Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

VESNA, a.s. - Podnikové vzdělávání

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11668

Název zakázky: VESNA, a.s. - Podnikové vzdělávání

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 10. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: VESNA, a.s.

Sídlo zadavatele: Čeperka 306, 530 02, Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Havrdová Dagmar
 • Telefon: +420466941246
 • E-mail: havrdova@vesna.cz

IČ zadavatele: 60108614

DIČ zadavatele: CZ60108614

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Faltýnková Kateřina
 • Telefon: +420733599849
 • E-mail: faltynkova@vesna.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 10. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Hana Karešová, Sekretariát, Personální a mzdový referát, VESNA, a.s., Čeperka 306, 530 02, Pardubice. Nabídky lze doručovat poštou, kurýrem nebo osobně v pracovních dnech od 8:00 do 15:00. Poslední den (18.10.2017) nejpozději do 10:00.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 • Zakázka VESNA, a.s. - Podnikové vzdělávání společnosti VESNA, a.s. vychází z projektu VESNA, a.s. – podnikové vzdělávání registrační č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004423 dle rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPZ/1.3/043/0004423 a je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 • Cílem zakázky je zvýšení odborných znalostí zaměstnanců společnosti VESNA, a.s. (konkrétně prodavačů) v oblasti Měkkých a manažerských dovedností. Jedná se o prohloubení prodejních a komunikačních dovedností.

 

 • Školení se bude účastnit celkem 132 zaměstnanců, kteří budou rozděleni do 11 školících skupin (tj.1skupina = 12 osob). Každá osoba se bude účastnit 3 kurzů (na 1 osobu celkem 5 školících dnů po 8 hodinách). 1. kurz o délce 16hodin (2 školící dny), 2. kurz o délce 16 hodin, 3. kurz o délce 8 hodin. 1hodina = 60minut. Školicí den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky účastník navrhne nad výše uvedený rozsah a to v min. počtu 1 (pauza na oběd).

 

 • Školení bude probíhat v sídle společnosti VESNA, a.s. Čeperka 306, 530 02, Pardubice a to pouze ve školících místnostech (školení na prodejně není možné). Každé pondělí – čtvrtek. Školení proběhne v období od 5.2.2018 do 31.5.2018.

 

 • Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.

 

 • Praktické předměty ke školení kurzu „Vizuální“ psychologie v prodeji (jako jsou např. látky, vlasce, ručníky, aranžovací figuríny, regály apod.) poskytne zadavatel zakázky na svoje náklady po dohodě s dodavatelem.

 

Požadované metody:

 • Řešení konkrétních situací z praxe
 • Navozování modelových situací
 • Školení musí zohledňovat sortiment společnosti VESNA, a.s. (galanterie, kusový a bytový textil, matrace atd.)

 

Požadované kurzy a jejich tematické okruhy:

 • Prodejní dovednosti (16hodin)

jak profesionálně obsloužit zákazníka a navýšit prodejní výsledky, fáze prodejního procesu, nejdůležitější předpoklady dobrého prodejce, nákupní signály a potřeby klienta, užitek produktu pro klienta, prezentace produktu, doplňkový prodej, uzavírání obchodu

 • Komunikace se zákazníkem (16 hodin)

jednání s náročným klientem, trénink typických kontaktních situací, zvládání námitek, příčiny ztráty klientů, empatie + vcítění se do klienta, přizpůsobení argumentace typu klienta, jak pracovat s „kouzelnými slovíčky“, vystupování při jednání se zákazníky

 • „Vizuální“ psychologie v prodeji (8 hodin)

vzhled prodejny (aranžmá produktů), moderní trendy, aranžmá výloh, image prodavače

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 964700,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
55 školících dnů (každý týden 4 školící dny, tzn. přibližně 14 týdnů) v termínu od 5.2.2018 do 31.5.2018 Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín ukončení plnění zakázky v případě, že v průběhu plnění zakázky nastanou okolnosti, pro které bude nucen plnění zakázky přerušit. V takovém případě se doba pro ukončení plnění zakázky posune proporcionálně o stejný počet dnů, po které bylo plnění zakázky přerušeno.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem realizace plnění zakázky je sídlo zadavatele - VESNA, a.s., Čeperka 306, 530 02, Pardubice.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nejdříve bude zpracováno pořadí nabídek dle hodnotících kritérií. Poté zadavatel posoudí nabídky dle jejich úplnosti. Neúplné nabídky jsou důvodem pro vyloučení nabídky.

