Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • kliknutí na název dokumentu níže na stránce zobrazí náhled a předchozí verze
  • kliknutí na ikonu složky rozbalí obsažené dokumenty
  • zatržením políčka vedle názvu dokumentu / složky se zaktivní možnost stažení

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Pro zveřejnění informací týkajících se zadávacích/výběrových řízení na těchto webových stránkách je zpracovatel povinen vyplnit on-line formulář v sekci Správa dat (dostupná pro přihlášené uživatele) a přiložit k němu jako přílohu výzvu k podání nabídek v té podobě, v jaké ji podepsala osoba oprávněná za zadavatele jednat (je doporučeno vložit tento soubor ve formátu, v němž je podpis viditelný, např. sken listinné verze výzvy k podání nabídky, příp. soubor opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem). Bez přiloženého souboru nelze výzvu k podání nabídek považovat za zveřejněnou v rozsahu potřebném dle pravidel OPZ. Výzvu opatřenou podpisem k tomu oprávněné osoby musí příjemce uchovávat v rámci dokumentace daného zadávacího řízení.

Registr smluv a projekty OPZ

Pro organizace, které mají na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejňovat smlouvy/objednávky v registru smluv, je ve složce "Registr smluv a projekty OPZ" k dispozici přehled toho, co je nezbytné zajistit, pokud identifikují, že zveřejnění v registru smluv nezajistily v souladu s tímto zákonem. K dispozici jsou také vzory dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení a smlouvy o vypořádání závazků.