Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Realizace vzdělávacích kurzů zadávané ve ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle § 53 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11921

Název zakázky: Realizace vzdělávacích kurzů zadávané ve ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle § 53 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 11. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Allianz pojištovna a.s.

Sídlo zadavatele: Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, 186 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: RNDr. Jakub Strnad Ph.D
  • Telefon: +420605203257
  • E-mail: andrea.huryova@allianz.cz

IČ zadavatele: 47115971

DIČ zadavatele: CZ47115971

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lukáš Soudek
  • Telefon: +420775556070
  • E-mail: soudeklukas@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 18. 12. 2017 11:00

Místo pro podání nabídek:
Allianz pojištovna a.s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8, Karlín 186 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je provedení vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zadavatele.

 

Vzdělávací kurzy budou prováděny v českém jazyce. Součástí služby bude vybavení účastníků vhodnými studijními materiály a pomůckami v rozsahu dostatečném pro úspěšné provedení školení.

 

Podrobná specifikace předmětu VZ je uvedena v příloze č. 1 a příloze č. 2 této ZD.

 

CPV:   80511000-9 – Školení zaměstnanců, 79632000-3 – Vzdělávání zaměstnanců

 

 

 

Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 35 a § 101 ZZVZ. Dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět plnění.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3982702,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zadavatel požaduje ukončení plnění předmětu veřejné zakázky do 30. 4. 2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo realizace veřejné zakázky: území Středočeského kraje, zadavatel neumožňuje plnění veřejné zakázky na území hlavního města Prahy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle níže popsaných kritérií hodnocení.

 

Nabídkovou cenu je dodavatel povinen stanovit jako součet všech jednotlivých kurzů dle přílohy č. 1 této ZD. Rozhodující pro hodnocení bude cena bez DPH.

 

Dílčí kritéria hodnocení:

 

Kritérium hodnocení

Procentní váha

Celková cena realizace vzdělávacích kurzů

40 %

Celková cena technického zajištění za školící den

Kritérium kvality

Kritérium způsobu komunikace se zadavatelem

 

Celková výsledná hodnota nabídky bude stanovena jako součet výsledných hodnot nabídky dosažených ve všech dílčích kritériích. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem bodů.

 

 

 

 

Celková cena realizace vzdělávacích kurzů, váha 40%

 

Při hodnocení nabídek v rámci hodnotícího kritéria “Celková cena realizace vzdělávacích kurzů“ použije hodnotící komise bodovací stupnici 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (zaokrouhleno na dvě desetinná místa nahoru), která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Bodová hodnota poté bude vynásobena vahou dílčího kritéria – 40%.

 

Vzorec pro hodnocení dílčího kritéria celková cena:

 

 

 

Nejnižší předložená nabídková cena

100  x   --------------------------------------------------------     x   váha 40%

                                           Nabídková cena hodnocené nabídky

 

 

 

Celková cena technického zajištění za školící den, váha 10%

Při hodnocení nabídek v rámci hodnotícího kritéria „Celková cena technického zajištění za školící den“ použije hodnotící komise bodovací stupnici 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (zaokrouhleno na dvě desetinná místa nahoru), která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Bodová hodnota poté bude vynásobena vahou dílčího kritéria – 10%.

 

Dodavatel použije přílohu č. 1, ve které specifikuje jednotlivé položkové náklady na školící den.

 

Vzorec pro hodnocení dílčího kritéria celková cena technického zajištění za školící den:

 

 

Nejnižší předložená nabídková cena

100  x   --------------------------------------------------------     x   váha 10%

                                           Nabídková cena hodnocené nabídky

 

 

 

 

Kritérium kvality, váha 40%

Při hodnocení nabídek v rámci  dílčího hodnotícího kritéria „Kritérium kvality“ použije hodnotící komise pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií stupnici 1 až 100 bodů. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Počet získaných bodů bude vynásoben vahou daného kritéria – 40 %.

Pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Kritérium kvality“ předloží dodavatel dokument, který v rozsahu max. 12 stran popíše postup dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

Metodiky výuky
Efektivity výukových metod
Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby

Jako nejlepší bude hodnocena ta nabídka, ve které bude představen pro zadavatele nejvhodnější způsob metodického postupu a uveden způsob zavedení nabytých znalostí do praxe -  to znamená, že lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro zadavatele ověřitelnější způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby.

Dodavatel pro účely hodnocení tohoto kritéria v rámci své nabídky popíše obsah jednotlivých školení s důrazem na jejich vazbu pro potřeby cílových skupin projektu a způsob metodického přístupu s důrazem na zacílení a dopadu do praxe.

Vzorec pro hodnocení dílčího kritéria kvality:

 

                             Nabídka s nejvyšším bodovým ziskem v rámci kritéria

100  x   ---------------------------------------------------------------------------     x   váha 40%

                                                 Hodnocená nabídka

 

 

 

8.4.      Kritérium způsobu komunikace se zadavatelem, váha 10%

Při hodnocení nabídek v rámci  dílčího hodnotícího kritéria „Kritérium způsobu komunikace se zadavatelem“ použije hodnotící komise pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií stupnici 1 až 100 bodů, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocen ten nástroj, který nejvíce odpovídá potřebám tohoto projektu. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Počet získaných bodů bude vynásoben vahou daného kritéria – 10 %.

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kritérium způsobu komunikace se zadavatelem“ bude hodnocena možnost účastníků se přihlašovat na školení a souhrnný learning zajištěný dodavatelem. Zadavatel preferuje ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJ - WEBOVÉ ROZHRANÍ / APLIKACI, kde zadavatel a jednotliví účastníci projektu naleznou veškeré informace k projektu. Tento nástroj by měl obsahovat přehled školení s informací o místě konání, lektorovi, případné dotazníky a další nástroje, které dodavatel nabízí pro zacílení a měření efektivity v návrhu, inspirativní materiály, materiály ke školení v elektronické podobě, a způsob registrace/ přihlašování účastníků školení, rušení a změny přihlášení.

Pokud dodavatel nedisponuje takovým nástrojem, popíše způsob komunikace se zadavatelem a způsob poskytování výše uvedených informací.

Vzorec pro hodnocení dílčího kritéria kvality:

 

 

                             Nabídka s nejvyšším bodovým ziskem v rámci kritéria

100  x   ---------------------------------------------------------------------------     x   váha 10%

                                                  Hodnocená nabídka

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

KVALIFIKACE

 

Zadavatel požaduje prokázání níže popsané kvalifikace.

 

Základní způsobilost dle § 74

 

Způsobilým není dodavatel, který:

 

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

 

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 

je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat:

 

tato právnická osoba,

 

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

 

osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.

 

 

 

 

 

Prokázání základní způsobilosti

 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

 

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

 

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

 

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

 

písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

 

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

 

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení  v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

 

Profesní způsobilost dle § 77

 

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

 

Zadavatel rovněž požaduje, aby dodavatel předložil doklad o oprávnění podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) ve smyslu § 77 odst. 2 ZZVZ.

 

Ekonomická kvalifikace dle § 78

 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal, že minimální roční jeho výše obratu za poslední 3 roky dosahuje minimálně dvojnásobku výše předpokládané hodnoty této veřejné zakázky. Dodavatel k prokázání splnění tohoto požadavku doloží výkaz zisků a ztrát za poslední 3 uzavřená účetní období.

 

 

 

 

Technická kvalifikace dle § 79

 

Významné služby

 

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje seznam významných služeb totožného či obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky poskytnutých za poslední 5 let před zahájením zadávacího řízení.