Hodnotící kritéria:

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle následujících dílčích kritérií:

1.Nejnižší nabídková cena                                váha 50%

2.Kvalita nabízeného plnění                              váha 50%

 

Na základě součtu výsledných hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

 

 1. Nejnižší nabídková cena:
 • Celková cena za plnění veřejné zakázky musí být uvedena v korunách českých. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH.
 • Uchazeč je povinen zpracovat celkovou nabídkovou cenu v souladu s kalkulací uvedenou v příloze č.2 této Zadávací dokumentace. Veškeré ceny do kalkulace je nutné uvádět jako ceny v korunách českých, a to bez DPH.
 • Do nabídkové ceny je nutné zahrnout veškeré předpokládané náklady související s realizací školení.
 • Nabídková cena vyšší než Předpokládaná hodnota této zakázky (tj. 964700Kč bez DPH) je důvodem pro vyloučení dodavatele.
 • Nabídková cena musí být stanovena jako nevýše přípustná, která nelze v průběhu plnění veřejné zakázky překročit nebo měnit.
 • Pro hodnocení celkové nabídkové ceny použije zadavatel následující vzorec:

 

                 nejnižší celková nabídková cena

100 x        ----------------------------------------------- x 50%

                       cena z hodnocené nabídky

 

 1. Kvalita nabízeného plnění:

V rámci tohoto subjektivního hodnoticího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit kvalita nabízených služeb.

K hodnocení kritéria účastník předloží minimálně následující materiály:

 • osnova kurzů
 • popis efektivního způsobu realizace kurzů, jejich struktura a náplň, popis metod a forem výuky, zapojení účastníků a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe
 • popis způsobu hodnocení výsledků školení a získávání zpětné vazby
 • ukázky studijních a výukových materiálů k jednomu z požadovaných kurzů dle volby účastníka.

Maximální rozsah předložených materiálů, jež bude předmětem hodnocení, je 15 stran A4. Tento rozsah platí i pro obrázkové přílohy, grafická znázornění či jiné přílohy.

Hodnocené aspekty: Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka,

 • která prokáže nejvyšší míru provázanosti struktury a náplně studijních materiálů s potřebami zadavatele (bude lépe reflektovat požadavky zadavatele z pohledu jeho obchodních aktivit a zajištění účelu veřejné zakázky), tedy nabídka s komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracovanými požadavky, s nejlépe navrženým způsobem hodnocení výsledků školení a návrhem zpětné vazby
 • zároveň to bude taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. lépe bude hodnocena nabídka účastníka, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn. v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do jednotlivých vzdělávacích aktivit
 • která prokáže nejvyšší míru individuálního přístupu k účastníkům vzdělávání ve vazbě na jejich dosavadní úroveň znalostí a dovedností, tedy taková nabídka, která zohlední skutečnost, že část zaměstnanců zapojených do jednotlivých vzdělávacích aktivit již disponuje alespoň základními zkušenostmi v příslušné oblasti
 • v rámci které účastník zohlední v nejvyšší míře práci s modelovými příklady z praxe tak, aby co nejlépe reflektovali potřeby účastníků vzdělávacích aktivit, specifický předmět školení a obchodní aktivity zadavatele, a aby byl zajištěn účel veřejné zakázky
 • a zároveň ta nabídka, mající přehlednější, srozumitelnější a jasnější modelové studijní (výukové) materiály včetně jejich struktury a návrhu obsahové náplně, a to ve vazbě na požadavky zadavatele na strukturu kurzu a jeho obsahovou náplň.

 

Nejvýhodnější nabídka v tomto kritériu získá 100 bodů. Přidělený počet bodů bude vycházet z porovnání nejvhodnější a hodnocené nabídky.

Pro hodnocení tohoto dílčího kritéria použije zadavatel následující vzorec:

100 x (hodnocená nabídka/ nejvýhodnější nabídka) x 50 % neboli

Počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala x 50 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní a profesní způsobilost:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče (fyzické osoby) či statutárního orgánu uchazeče (právnické osoby)

 

Technická kvalifikace:

 1. Seznam významných služeb:

Uchazeč je povinen předložit seznam minimálně 2 služeb obdobných předmětu plnění této veřejné zakázky, které realizoval v posledních třech letech před podáním nabídky. Seznam významných služeb musí zahrnovat alespoň:

 • jednu službu zahrnující školení prodejců zboží (nikoli poskytování služeb) v prodejních dovednostech pro skupiny nejvýše 15 školených osob současně interaktivní formou, celkem minimálně pro 50 osob v hodnotě minimálně 500.000,-Kč bez DPH
 • jednu službu zahrnující školení soft skills pro podnikatele zabývajícího se prodejem nebo distribucí bytového vybavení a/nebo drobného spotřebního zboží (bez ohledu na počet školených osob nebo hodnotu významné služby)
 • z údajů uvedených v seznamu významných služeb musí být uvedeny takové údaje, na jejichž základě bude moci zadavatel posoudit, zda uváděná významná služba odpovídá minimálním požadavkům zadavatele či nikoli.

