Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání ve firmě Hořické strojírny 2020 - 2021

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13139

Název zakázky: Vzdělávání ve firmě Hořické strojírny 2020 - 2021

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 11. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Hořické strojírny spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Chvalina 34, 508 01 Hořice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Dana Vohánková
  • Telefon: +420493655645
  • E-mail: vohankova@hs-horice.cz

IČ zadavatele: 60113448

DIČ zadavatele: CZ60113448

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Věra Kováčová
  • Telefon: +420493655641
  • E-mail: kovacova@hs-horice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 12. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Chvalina 34, 508 01 Hořice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz výzva

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:

viz výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz výzva

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 11. 2019
 
Aktualizováno: 6. 1. 2020