních zakázek – příloha č.10

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení díla bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci, včetně všech nákladů souvisejících. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo.
Zadavatel může zrušit výběrové řízení pouze z důvodů uvedených v kap. 20.10 Pravidel OPZ.
Změna nabídkové ceny je možná za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Požadavky na formu nabídky: zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 písemném vyhotovení a 1x v elektronické formě ve formátu .pdf na CD nebo DVD nosiči nebo flash disku.
Jednotlivé referenční zakázky vyplní účastníci do přílohy č. 10.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 7. 2020
 
Aktualizováno: 21. 1. 2021