Příručka D9

Na této stránce naleznete ke stažení všechny verze Metodického pokynu pro zadávání zakázek D9.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE:

Řídicí orgán vydal 13. dubna 2015 dokumenty související s novelou zákona o veřejných zakázkách:

------ ------ ------

Řídicí orgán vydal 30. dubna 2014 tabulku vhodných kvalifikačních a hodnotících kritérií. Cílem je přinést příjemcům větší právní jistotu při popisu předmětu zakázky a dále nastavování kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií tak, aby nedocházelo při realizaci výběrových řízení k porušování základních principů definovaných v D9.

------ ------ ------

Řídicí orgán vydal 22. ledna 2014 aktualizovanou verzi Metodického postupu k zadávání veřejných zakázek podle zákona. Jedná se o nezávazný dokument, který má sloužit jako pomůcka při realizaci zadávacího řízení. Metodický postup doplňuje i prohlášení k tzv. technické novele zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

------ ------ ------

Od 1. 1. 2014 nastala účinnost tzv. technické novely zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Základní změnou vyplývající z novely je zvýšení limitů pro povinný postup dle zákona o veřejných zakázkách – pro veřejné zakázky na stavební práce z 3 000 000 Kč bez DPH na 6 000 000 Kč bez DPH, pro veřejné zakázky na dodávky a na služby z 1 000 000 Kč bez DPH na 2 000 000 Kč bez DPH.

Veřejnými zakázkami malého rozsahu jsou zakázky na dodávku zboží či nákup služeb, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje výše 2 milionu korun bez DPH, a zakázky na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje výše 6 milionů korun bez DPH.

Zadavatelé ve smyslu § 2 zákona, kteří zadávají veřejnou zakázku malého rozsahu a rozhodli se nepostupovat podle ustanovení § 26 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách, postupují dle kap. 2 Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ.

V Metodickém pokynu po zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.9 není výše uvedená technická novela zákona promítnuta důsledně v kap. 1.4 a 2.1.2, proto se vydává toto prohlášení. Náprava bude provedena v nejbližší době v následující mimořádné revizi Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ.

------ ------ ------

Řídící orgán OP LZZ vydal 7. listopadu 2012 aktualizovanou verzi dokumentu Postup pro zadávání zakázek dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek ve verzi 1.6 a 1.7. Vzhledem k tomu, že ve verzích 1.6 a 1.7 D9 došlo k rozsáhlým úpravám týkajícím se jak postupů pro výběr dodavatele, tak i sankcí za jejich porušení, platí pro zakázky zadávané do verze 1.5 D9 dříve uveřejněný Postup pro zadávání zakázek dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek do verze 1.5.

------ ------ ------

Řídící orgán OP LZZ vydal 23. října 2012 Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona. Tento dokument se zabývá povinnostmi, které plynou ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, veřejnému/dotovanému zadavateli. Metodický postup neupravuje povinnosti sektorového zadavatele a dále blíže nerozebírá stavební práce. Jedná se o nezávazný dokument, který má sloužit jako pomůcka při realizaci zadávacího řízení.

------ ------ ------

Informace o profilu zadavatele na základě novely zákona o veřejných zakázkách u dotovaných zadavatelů zadávajících v rámci OP LZZ naleznete zde.

------ ------ ------

Informace o vlivu změny zákona o veřejných zakázkách od 1. 4. 2012 na zadavatele v OP LZZ naleznete zde.

------ ------ ------

Řídící orgán OP LZZ vydal 10. ledna 2012 dokument s názvem Postup pro zadávání zakázek dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek do verze 1.5 - vysvětlení vybraných kapitol Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ. V dokumentu nejsou upraveny žádné nové povinnosti zadavatelů zakázek v OP LZZ. Jeho jediným účelem je podat výklad ustanovení v D9.

------ ------ ------

S účinností od 1. ledna 2012 vydal Řídící orgán OP LZZ metodický dopis upravující postupy stanovené v D9. Předmětem metodického dopisu jsou tyto úpravy:

1)      Zákaz používání smluvních pokut jako hodnotícího kritéria při výběru dodavatele

U zakázek zadávaných mimo postupy stanovenými zákonem o veřejných zakázkách, tj. zakázek zadávaných podle kap. 2 Metodického pokynu, jsou v současné době smluvní pokuty  jedním z možných hodnotících kritérií, jež Metodický pokyn  výslovně uvádí. Do doby revize Metodického pokynu, kterou bude do kapitoly 2 vložen výslovný zákaz používat smluvní pokuty pro hodnocení nabídek, nebudou zadavatelé v souladu se zákazem podle prvního odstavce bodu 2 tohoto metodického dopisu využívat smluvní pokuty jako hodnotící kritérium.

U zakázek zadávaných postupy stanovenými zákonem o veřejných zakázkách (zakázky uvedené v kap. 3 Metodického pokynu), pro které nejsou v Metodickém pokynu uvedena možná hodnotící kritéria, platí rovněž výše uvedený zákaz. V nové revizi Metodického pokynu bude do kap. 3 vložen výslovný zákaz používat smluvní pokuty pro hodnocení zakázek.

2)      Zákaz používání losování pro omezení počtu zájemců v užším řízení podle zákona o veřejných zakázkách

Zadavatelé zakázek v projektech OP LZZ nesmí nadále používat pro účely omezení počtu zájemců v užším řízení losování. Tento zákaz se týká pouze zakázek zadávaných postupy podle zákona o veřejných zakázkách, neboť pravidla stanovená v kap. 2.3.2, 2.3.3 a 2.3.4 ve spojení se závaznými postupy podle kap. 2.5 Metodického pokynu pro zakázky zadávané mimo postupy stanové zákonem o veřejných zakázkách neumožňují jakýmkoli způsobem omezovat počet zájemců o zakázku.

------ ------ ------

Dne 3. prosince 2010 udělil Řídící orgán OP LZZ obecnou výjimku z příručky D9.

Výjimka byla udělena z požadavků na prokázání kvalifikace uchazeče stanovených v kap. 2.4 Výzva k předložení nabídek, kde je uvedeno, že u zakázek s předpokládanou hodnotou od 800 000 Kč do 2 000 000 Kč je nutné dokládat ověřenou kopii požadovaných dokumentů. Příjemci, kteří jsou v právním aktu zavázání verzí 1.0 až 1.3 příručky D9, budou moci při stanovování požadavků na prokázání kvalifikace uchazeče požadovat pouze kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu o právní subjektivitě a dokladu o oprávnění k podnikání, nikoliv tedy ověřenou kopii, jak je stanoveno v příručce D9.