Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro společnost dataPartner s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13354

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro společnost dataPartner s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 3. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: dataPartner s.r.o.

Sídlo zadavatele: Senovážné náměstí 241/15, 370 01 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Ladislav Reisner
 • Telefon: +420602368861
 • E-mail: ladislav.reisner@datapartner.cz

IČ zadavatele: 25178636

DIČ zadavatele: CZ25178636

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Radka Balounová
 • Telefon: +420380420117
 • E-mail: radka.balounova@datapartner.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 3. 2020 08:30

Místo pro podání nabídek:
Nabídky je možno doručit poštou nebo osobně na adresu sídla zadavatele. V případě osobního doručení je možno nabídky doručovat na recepci společnosti dataPartner v pracovní dny 8:00 – 14:00 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit pro společnost dataPartner s.r.o.

Zakázka je dělené na dílčí části:

Část A) Soft skills – firemní/veřejné kurzy

-Specifikace předmětu plnění – část A viz příloha č. 4

Část B) Soft skills – kurzy na míru

-Specifikace předmětu plnění – část B viz příloha č. 5

Část C) Specializované IT kurzy

-Specifikace předmětu plnění – část C viz příloha č. 6

Dodavatel se může zúčastnit jedné nebo více částí veřejné zakázky.

V případě, že se dodavatel účastní více částí, podává pro každou část samostatnou nabídku.

Do předmětu všech částí veřejné zakázky, a tedy i celkové ceny za danou část je zahrnuto:

-zpracování a dodání výukových materiálů všem účastníkům kurzu

-doprava školitelů (i v případech, kdy se školení koná v sídle zadavatele)

-zpracování dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu (rozsah dle vzoru OPZ)

-vedení prezenční listiny účastníků

-testování znalostí účastníků včetně vydání osvědčení o absolvování kurzu všem účastníkům kurzu

další činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale jsou nutné pro řádné poskytování zadavatelem požadovaných služeb. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 804600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
duben 2020 - září 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele na adrese Senovážné náměstí 241/15, 370 01 České Budějovice nebo ve školících prostorech vítězného dodavatele mimo hl. město Prahy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Viz Výzva k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

 • Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením originálu (či úředně ověřené kopie) čestného prohlášení k základní způsobilosti potvrzeného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům je uvedeno v příloze č. 2 této Výzvy.

Profesní způsobilost

 • Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo prostou kopii výpisu z jiné obdobné evidence (např. živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku). Pokud je ke splnění profesních kvalifikačních předpokladů doručen výpis z obchodního rejstříku, nesmí být tento doklad k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Technická kvalifikace

 •  Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží seznam významných služeb (referenční list) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení. Dodavatel splní zadavatelem stanovený technický předpoklad tehdy, realizoval-li v uvedeném období služby dle specifikace v příloze č. 3 této Výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel doporučuje předložit nabídku v požadovaném obsahu a členění v souladu s Výzvou k podání nabídek.

Zadavatel doporučuje jednotlivé listy nabídky pevně spojit a zabezpečit proti manipulaci, jednotlivé stránky nabídky doporučujeme očíslovat nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude předána v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být označena identifikačními údaji o dodavateli obsahující:

 • název dodavatele,
 • sídlo,
 • IČO,
 • DIČ,
 • adresu pro doručování, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Obálka bude viditelně označena nápisem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOST DATAPARTNER S.R.O.– ČÁST doplnit

Na obálce bude uvedena kontaktní adresa uchazeče.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Požadované členění nabídky:

 • Krycí list – vyplněná příloha č. 1 této Výzvy
 • Návrh smlouvy – vyplnění příloha č. 7a, b nebo c
 • Čestné prohlášení k základní způsobilosti – vyplněná příloha č. 2 této Výzvy
 • Prokázání profesní způsobilosti
 • Prokázání technické způsobilosti – seznam významných služeb (referenční list) - vyplněná příloha č. 3 této Výzvy
 • CV lektorů
 • CD, DVD či obdobný elektronický nosič dat s elektronickou verzí naskenovaného písemného originálu ve formátu PDF

Dodavatel předloží nabídku v písemném originále a dále jedné kopii elektronicky na CD či DVD (naskenovaný písemný originál kompletní nabídky).

V případě zjištění rozdílů mezi listinnou a elektronickou formou nabídky je rozhodující listinná forma originálu.

Pokud dodavatel podá více nabídek na jednu část samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel dodavatele z výběrového řízení.

Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou dodavatelům přiznána.

Dodavatel se může zúčastnit jedné nebo více částí veřejné zakázky. V případě, že se dodavatel účastní více částí, podává na každou část samostatnou nabídku.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena za danou část veřejné zakázky bude uvedena na Krycím listu (Příloha č.1) a Návrhu smlouvy o poskytování služeb (Příloha č. 7a, b nebo c) v Kč bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Jedná se celkovou cenu za realizaci předmětu dané části veřejné zakázky.

Nabídková cena v sobě zahrnuje veškeré náklady a hotové výdaje spojené s plněním předmětu dané části veřejné zakázky účastníkem a jeho případnými poddodavateli.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOST DATAPARTNER S.R.O.– ČÁST doplnit“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce na Krycím listu (Příloha č. 1) uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé z částí zakázek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena buď poštou na adresu sídla zadavatele k rukám Ing. Radky Balounové, nebo elektronicky emailem na adresu radka.balounova@datapartner.cz.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně anonymizovaného znění dotazu), anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadavatel nebude se zadavateli o nabídkách jednat.

Zadavatel si vyhrazuje práci výběrové řízení kdykoliv zrušit. Účastníkovi výběrového řízení nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

Dodavatel je povinen poskytovat součinnost zadavateli a jím pověřeným osobám při případných kontrolách ze strany oprávněných subjektů.

 

Platební a obchodní podmínky:

-Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností min. 30 dnů.

-Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Dodavatel bude zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11) na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 563500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Leoš Kubíček, Sokolovská 1970/8, 37007 České Budějovice, IČ: 63904764

  Datum podpisu smlouvy: 15. 4. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Leoš Kubíček, Sokolovská 1970/8, 37007 České Budějovice, IČ: 63904764

  Datum podpisu smlouvy: 15. 4. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ICT PRO s.r.o., Sochorova 3209/38, 616 00 Brno, IČ: 46971441

  Datum podpisu smlouvy: 6. 4. 2020

Datum ukončení: 15. 4. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 3. 2020
 
Aktualizováno: 15. 4. 2020