Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Tvorba pasportů majetku obcí SOHL

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13841

Název zakázky: Tvorba pasportů majetku obcí SOHL

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 6. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Svazek obcí Horní Labe

Sídlo zadavatele: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Dagmar Sahánková
  • Telefon: +420499404730
  • E-mail: starostka@muhostinne.cz

IČ zadavatele: 71169431

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Alena Rückerová
  • Telefon: +420603412846
  • E-mail: alena.ruckerova@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 7. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
https://tenderarena.cz/profily/SOHL

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby (zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona)

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zpracování 64 pasportů majetku pro 17 obcí, které jsou členy Svazku obcí Horní Labe a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Veřejná zakázka je rozdělena do 7 částí v souladu s § 35 zákona. Zadavatel uzavře smlouvu v každé části veřejné zakázky s jediným dodavatelem.

Část č.1: Zpracování pasportů veřejného osvětlení

Předmětem plnění veřejné zakázky v části č. 1 je zajištění zpracování 10 dokumentů – pasportů veřejného osvětlení pro obce.

 

Část č.2: Zpracování pasportů budov

Předmětem plnění veřejné zakázky v části č. 2 je zajištění zpracování 13 dokumentů – pasportů budov pro obce.

 

Část č.3: Zpracování pasportů dopravního značení

Předmětem plnění veřejné zakázky v části č. 3 je zajištění zpracování 9 dokumentů – pasportů dopravního značení pro obce.

 

Část č.4: Zpracování pasportů mobiliáře

Předmětem plnění veřejné zakázky v části č. 4 je zajištění zpracování 9 dokumentů – pasportů mobiliáře pro obce.

 

Část č.5: Zpracování pasportů vodovodní a kanalizační sítě

Předmětem plnění veřejné zakázky v části č. 5 je zajištění zpracování 9 dokumentů – pasportů vodovodní a kanalizační sítě pro obce.

 

Část č.6: Zpracování pasportů odpadového hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky části č. 6 je zajištění zpracování 11 dokumentů – pasportů odpadového hospodářství pro obce.

 

Část č.7: Zpracování pasportů zeleně

Předmětem plnění veřejné zakázky v části č. 7 je zajištění zpracování 3 dokumentů – pasportů zeleně pro obce.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3543433,88 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.01.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem pro předání zhotovených pasportů majetku, které jsou předmětem plnění každé části veřejné zakázky, je sídlo zadavatele na adrese: 54371 Hostinné, Náměstí 69.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena - váha kritéria 90 %
  • Zkušenost dodavatele - počet významných zakázek nad rámec technického kvalifikačního kritéria - váha kritéria 10%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být předložena pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

Nabídka bude předložena v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce a součástí této nabídky musí být návrh smlouvy v editovatelném formátu (např. *.doc, *. docx).

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel požaduje zpracování celkové nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky.

 

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci a ve vzoru Smlouvy pro každou část VZ.

 

Nabídková cena bude uvedena v CZK,
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede účastník zadávacího řízení) a nabídková cena včetně DPH,
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s plněním předmětu veřejné zakázky,

Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění pro příslušnou část veřejné zakázky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být předložena pro každou část veřejné zakázky zvlášť.Nabídky se dle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídky v elektronické podobě musí být podány v souladu s § 28 odst. 1 písm. i) zákona prostřednictvím profilu zadavatele, jehož adresa je uvedena jako součást základních identifikačních údajů zadavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být předložena pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

Nabídka bude předložena v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce a součástí této nabídky musí být také vyplněný návrh smlouvy v editovatelném formátu (např. *.doc, *. docx).

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

 

 

Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Účastník zadávacího řízení pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu, podepsanou osobou oprávněnou zastupovat, účastník zadávacího řízení učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka zadávacího řízení jiná osoba odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.           

 

Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace

Vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky pro tu část VZ, do které podává dodavatel nabídku

Vyplněnou a podepsanou tabulku hodnotících kritérií pro tu část VZ, do které podává dodavatel nabídku.

Harmonogram plnění jednotlivých fází díla

Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13).

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 6. 2021
 
Aktualizováno: 19. 7. 2021