Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategické dokumenty pro město Hanušovice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13177

Název zakázky: Strategické dokumenty pro město Hanušovice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Hanušovice

Sídlo zadavatele: Hlavní 92, Hanušovice 788 33

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Marek Kostka
 • Telefon: +420603885388
 • E-mail: kostka@mu-hanusovice.cz

IČ zadavatele: 00302546

DIČ zadavatele: CZ00302546

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Karel Hošek
 • Telefon: +420725140504
 • E-mail: hosek@hornipomoravi.eu

Lhůta pro podání nabídek: 7. 1. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
Hlavní 92, 78833 Hanušovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou odborné poradenské služby v oblasti analýz, pasportizace plánování a architektonických činností nezbytných pro tvorbou čtyř tematických koncepcí města Hanušovice a dvou studií revitalizace území v městě Hanušovice.

Požadovaný předmět plnění je natolik odborně a tematicky rozdílný a široký, že se zadavatel rozhodl pro jeho rozdělení na tři části ve smyslu § 101 zákona, přičemž každý účastník o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné, dvou nebo všech tří částí veřejné zakázky, v nichž splní kvalifikační požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Pro každou část veřejné zakázky bude vybrán jeden dodavatel, se kterým zadavatel uzavře smlouvu o dílo.  Pokud není stanoveno jinak, informace uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují ke všem částem veřejné zakázky.

Část 1. veřejné zakázky – koncepce rozvoje cyklostezek ve městě (definice v příloze č. 4):

Část 2. veřejné zakázky – tematické koncepce města (definice v příloze č. 5):

 • Koncepce městského mobiliáře
 • Koncepce rozvoje veřejné zeleně
 • Koncepce rozvojových ploch a pozemků

Část 3. veřejné zakázky – studie revitalizace území (definice v příloze č. 6):

 • Studie revitalizace náměstí (křižovatka ulice Hlavní a Školní)
 • Studie revitalizace brownfieldu (bývalá továrna Moravolen)

Přesný popis předmětu veřejné zakázky je podrobně vymezen a popsán v samostatných přílohách této výzvy č. 4, 5 a 6.

Jsou-li ve výzvě k podání nabídek nebo některé její příloze uvedeny konkrétní obchodní názvy, přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele či výrobek, tak jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. V případě odchylky od požadovaných parametrů si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat účastníka o objasnění nabídky účastníka a souladu nabídky s požadovanými parametry předmětu zakázky. Veškeré služby nabízené účastníka musí splňovat platné normy a zákonné předpisy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1766000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.10.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Hanušovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena v Kč bez DPH - 90 %
 • zkušeností hlavního řešitele díla - 10 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky analogicky ve smyslu § 74 zákona. Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzor prohlášení v Příloze č. 2 čestné prohlášení).

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 2) nebo kopií těchto dokladů:

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů od data podání nabídky.

• živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky:

 • pro část 1 se jedná o činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců (CZ-NACE - M70)
 • pro část 2 se jedná o činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců a činnosti architektonické (CZ-NACE - M70 a M71)
 • pro část 3 se jedná o činnosti architektonické (CZ-NACE - M71)

• doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele a osob, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, což doloží osobou hlavního řešitele (příloha č. 2 této výzvy), které se budou plně podílet na realizaci zakázky lze prokázat u jednotlivých částí prokázat:

 • část 1. veřejné zakázky – koncepce rozvoje cyklostezek ve městě – hlavní řešitel musí disponovat osvědčením o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro specializaci dopravní stavby, autorizace hlavního řešitele stačí doložit v prosté kopii;
 • část 2. veřejné zakázky – tematické koncepce města – hlavní řešitel musí disponovat diplomem o získání akademického titulu Ing. arch, vysokoškolský diplom hlavního řešitele stačí doložit v prosté kopii;
 • část 3. veřejné zakázky – studie revitalizace území – hlavní řešitel musí disponovat diplomem o získání akademického titulu Ing. arch, vysokoškolský diplom hlavního řešitele stačí doložit v prosté kopii;

Technické způsobilost

Splnění technické kvalifikace pro 1. část veřejné zakázky prokáže dodavatel tak, že předloží:

