Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12889

Název zakázky: VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 7. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska

Sídlo zadavatele: Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Rostislav Kocián
  • Telefon: +420724180666
  • E-mail: starosta@tremesna.cz

IČ zadavatele: 75137925

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Jan Bezděk
  • Telefon: +420737435092
  • E-mail: bezdek.jan@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 8. 2019 13:00

Místo pro podání nabídek:
Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska, Na Náměstí 106, 79399 Osoblaha

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení následujících služeb:

uskutečnění celkem 11 vzdělávacích seminářů (minimálně 6 seminářů bude akreditováno) pro volené zástupce členských obcí Mikroregionu - Sdružení obcí Osoblažska a Mikroregionu Krnovsko. Požadavky na obsah seminářů, rozsah jednotlivých seminářů spolu s dalšími požadavky jsou obsahem přílohy č. 1 těchto zadávacích podmínek,

uskutečnění celkem 12 vzdělávacích seminářů (minimálně 9 seminářů bude akreditováno) pro zaměstnance a úředníky obecních úřadů členských obcí Mikroregionu - Sdružení obcí Osoblažska a Mikroregionu Krnovsko. Požadavky na obsah seminářů, rozsah jednotlivých seminářů spolu s dalšími požadavky jsou obsahem přílohy č. 2 těchto zadávacích podmínek,

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 592400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30. 04 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Na území zapojených obcí, dle objednatelem zajištěných prostor pro realizaci seminářů.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení předložených nabídek proběhne dle ekonomické výhodnosti, kdy jediným kritériem s váhou 100 % je nejnižší cenová nabídka v Kč bez DPH.

Předložené cenové nabídky posoudí Komise a sestaví pořadí od nejnižší po nejvyšší cenovou nabídku v Kč bez DPH. Zadavateli bude následně doporučeno uzavřít Smlouvu o dílo s tím uchazečem, který podal nejnižší cenovou nabídku v Kč bez DPH.

V souvislosti s posouzením výše nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat dodavatele ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny v případě, že bude takovou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky malého rozsahu považovat za cenu mimořádně nízkou (nabídková cena nižší jak 70% průměru všech podaných nabídkových cen). Písemná výzva bude obsahovat seznam těch položek, které jsou pro výši nabídkové ceny dle názoru zadavatele podstatné nebo důvody, proč zadavatel považuje nabídkovou cenu dodavatele za mimořádně nízkou. Zadavatel vezme písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dodavatele v úvahu pouze v případě, že bude taková cena zdůvodněna objektivními příčinami, a to ekonomickými aspekty nebo výjimečně příznivými podmínkami, které má (nebo bude mít) dodavatel k dispozici.

Zadavatel stanovuje pro objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů ze strany zadavatele (pokud tak bude Komise požadovat) lhůtu pro odpověď na tři pracovní dny, když běh této lhůty začne plynout vždy dnem následujícím po dni převzetí písemnosti.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti přesně podle vzoru, který tvoří Přílohu č. 4 těchto zadávacích podmínek. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněná jednat jménem nebo za dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci apod.).

 

Oprávnění k podnikání ve fotokopii v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku, předloží ve fotokopii výpis z obchodního rejstříku.

 

informaci, resp. prohlášení o tom, že má dodavatel a jeho případní poddodavatelé zkušenosti s plněním obdobného charakteru dle vzoru uvedeného v Příloze č. 5 Seznam referencí. Každé uvedené plnění musí splňovat tyto podmínky: (1) bylo realizováno v posledních pěti letech a (2) její objem byl minimálně 250.000,-Kč bez DPH,

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby jejich nabídky obsahovaly informace a doklady vyjmenované v tomto článku.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v listinné podobě zabraňující neoprávněné nakládání s jednotlivými listy nabídky (pevně sešito, nestačí kroužková forma) a v českém jazyce. Dále zadavatel požaduje dodání dokumentů, které budou obsahem nabídky, rovněž naskenované ve formátu .pdf (+ přílohu č. 8 Položkový rozpočet ve formátu xls/xlsx) na elektronickém datovém nosiči.

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady, které budou prokazovat dodavatelem tvrzené skutečnosti, nebo budou prokazovat jeho schopnost realizovat předmět veřejné zakázky řádně a včas.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované dodavatelem v jeho nabídce. V takovém případě je povinností dodavatele poskytnout zadavateli řádnou součinnost tak, aby si deklarované údaje a informace mohl ověřit, a to i v případě, kdy bude potřeba součinnosti třetích osob (např. při prokázání pravdivosti o realizovaných seminářích a kurzech apod.).

