Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Služby pro JMI

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13315

Název zakázky: Služby pro JMI

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 2. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Jednota, spotřební družstvo v Mikulově

Sídlo zadavatele: Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jednota, spotřební družstvo v Mikulově
 • Telefon: +420519512820
 • E-mail: jednota@jednota.cz

IČ zadavatele: 00032247

DIČ zadavatele: CZ00032247

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Alena Gruberová
 • Telefon: +420724653020
 • E-mail: alena.gruberova@jednota.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 2. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele: Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz kapitoly 2 a 3 této Výzvy a Příloha 3 Výzvy – Soupis kurzů s obsahy JMI

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.3.2020 až 30.9.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavtele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena 100 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Uchazeč prokáže základní a profesní způsobilost dle kapitol 2 a 3 Výzvy)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz kapitoly 2 a 3 Výzvy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz kapitoly 2 a 3 Výzvy

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Další pořadavky viz kapitoly 2 a 3 Výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, nebo se podílet na jediné nabídce.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz kapitoly 2 a 3 Výzvy

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 480000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): VS002 z.s., Ant. Smutného 641/83664 47 Střelice, IČ: 07804628

  Datum podpisu smlouvy: 3. 3. 2020

Zrušené části zakázky: Část A, B a D- žádný Uchazeč

Datum ukončení: 3. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 2. 2020
 
Aktualizováno: 4. 3. 2020