 

 1. Realizační tým:

Uchazeč je povinen předložit seznam osob odpovědných za poskytování požadovaných služeb (tj. Realizační tým). Realizační tým musí tvořit alespoň:

 • Jeden lektor pro oblast prodejních dovedností, který má alespoň 3 roky praxe v oblasti vzdělávání dospělých v oblasti soft skills a současně alespoň 2x v posledních pěti letech garantoval nebo osobně vedl školení prodejních dovedností pro zaměstnance podnikatele, který se zabývá prodejem nebo distribucí zboží (nikoli poskytováním služeb)
 • Jeden lektor pro oblast aranží a designu, který má alespoň 3 roky praxe v oblasti vzdělávání dospělých v oblasti soft skills a současně alespoň 2x v posledních pěti letech garantoval nebo osobně vedl školení v oblasti aranží a designu prodejen nebo prodejních míst pro zaměstnance podnikatele, který se zabývá prodejem nebo distribucí zboží (nikoli poskytování služeb)
 • Alespoň jeden dokládaný lektor musí mít zkušenost (garantoval nebo osobně vedl školení) se vzděláváním zaměstnanců podnikatele v oblasti prodeje nebo distribuce bytového vybavení a/nebo drobného spotřebního zboží
 • Vybraný uchazeč pro plnění této veřejné zakázky je před podpisem smlouvy povinen předložit zadavateli kvalifikovaným lektorem vlastnoručně podepsané profesní LV pro každého navrženého člena realizačního týmu a kopii dokladu o jejich vzdělání v příslušné odbornosti. Z předložených dokladů musí vyplývat, že příslušný lektor splňuje požadavky technických kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku dle této Zadávací dokumentace
 • Na provádění předmětu plnění této veřejné zakázky v každé příslušné oblasti se musí po celou dobu podílet pouze osoby, které splňují kvalifikační předpoklady uvedené výše pro příslušnou oblast vzdělávání.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být členěna v souladu s níže uvedeným řazením:

1.Příloha č.1 – Krycí list nabídky

2.Příloha č.2 – Kalkulace nabídkové ceny

3.Příloha č.3 – Čestné prohlášení o splnění základních, profesních kvalifikačních předpokladů a splnění ekonomické a finanční způsobilosti

4.Příloha č.4 – Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů

5.Příloha č.5 – Návrh smlouvy

6.Příloha č.7 – Prohlášení o poddodavatelích

7.Ostatní požadované dokumenty (např. podklady k hodnocení)

 

 • Nabídka bude zpracována v písemné formě, a to v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této Zadávací dokumentaci.
 • Nabídka bude podána v 1(jednom) vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení na datovém médiu (CD, DVD nebo flashdisk).
 • Návrh smlouvy a jakékoli další dokumenty v nabídce vypracované uchazečem za účelem prokázání splnění zadávacích podmínek musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče. V případě, že nabídka bude podepsána osobou k tomu zmocněnou, bude součástí nabídky její zmocnění.
 • Nabídka bude kvalitně vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázána šňůrkou s přelepením volných konců a opatřena na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.
 • Všechny listy nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.
 • Nabídku podá uchazeč v jedné zalepené obálce označené názvem zakázky „VESNA, a.s. - PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Uchazeč je povinen zpracovat celkovou nabídkovou cenu v souladu s kalkulací uvedenou v příloze č.2 této Zadávací dokumentace. Přičemž stanoví i ceny za jednotlivé kurzy.
 • Veškeré ceny do kalkulace je nutné uvádět jako ceny v korunách českých, a to bez DPH.
 • Do nabídkové ceny je nutné zahrnout veškeré předpokládané náklady související s realizací školení.
 • Praktické předměty ke školení kurzu „Vizuální“ psychologie v prodeji (jako jsou např. látky, vlasce, ručníky, aranžovací figuríny, regály apod.) poskytne zadavatel zakázky na svoje náklady po dohodě s dodavatelem.
 • Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, která nelze v průběhu plnění veřejné zakázky překročit nebo měnit.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „VESNA, a.s. - PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotazy). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Formulář k vysvětlení zadávacích podmínek je v příloze č.6.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (včetně e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.
 • Dodavatel je vázán svojí nabídkou po celou dobu plnění předmětu nabídky.
 • Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.
 • Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že jim nevzniká nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.
 • Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 550000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Centrum Infromační Společnosti, s.r.o.Blažkova 186, Praha 10, 10400IČ: 01876139jednající: Ing.Daniela Spiesová, PhD

  Datum podpisu smlouvy: 8. 12. 2017

Datum ukončení: 8. 12. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 10. 2017
 
Aktualizováno: 12. 12. 2017