 

Za významnou službu zadavatel považuje službu obdobnou k předmětu veřejné zakázky, tj. firemní vzdělání s min. finanční hodnotou 2 000 000 Kč bez DPH. Zadavatel požaduje, aby dodavatel realizoval v posledních 5 letech minimálně 1 takovou významnou službu, která musí být doložena referencí potvrzenou zadavatelem, kterému byla tato významná služba poskytnuta.

 

Zadavatel požaduje, aby alespoň jedna významná služba byla financována z Evropských fondů.

 

Přílohou seznamu významných služeb musí být

Identifikace služby
Cena služby (její finanční objem) bez DPH
Doba realizace služby (měsíc a rok)
Uvedení obchodní firmy objednatele, včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si významné služby u jejich objednatelů.
Informace, zda byla zakázka financována z Evropských fondů

 

 

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám

 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval k plnění veřejné zakázky pětičlenným týmem ve složení: vedoucí zakázky, koordinátor, 3 lektoři

 

Minimální úroveň realizačního týmu:

 

alespoň 1 lektor z navrhovaného lektorského tymu musí mít absolvované vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie nebo sociologie;
alespoň 1 lektor musí být certifikován Českou asociací koučů nebo International Coach Federation;
všichni lektoři musí mít prokazatelnou praxi v mezinárodním nevýrobním sektoru – min. 1 reference ke každému lektorovi;
Pro vzdělávací kurzy vysoké úrovně (B1) požadujeme lektora se zkušeností v délce min. 8 let manažerské praxe na pozici ředitel nebo člen představenstva ve firmě s více než 500 zaměstnanci nebo min. 8 let praxe jako lektor nebo kouč pro Top management (představenstvo, ředitelé) doložené min. 3 referencemi od klientů.

 

Způsob prokázání: CV za každého lektora prokazujícího tento kvalifikační předpoklad včetně certifikátů a diplomů s tím spojených.

 

Jeden člen realizačního týmu může současně splňovat více kvalifikačních požadavků.

 

Předložení výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Dodavatel je v souladu s § 228 odst. 1 ZZVZ oprávněn předložit v rámci prokazování kvalifikace výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje zadavatelem požadované doklady v rozsahu údajů v něm zapsaných.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a údaje v předepsaném pořadí:

 

Krycí list nabídky s uvedením identifikace zakázky a zadavatele, identifikaci a kontaktní údaje dodavatele, kontaktní osobu dodavatele (včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy) a celkovou nabídkovou cenu. Dodavatel použije vzor krycího listu, který je uveden v příloze č. 3 této ZD.

 

Plná moc - pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci. Plná moc musí být v originále nebo v úředně ověřené kopii.

 

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

 

Specifikace a popis předmětu zakázky včetně všech podkladů potřebných k hodnocení nabídky. Tímto se myslí dokument, který v rozsahu max. 12 stran popíše postup dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

Metodiky výuky
Efektivity výukových metod
Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby

 

Specifikace plnění – dodavatel předloží specifikaci plnění obsahující návrh, obsah, strukturu a náplň nabízených vzdělávacích aktivit, způsob hodnocení školení, způsob ověření znalosti účastníků, návrh zpětné vazby. Tento návrh specifikace plnění bude součástí návrhu smlouvy o dílo

 

Harmonogram plnění – dodavatel uvede návrh harmonogramu školení, který bude součástí smlouvy o dílo. Harmonogram nesmí být v rozporu se zadávacími podmínkami.

 

Metody a formy výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe.

 

Ukázku studijních materiálů – dodavatel připraví ukázku výukových materiálů, kterými prokáže orientaci v oborech, stanovených zadavatelem ve Výzvě a schopnost připravit kvalitní podklady k výuce. Ukázky se budou týkat max. dvou vzdělávacích kurzů (dle volby dodavatele).

 

Dodavatel v rámci své nabídky popíše obsah jednotlivých školení s důrazem na jejich vazbu pro potřeby cílových skupin projektu a způsob metodického přístupu s důrazem na zacílení a dopadu do praxe.

