Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění marketingových aktivit na podporu náhradní rodinné péče

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12836

Název zakázky: Zajištění marketingových aktivit na podporu náhradní rodinné péče

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
 • Telefon: +420495817222
 • E-mail: jstepan@kr-kralovehradecky.cz

IČ zadavatele: 70889546

DIČ zadavatele: CZ70889546

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Renata Brychtová, HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o. Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Telefon: +420296325235
 • E-mail: zakazky@holec-advokati.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 7. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o. Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha 5

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění propagačních nástrojů kampaně na podporu náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji, která je součástí realizovaného projektu s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010322, který je spolufinancovaný z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje za podpory Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „projekt“; dále jen „služby“). Specifikace předmětu zakázky je uvedena v Příloze č. 1a výzvy – Popis předmětu plnění.

Služby budou spočívat zejména v:

 • zpracování vizuálu kampaně na podporu náhradní rodinné péče;
 • zajištění placené inzerce v tištěných médiích vč. grafického zpracování;
 • zajištění reklamy v MHD vč. vyhotovení tištěných letáků;
 • tvorba a správa webových stránek;
 • vyhotovení roll up/banneru;
 • zhotovení propagačních předmětů.

Podrobné podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování marketingových služeb, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 2 výzvy (dále jen „Smlouva“).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 392127,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín plnění, resp. harmonogram, je uveden ve Smlouvě.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání je sídlo zadavatele, tj. Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel provede hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

V rámci kritéria nejnižší nabídkové ceny budou nabídky hodnoceny na základě celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené ve Smlouvě. Zadavatel provede hodnocení nabídek tak, že nabídky seřadí podle celkových nabídkových cen, kdy nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Tato se umístí v hodnocení jako první v pořadí.

Nabídkovou cenu dodavatel zároveň zpracuje formou položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1b výzvy a je rovněž součástí Smlouvy jako její příloha.

Nabídková cena nesmí překročit výši předpokládané hodnoty zakázky, tj. hodnotu 392.127,- Kč bez DPH.

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje, aby dodavatel:
 • neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • neměl splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,
 • neměl nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • byl oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky uvedenému v Příloze č. 1a (Popis předmětu plnění).

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce. Vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 3 výzvy.

2. Zadavatel v rámci kvalifikace dále požaduje, aby dodavatel prokázal zkušenost nezbytnou pro plnění předmětu zakázky. Dodavatel prokáže tuto kvalifikaci předložením seznamu alespoň 3 významných služeb, které realizoval v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení, včetně uvedení stručného popisu významné služby, ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Významnou službou se rozumí služba obdobného charakteru, jako je služba, jež je předmětem této zakázky, tj. zajištění marketingových služeb (propagačních a informačních spotů, propagačních předmětů, informačních letáčků apod.), jejíž hodnota činila alespoň 200.000,- Kč bez DPH.

Doba 3 let od zahájení výběrového řízení se považuje za splněnou, pokud byla významná služba v této době řádně dokončena.Vzor seznamu  významných služeb je uveden v Příloze č. 3 výzvy.

3. Zadavatel v rámci kvalifikace rovněž požaduje, aby členem realizačního týmu, který se bude podílet na plnění předmětu zakázky, byla alespoň 1 osoba, která má zkušenost s realizací alespoň 1 obdobné služby (tj. osobně se na jejím poskytování podílela), jako je služba, jež je předmětem této zakázky, tj. zajištění marketingových služeb (propagačních a informačních spotů, propagačních předmětů, informačních letáčků apod.), jejíž hodnota činila alespoň 200.000,- Kč bez DPH.

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení, jehož obsahem budou všechny skutečnosti nezbytné pro posouzení splnění minimálních požadavků zadavatele (vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 3 výzvy) a zároveň čestným prohlášením člena realizačního týmu, že je připraven se osobně a přímo podílet na realizaci předmětné veřejné zakázky (viz Příloha č. 4 – Čestné prohlášení člena realizačního týmu).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Nabídka bude podána v jednom originálu a v jedné kopii.

Povinné součásti nabídky:

Dodavatel v nabídce musí předložit:

 • informace a dokumenty k prokázání kvalifikace (vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace je uveden v Příloze č. 3 výzvy);
 • závazný návrh smlouvy podepsaný dodavatelem či osobou oprávněnou jednat za dodavatele a vyplněný pouze ve žlutě vyznačených částech.

V případě podpisu jinou osobou než statutárním orgánem dodavatele musí být současně doloženo řádné zmocnění této osoby k příslušnému právnímu jednání za dodavateleZadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že veškeré dokumenty předkládané v nabídce lze předložit v prosté kopii.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za předmět zakázky včetně všech souvisejících nákladů.

Nabídková cena nesmí překročit výši předpokládané hodnoty zakázky, tj. hodnotu 392.127,- Kč bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídka bude podána v jednom originálu a v jedné kopii na CD/USB disku.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její kontaktní adresu a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dle předchozí věty.Zadavatel vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatele zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v nabídce určit části zakázky, které případně hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, a uvést, kterou část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a doklady předložené ve slovenském jazyce nebo doklady o vzdělání v latinském jazyce). 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek a zároveň Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek (č. 3).

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 391493.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., IČO 45537135, se sídlem Lesní 2080/6a, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

  Datum podpisu smlouvy: 7. 8. 2019

Datum ukončení: 7. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 6. 2019
 
Aktualizováno: 13. 8. 2019