Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Automatizace procesů MěÚ Vsetín

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14043

Název zakázky: Automatizace procesů MěÚ Vsetín

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 5. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Vsetín

Sídlo zadavatele: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta
  • Telefon: +420571491504
  • E-mail: jiri.ruzicka@mestovsetin.cz

IČ zadavatele: 00304450

DIČ zadavatele: CZ00304450

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Vladimír Matějíček
  • Telefon: +420724101555
  • E-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 6. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronicky prostřednictvím https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304450

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komponent a aplikačních řešení vybraných agend a procesů města a zajištění technické podpory nových komponent. Předmětem zadávacího řízení je tak dodávka a implementace nových komponent stávajících informačních systémů nebo nových aplikačních řešení a jejich integrace na vybrané současné aplikační komponenty IS úřadu zadavatele. Součástí plnění je také poskytnutí souvisejících služeb vč. podpory a servisu dodaných SW řešení.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:

Část 1: Elektronizace vnitřních procesů – zaměstnanecká agenda a komunikace s občany
Předmět plnění: Elektronizace dosavadních papírových procesů a vytvoření moderního pracovního zázemí zaměstnance. Předmětem je automatizace procesů zaměstnanecké agendy a agendy komunikace s občany prostřednictvím plně elektronického řešení, umožňujícího odbourat oběh papírových dokumentů, v rozsahu technické specifikace (příloha č. 4a zadávací dokumentace) a závazných smluvních podmínek (Smlouva o dílo a poskytování služeb provozní podpory – příloha č. 3a zadávací dokumentace).

Část 2: Elektronizace kontrolního systému města a tvorby smluv a objednávek
Předmět plnění: Elektronizace tvorby a vnitřního oběhu smluv a objednávek a vnitřního oběhu faktur prostřednictvím plně elektronického řešení v rozsahu technické specifikace (příloha č. 4b zadávací dokumentace) a závazných smluvních podmínek (Smlouva o dílo a poskytování služeb provozní podpory – příloha č. 3b zadávací dokumentace).

Část 3: Podpora projektového řízení
Předmět plnění: Elektronizace a vytvoření jednotné evidence projektů / akcí s cílem podpory investičního procesu a řízení projektů – investiční proces je souhrn činností od vzniku potřeby investice až po její realizaci a zařazení do dlouhodobého majetku města. Jednotná evidence projektů / akcí bude úzce navázána na investiční proces a bude podporovat jeho efektivní průběh. Dodávka bude realizována prostřednictvím aplikačního řešení v rozsahu technické specifikace (příloha č. 4c zadávací dokumentace) a závazných smluvních podmínek (Smlouva o dílo a poskytování služeb provozní podpory – příloha č. 3c zadávací dokumentace).

Část 4: Vstupní a průběžné vzdělávání
Předmět plnění: Dodávka e-learningového prostředí pro interní potřeby úřadu zadavatele prostřednictvím aplikačního řešení v rozsahu technické specifikace (příloha č. 4d zadávací dokumentace) a závazných smluvních podmínek (Smlouva o dílo a poskytování služeb provozní podpory – příloha č. 3d zadávací dokumentace).

Podrobná specifikace předmětu plnění jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky je uvedena dále ve Smlouvě o dílo a o poskytování provozní podpory (příloha č. 3a – 3d) a v Technické specifikaci (příloha č. 4a – 4d). Specifikace uvedená v těchto přílohách je pro realizaci této veřejné zakázky v uvedeném rozsahu závazná.
 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2061000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané ukončení dodávky: nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a poskytování provozní podpory. Poskytování provozní podpory: nejméně po dobu 12 měsíců od předání a akceptace předmětu plnění veřejné zakázky. Bližší specifikace je uvedena v rámci návrhů Smlouvy o dílo a o poskytování provozní podpory pro jednotlivé části předmětu plnění veřejné zakázky.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele, Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost dle § 114 ZZVZ. 