 • seznam referenčních zakázek, ve kterém uvede minimálně 2 zakázky prokazující splnění stejného nebo obdobného předmětu zadávacího řízení s finančními náklady na jednotlivé služby minimálně 150.000 Kč bez DPH, na které se podílel jako dodavatel vč. osoby uvedené jako hlavní řešitel v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení; za obdobnou dodávku se považuje poskytnutí služeb spojených s tvorbou koncepce cyklodopravy obce/regionu či studie cyklodopravy a obdobné. Seznam bude obsahovat název a rozsah zakázky, hodnotu zakázky, dobu plnění a kontakt pro ověření reference. Účastník k předložení seznamu obdobných zakázek může využít vzorový formulář přílohy č. 2.
 • délku praxe hlavního řešitele v pozici autorizovaného inženýra dopravních staveb dosahující minimálně 3 let v oboru projekční přípravy a realizace dopravních staveb. Účastník k doložení způsobilosti může využít vzorový formulář, který je přílohy č. 2 této výzvy;

 

Splnění technické kvalifikace pro 2. část veřejné zakázky prokáže dodavatel tak, že předloží:

 • seznam referenčních zakázek, ve kterém uvede minimálně 2 zakázky prokazující splnění stejného nebo obdobného předmětu zadávacího řízení s finančními náklady na jednotlivé služby minimálně 300.000 Kč bez DPH, na které se podílel jako dodavatel vč. osoby uvedené jako hlavní řešitel v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení; za obdobnou dodávku se považuje poskytnutí služeb spojených s tvorbou tematické či celkové strategie rozvoje obce či regionu a dále pak studie rozvoje zeleně či rozvojových ploch a obdobné. Seznam bude obsahovat název a rozsah zakázky, hodnotu zakázky, dobu plnění a kontakt pro ověření reference. Účastník k předložení seznamu obdobných zakázek může využít vzorový formulář přílohy č. 2.
 • délku praxe hlavního řešitele na pozici architekta dosahující minimálně 3 let v oboru tvorby architektonických studií či koncepci. Účastník k doložení způsobilosti může využít vzorový formulář, který je přílohy č. 2 této výzvy;

Splnění technické kvalifikace pro 3. část veřejné zakázky prokáže dodavatel tak, že předloží:

 • seznam referenčních zakázek, ve kterém uvede minimálně 2 zakázky prokazující splnění stejného nebo obdobného předmětu zadávacího řízení s finančními náklady na jednotlivé dodávky minimálně 300.000 Kč bez DPH, na které se podílel jako dodavatel vč. osoby uvedené jako hlavní řešitel v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení; za obdobnou dodávku se považuje poskytnutí služeb spojených s tvorbou studie rozvojových ploch, architektonická studie revitalizace území a obdobné. Seznam bude obsahovat název a rozsah zakázky, hodnotu zakázky, dobu plnění a kontakt pro ověření reference. Účastník k předložení seznamu obdobných zakázek může využít vzorový formulář přílohy č. 2.
 • délku praxe hlavního řešitele na pozici architekta dosahující minimálně 3 let v oboru tvorby architektonických studií či koncepci. Účastník k doložení způsobilosti může využít vzorový formulář, který je přílohy č. 2 této výzvy;

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník sestaví svazky nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí:

Vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 1;
Vyplněné čestné prohlášení o prokázání splnění kritérií kvalifikace – viz příloha č. 2 a přílohy (tj. kopie autorizace či diplomu);
Návrh smlouvy o dílo – viz příloha č. 3;
Další doklady požadované ve výzvě (např. plná moc, ).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude hodnocena bez jakýchkoliv poskytnutých slev nebo srážek. Účastník je povinen v krycím listu a návrhu smlouvy uvést nabídkovou cenu bez jakýchkoliv poskytnutých slev. Hodnotící komise stanoví pořadí přijatých nabídek dle nabízené ceny zakázky vzestupně od nejlevnější po nejdražší. Nejvýhodnější nabídkou dle tohoto kritéria je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku v rámci jedné z části veřejné zakázky, přičemž každý účastník o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné, dvou nebo všech tří částí veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): CEKR CZ s.r.o., sídlo: Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČ: 07661444

  Datum podpisu smlouvy: 6. 5. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): UYO Architekti s.r.o., sídlo: Langrova 2799/36, 787 01 Šumperk, IČ: 27821251

  Datum podpisu smlouvy: 6. 5. 2020

Zrušené části zakázky: Ano - 2. část zrušena, protože nebyla předložena nabídka.

Datum ukončení: 6. 5. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 12. 2019
 
Aktualizováno: 14. 5. 2020