Návrh Smlouvy o poskytování služeb, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

 

Ostatní údaje, které tvoří nabídku - zde může dodavatel uvést další materiály, jako např. referenční listy, dopisy, obrazovou dokumentaci, apod.

 

 Dodavatel v nabídce předloží alespoň:

Specifikace plnění – dodavatel předloží specifikaci plnění obsahující návrh, obsah, strukturu a náplň nabízených vzdělávacích aktivit, způsob hodnocení školení, způsob ověření znalosti účastníků, návrh zpětné vazby. Tento návrh specifikace plnění bude součástí návrhu smlouvy o dílo.
Harmonogram plnění – dodavatel uvede návrh harmonogramu školení, který bude součástí smlouvy o dílo. Harmonogram nesmí být v rozporu se zadávacími podmínkami.
Metody a formy výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe.
Ukázku studijních materiálů – dodavatel připraví ukázku výukových materiálů, kterými prokáže orientaci v oborech, stanovených zadavatelem ve Výzvě a schopnost připravit kvalitní podklady k výuce. Ukázky se budou týkat max. dvou vzdělávacích kurzů (dle volby dodavatele).

Dodavatel v rámci své nabídky popíše obsah jednotlivých školení s důrazem na jejich vazbu pro potřeby cílových skupin projektu a způsob metodického přístupu s důrazem na zacílení a dopadu do praxe.

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu v členění dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Uzavřená obálka s nabídkou (obsahující 1 vyhotovení nabídky v listinné podobě a 1 vyhotovení nabídky v elektronické podobě na CD, DVD, nebo USB Disku) musí být opatřena identifikačními údaji zadavatele, adresou a, identifikačními údaji dodavatele, jeho adresou a nápisem: „Veřejná zakázka – REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ – NEOTEVÍRAT“. Nabídka bude předána k rukám Kristýny Gellérové.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele a portálu esfcr.cz včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Písemná žádost musí být doručena v českém nebo slovenském jazyce, a to na e-mailovou adresu: soudeklukas@gmail.com. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena v souladu se zákonem včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 písm. b) ZZVZ. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být v českém nebo slovenském jazyce.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to na profilu zadavatele.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele a portálu esfcr.cz včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Písemná žádost musí být doručena v českém nebo slovenském jazyce, a to na e-mailovou adresu: soudeklukas@gmail.com. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena v souladu se zákonem včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 písm. b) ZZVZ. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel si vyhrazuje možnost oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

 

Všechna čestná prohlášení, krycí list nabídky a návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky budou očíslovány, a to i včetně veškerých dokladů (očíslování originálů listin nebo úředně ověřených kopií nebude pro účely tohoto zadávacího řízení považováno za poškození či změnu úředního dokladu, ale za stejnopis v souladu se zadávací dokumentací).

Nabídka bude potvrzena (tzn. krycí list a návrh smlouvy budou podepsány) osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží dodavatel v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument v originále či v úředně ověřené kopii.

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Pokud bude zadávací řízení veřejné zakázky zrušeno, oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

 

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ve zjednodušeném podlimitním řízení nelze jednat o nabídkách.

 

Pro veškerou komunikaci v rámci zadávacího řízení se dodavatelé musejí obracet výhradně na kontaktní osobu zástupce Ing. Lukáše Soudka, mail: soudeklukas@gmail.com, tel:  775 556 070

 

Na veškeré otázky touto Výzvou a ZD výslovně neupravené se užije příslušných ustanovení ZZVZ.

 

Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, předloží pro uzavření smlouvy (mimo dokumenty prokazující splnění kvalifikace):

identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

O výsledku zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení či o případném vyloučení nabídky budou dodavatelé vyrozumívání prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz. Obdobné informace bude zadavatel uveřejňovat rovněž na profilu zadavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonemč. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 11. 2017
 
Aktualizováno: 14. 12. 2017