Dodavatel musí ve své nabídce předložit:

1.      krycí list nabídky přesně podle vzoru, který tvoří Přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek. Do krycího listu vyplní dodavatel všechny požadované údaje,

2.      čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti přesně podle vzoru, který tvoří Přílohu č. 4 těchto zadávacích podmínek. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněná jednat jménem nebo za dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci apod.),

3.      informaci, resp. prohlášení o tom, že má dodavatel a jeho případní poddodavatelé zkušenosti s plněním obdobného charakteru dle vzoru uvedeného v Příloze č. 5 Seznam referencí. Každé uvedené plnění musí splňovat tyto podmínky: (1) bylo realizováno v posledních pěti letech a (2) její objem byl minimálně 250.000,-Kč bez DPH,

4.      oprávnění k podnikání (živnostenský list) ve fotokopii v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Pokud je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku, předloží ve fotokopii výpis z obchodního rejstříku,

5.            poddodavatelské schéma formou čestného prohlášení, ve kterém dodavatel uvede všechny své poddodavatele, s jejichž pomocí bude realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu. U každého poddodavatele uvede dodavatel věcné plnění a rozsah stanovený v Kč a v %. Pokud poddodavatelské schéma nebude součástí nabídky dodavatele, resp. smlouvy o dílo, bude mít zadavatel za to, že plnění bude probíhat bez pomoci poddodavatelů. Zadavatel upozorňuje, že toto schéma bude součástí smlouvy o dílo s ustanovením, že změna poddodavatele je možná jen se souhlasem zadavatele. Vzor poddodavatelského schéma tvoří přílohu č. 6 těchto zadávacích podmínek.

6.      dodavatel předloží ve své nabídce návrh smlouvy v minimálním rozsahu dle Přílohy č. 7 těchto zadávacích podmínek. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci apod.),

         Upozornění zadavatele ke smlouvě o dílo:

      6.1    Přílohou smlouvy o dílo, resp. cenové nabídky, musí být oceněný položkový rozpočet dle členění v příloze č. 8 Položkový rozpočet. Dodavatel je povinen přesně ocenit všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu, tzn., že musí dodržet předepsanou skladbu slepého položkového rozpočtu a dodat jej tak, jak je obsažen v dané příloze. Žádná z těchto položek nesmí být oceněna 0,-- Kč.

7. Harmonogram plnění zakázky dle přílohy č. 9 výzvy k podávání nabídek.

8. Příslušné dokumenty dokládající akreditaci vzdělávacích seminářů.

Dodavatel musí svou nabídku doručit v uzavřené obálce. Obálka bude označena výrazně textem

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky: VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

NEOTEVÍRAT!!!

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Nabídková cena musí být uvedena v členění – cena bez DPH, hodnota DPH a cena celkem včetně DPH.

Nabídková cena a ostatní cenové údaje budou uvedeny v české měně.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v písemné formě v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením. Písemná nabídka musí být v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1.     Zadavatel upozorňuje na povinnosti a možnosti zrušení veřejné zakázky dle ustanovení čl. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

2.      Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účasti v tomto řízení. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o zadávacím řízení, a to i v případech, kdy zadavatel zadávací řízení zruší z jakéhokoliv důvodu.

3.      Zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky nebo zrušení veřejné zakázky rozhodne nejpozději do 90 dní, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni doručení nabídek. Po celou dobu běhu této lhůty jsou dodavatelé svým návrhem smlouvy vázáni.

4.      V případě, že bude nabídka dodavatele vybrána jako nejvhodnější, je vybraný dodavatel povinen uzavřít smlouvu se zadavatelem nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí výzvy zadavatele k uzavření Smlouvy o dílo. V případě, že odmítne vybraný dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu, může zadavatel uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož cenová nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější, resp. jako třetí v pořadí v případě, že odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem i dodavatel umístěný jako druhý v pořadí.

5.      Předmětné zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem
a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

6.      Účastník veřejné zakázky malého rozsahu bere na vědomí, že zadavatel jako veřejnoprávní korporace může zveřejnit výsledky zadávacího řízení stejně jako Protokol o otevírání
a hodnocení cenových nabídek. Stejně tak může zveřejnit další dokumenty z cenové nabídky jakéhokoli účastníka veřejné zakázky malého rozsahu.

7.      Otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek je neveřejné.

8.      V případě, že se v zadávací dokumentaci a jejich přílohách objevuje odkaz na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a další, upozorňuje zadavatel, že se jedná pouze o stanovení technických podmínek, které by byly bez takovéhoto odkazu nedostatečně srozumitelné nebo nepřesné. U každého takovéhoto odkazu tímto zadavatel stanovuje uchazeči možnost nabídnout rovnocenné řešení.

9.      V případě seminářů a vzdělávacích kurzů jsou názvy kurzů pojaty jako vzdělávací okruh. Dodavatel splní podmínku nabídky a dodání kurzu i v případě, že se seminář či kurz bude jmenovat jinak, ale okruh probíraných témat dodrží předpokládanou obsahovou náplň kurzu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2.

10.   V případě akreditovaných seminářů zadavatel stanovuje, že akreditace semináře musí být platná v době podání cenové nabídky minimálně do doby provedení vzdělávacího semináře. Příslušné potvrzení o akreditaci přiloží dodavatel ke své cenové nabídce.

10.    Seznam příloh:

         Příloha č. 1: Vzdělávací semináře a kurzy - Volení zástupci obcí

         Příloha č. 2: Vzdělávací semináře a kurzy - Úředníci

         Příloha č. 3: Krycí list

         Příloha č. 4: Čestné prohlášení

         Příloha č. 5: Seznam referencí

         Příloha č. 6: Poddodavatelské schéma

       Příloha č. 7: Náležitosti smlouvy

       Příloha č. 8: Položkový rozpočet

       Příloha č. 9: Harmonogram plnění zakázky

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 7. 2019
 
Aktualizováno: 15. 8. 2019