Kritéria hodnocení pro část 1,2,3 a 4 VZ:

  • Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH       60,00 %
  • Délka podpory nabízeného řešení              40,00 %

Na základě součtu výsledných hodnot získaných po přepočtení výsledků na základě vah jednotlivých dílčích kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího počtu bodů.

Podrobněji viz Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Prokázání kvalifikace dodavatelů
Podle § 53 odst. 4 ZZVZ dodavatel prokáže splnění podmínek kvalifikace pro účely podání nabídky předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích. Dodavatel může požadované doklady nahradit čestným prohlášením, z jehož obsahu je zřejmé, že splňuje zadavatelem níže požadované podmínky kvalifikace (viz kap. 6.2, 6.3, 6.4) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ, přičemž doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti nesmějí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Dodavatel může při prokázání kvalifikace též postupovat podle ust. § 45 odst. 4 ZZVZ.
Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, seznam kvalifikovaných dodavatelů atd.).
Zadavatel si v rámci kvalifikace vyhrazuje postup dle následujících ustanovení ZZVZ pro nadlimitní režim.
 
2. Základní způsobilost
Doklady předkládá pouze vybraný dodavatel před podpisem smlouvy. Zadavatel bude od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy požadovat k doložení základní způsobilosti předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o splnění základní způsobilosti, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ. 
 
Dodavatel tak předloží:
• výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a);
• potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b);
• čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b);
• čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c);
• potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d);
• výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
 
3. Profesní způsobilost
Doklady předkládá pouze vybraný dodavatel před podpisem smlouvy. Zadavatel bude od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy požadovat k doložení profesní způsobilosti předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o splnění základní způsobilosti, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Dodavatel tak předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky alespoň v rozsahu „Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“.
 
4. Technická kvalifikace
Způsob prokázání technické kvalifikace:
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
=============================================================================
PRO ČÁST 1 VZ
1. Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
 
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:
a) Účastník předloží 2 významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Každá předložená významná dodávka musí splnit následující požadavky:
i. Dodávka obdobného charakteru – dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka, jejímž předmětem dodávky byla dodávka, implementace, integrace na agendové informační systémy, testování a zprovoznění plně elektronického řešení umožňujícího odbourat oběh papírových dokumentů pokrývající externí a interní procesy vč. procesů pokrývajících zákonné agendy objednatele (nebo rozšíření již dodaného řešení zahrnující všechny výše uvedené požadavky).
ii. Nejméně jedna dodávka byla realizována v min. finančním rozsahu 350 000 Kč bez DPH (bez započtení případných nákladů na dodávku HW).
Seznam významných dodávek bude předložen formou čestného prohlášení s uvedením jednotlivých zakázek, popisem předmětu těchto zakázek, rozsahu, včetně peněžního plnění a doby plnění jednotlivých zakázek a rovněž identifikace objednatelů včetně kontaktních údajů.
Účastník může využít čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 
 
2. Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ seznam členů realizačního týmu, který se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:
a) Účastník musí pro realizaci této zakázky disponovat min. 3členným realizačním týmem, který se bude operativně podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel neumožňuje kumulaci funkcí. Dodavatel je povinen předložit, že disponuje min.:
i. Vedoucí týmu (1 osoba): 
 min. ukončené SŠ vzdělání,  
 praxe v délce min. 3 roky zkušeností v poskytování dodávek a/nebo služeb informačních technologií; 
 zkušenost s realizací min. 2 zakázek odpovídajících požadavkům zadavatele na významné dodávky, tj. dodávka řešení, implementace, integrace na agendové informační systémy, testování a zprovoznění plně elektronického řešení umožňujícího odbourat oběh papírových dokumentů pokrývající externí a interní procesy vč. procesů pokrývajících zákonné agendy objednatele s hodnotou plnění min. 1 z nich ve výši 350 000 Kč bez DPH.
ii. Technik (1 osoba): 
 min. ukončené SŠ vzdělání,  
 praxe v délce min. 3 roky zkušeností v poskytování dodávek a/nebo služeb informačních technologií,
 zkušenost s realizací min. 2 zakázek odpovídajících požadavkům zadavatele na věcný / faktický obsah významné dodávky, tj. dodávka, implementace, integrace na agendové informační systémy, testování a zprovoznění plně elektronického řešení umožňujícího odbourat oběh papírových dokumentů pokrývající externí a interní procesy vč. procesů pokrývajících zákonné agendy objednatele. 
iii. Analytik (1 osoba): 
 min. ukončené SŠ vzdělání,  
 praxe v délce min. 3 roky zkušeností v poskytování dodávek a/nebo služeb informačních technologií,
 zkušenost s realizací min. 2 zakázek odpovídajících požadavkům zadavatele na věcný / faktický obsah významné dodávky, tj. dodávka, implementace, integrace na agendové informační systémy, testování a zprovoznění plně elektronického řešení umožňujícího odbourat oběh papírových dokumentů pokrývající externí a interní procesy vč. procesů pokrývajících zákonné agendy objednatele.
Výše uvedené kvalifikační předpoklady budou ze strany dodavatele doloženy čestným prohlášením obsahujícím vyplněnou tabulku „Seznam členů realizačního týmu“ obsahující potvrzení výše uvedených požadavků zadavatele. Přílohou tohoto seznamu musí být prosté kopie dokladů o vzdělání a požadovaných certifikátech.
Každý člen realizačního týmu musí ovládat český jazyk na komunikativní úrovni se znalostí odborné terminologie týkající se předmětu plnění veřejné zakázky. Pokud by některý z členů realizačního týmu tento požadavek nesplňoval, předloží dodavatel v rámci nabídky čestné prohlášení, že pro účely komunikace takového člena realizačního týmu se zadavatelem zajistí na vlastní náklady tlumočníka. 
=============================================================================
PRO ČÁST 2 VZ
3. Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:
a) Účastník předloží 2 významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Každá předložená významná dodávka musí splnit následující požadavky:
i. Dodávka obdobného charakteru – dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka, jejímž předmětem dodávky byla dodávka, implementace, integrace na provozní informační systémy, testování a zprovoznění řešení zahrnujícího elektronizaci tvorby a vnitřního oběhu smluv a objednávek a vnitřního oběhu faktur (nebo rozšíření již dodaného řešení zahrnující všechny výše uvedené požadavky).
ii. Nejméně jedna dodávka byla realizována v min. finančním rozsahu 200 000 Kč bez DPH (bez započtení případných nákladů na dodávku HW).
Seznam významných dodávek bude předložen formou čestného prohlášení s uvedením jednotlivých zakázek, popisem předmětu těchto zakázek, rozsahu, včetně peněžního plnění a doby plnění jednotlivých zakázek a rovněž identifikace objednatelů včetně kontaktních údajů. Účastník může využít čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 
 
4. Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ seznam členů realizačního týmu, který se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:
a) Účastník musí pro realizaci této zakázky disponovat min. 3členným realizačním týmem, který se bude operativně podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel umožňuje kumulaci funkcí. Dodavatel je povinen předložit, že disponuje min.:
i. Vedoucí týmu (1 osoba): 
 min. ukončené SŠ vzdělání,  
 praxe v délce min. 3 roky zkušeností v poskytování dodávek a/nebo služeb informačních technologií; 
 zkušenost s realizací min. 2 zakázek odpovídajících požadavkům zadavatele na významné dodávky, tj. dodávka elektronizace kontrolního systému města a/nebo tvorby smluv a objednávek s hodnotou plnění min. 1 z nich ve výši 200 000 Kč bez DPH.
ii. Technik (1 osoba): 
 min. ukončené SŠ vzdělání,  
 praxe v délce min. 3 roky zkušeností v poskytování dodávek a/nebo služeb informačních technologií,
 zkušenost s realizací min. 2 zakázek odpovídajících požadavkům zadavatele na významné dodávky, tj. dodávka elektronizace kontrolního systému města a/nebo tvorby smluv a objednávek.
iii. Analytik (1 osoba): 
 min. ukončené SŠ vzdělání,  
 praxe v délce min. 3 roky zkušeností v poskytování dodávek a/nebo služeb informačních technologií,
 zkušenost s realizací min. 2 zakázek odpovídajících požadavkům zadavatele na významné dodávky, tj. dodávka elektronizace kontrolního systému města a/nebo tvorby smluv a objednávek.
Výše uvedené kvalifikační předpoklady budou ze strany dodavatele doloženy čestným prohlášením obsahujícím vyplněnou tabulku „Seznam členů realizačního týmu“ obsahující potvrzení výše uvedených požadavků zadavatele. Přílohou tohoto seznamu musí být prosté kopie dokladů o vzdělání a požadovaných certifikátech.
Každý člen realizačního týmu musí ovládat český jazyk na komunikativní úrovni se znalostí odborné terminologie týkající se předmětu plnění veřejné zakázky. Pokud by některý z členů realizačního týmu tento požadavek nesplňoval, předloží dodavatel v rámci nabídky čestné prohlášení, že pro účely komunikace takového člena realizačního týmu se zadavatelem zajistí na vlastní náklady tlumočníka. 
=============================================================================
PRO ČÁST 3 VZ
5. Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:
a) Účastník předloží 2 významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Každá předložená významná dodávka musí splnit následující požadavky:
i. Dodávka obdobného charakteru – dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka, jejímž předmětem dodávky byla dodávka, implementace, integrace na provozní informační systémy, testování a zprovoznění řešení zahrnujícího nástroj pro řízení projektů objednatele (nebo rozšíření již dodaného řešení zahrnující všechny výše uvedené požadavky).
ii. Nejméně jedna dodávka byla realizována v min. finančním rozsahu 150 000 Kč bez DPH (bez započtení případných nákladů na dodávku HW).
Seznam významných dodávek bude předložen formou čestného prohlášení s uvedením jednotlivých zakázek, popisem předmětu těchto zakázek, rozsahu, včetně peněžního plnění a doby plnění jednotlivých zakázek a rovněž identifikace objednatelů včetně kontaktních údajů. Účastník může využít čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 
 
6. Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ seznam členů realizačního týmu, který se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:
a) Účastník musí pro realizaci této zakázky disponovat min. 2členným realizačním týmem, který se bude operativně podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel neumožňuje kumulaci funkcí. Dodavatel je povinen předložit, že disponuje min.:
i. Vedoucí týmu (1 osoba): 
 min. ukončené SŠ vzdělání,  
 praxe v délce min. 3 roky zkušeností v poskytování dodávek a/nebo služeb informačních technologií; 
 zkušenost s realizací min. 2 zakázek odpovídajících požadavkům zadavatele na významné dodávky, tj. dodávka nástroje pro řízení projektů s hodnotou plnění min. 1 z nich ve výši 150 000 Kč bez DPH.
ii. Technik (1 osoba): 
 min. ukončené SŠ vzdělání,  
 praxe v délce min. 3 roky zkušeností v poskytování dodávek a/nebo služeb informačních technologií,
 zkušenost s realizací min. 2 zakázek odpovídajících požadavkům zadavatele na významné dodávky, tj. dodávka nástroje pro řízení projektů.
Výše uvedené kvalifikační předpoklady budou ze strany dodavatele doloženy čestným prohlášením obsahujícím vyplněnou tabulku „Seznam členů realizačního týmu“ obsahující potvrzení výše uvedených požadavků zadavatele. Přílohou tohoto seznamu musí být prosté kopie dokladů o vzdělání a požadovaných certifikátech.
Každý člen realizačního týmu musí ovládat český jazyk na komunikativní úrovni se znalostí odborné terminologie týkající se předmětu plnění veřejné zakázky. Pokud by některý z členů realizačního týmu tento požadavek nesplňoval, předloží dodavatel v rámci nabídky čestné prohlášení, že pro účely komunikace takového člena realizačního týmu se zadavatelem zajistí na vlastní náklady tlumočníka. 
=============================================================================
PRO ČÁST 4 VZ
7. Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:
a) Účastník předloží 2 významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Každá předložená významná dodávka musí splnit následující požadavky:
i. Dodávka obdobného charakteru – dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka, jejímž předmětem dodávky byla dodávka, implementace, testování a zprovoznění řešení zahrnujícího prostředí pro zpracování a prezentaci e-learningových kurzů (nebo rozšíření již dodaného řešení zahrnující všechny výše uvedené požadavky).
ii. Nejméně jedna dodávka byla realizována v min. finančním rozsahu 150 000 Kč bez DPH (bez započtení případných nákladů na dodávku HW).
Seznam významných dodávek bude předložen formou čestného prohlášení s uvedením jednotlivých zakázek, popisem předmětu těchto zakázek, rozsahu, včetně peněžního plnění a doby plnění jednotlivých zakázek a rovněž identifikace objednatelů včetně kontaktních údajů. Účastník může využít čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 
 
8. Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ seznam členů realizačního týmu, který se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:
a) Účastník musí pro realizaci této zakázky disponovat min. 2členným realizačním týmem, který se bude operativně podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel neumožňuje kumulaci funkcí. Dodavatel je povinen předložit, že disponuje min.:
i. Vedoucí týmu (1 osoba): 
 min. ukončené SŠ vzdělání,  
 praxe v délce min. 3 roky zkušeností v poskytování dodávek a/nebo služeb informačních technologií; 
 zkušenost s realizací min. 2 zakázek odpovídajících požadavkům zadavatele na významné dodávky, tj. dodávka prostředí pro zpracování a prezentaci e-learningových kurzů s hodnotou plnění min. 1 z nich ve výši 150 000 Kč bez DPH.
ii. Technik (1 osoba): 
 min. ukončené SŠ vzdělání,  
 praxe v délce min. 3 roky zkušeností v poskytování dodávek a/nebo služeb informačních technologií,
 zkušenost s realizací min. 2 zakázek odpovídajících požadavkům zadavatele na významné dodávky, tj. dodávka prostředí pro zpracování a prezentaci e-learningových kurzů.
Výše uvedené kvalifikační předpoklady budou ze strany dodavatele doloženy čestným prohlášením obsahujícím vyplněnou tabulku „Seznam členů realizačního týmu“ obsahující potvrzení výše uvedených požadavků zadavatele. Přílohou tohoto seznamu musí být prosté kopie dokladů o vzdělání a požadovaných certifikátech.
Každý člen realizačního týmu musí ovládat český jazyk na komunikativní úrovni se znalostí odborné terminologie týkající se předmětu plnění veřejné zakázky. Pokud by některý z členů realizačního týmu tento požadavek nesplňoval, předloží dodavatel v rámci nabídky čestné prohlášení, že pro účely komunikace takového člena realizačního týmu se zadavatelem zajistí na vlastní náklady tlumočníka.
 
5. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 
1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
 
6. Prokázání splnění kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
 
7. Využití poddodavatele
Zadavatel žádným způsobem neomezuje využití poddodavatelů. Účastník ve své nabídce specifikuje případné poddodavatele, rozsah jejich plnění a uvede jejich identifikační údaje.
  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podmínky pro podání nabídek
Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku do každé části (dodavatel může podat nabídku i do více částí, vždy je však nutné podat nabídku do každé části samostatně). Nabídka se podává elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele, který je dostupný na profilu zadavatele, a to v českém jazyce.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj zadavatele.

Dodavatel, který podal nabídku v některé z částí zadávacího řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel ve stejné části zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli do jedné části zakázky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení ve stejné části zakázky  prokazuje kvalifikaci.

Podáním nabídky účastník zcela a bez výhrad akceptuje podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, požadavky zadavatele na obsah, formu a způsob podání nabídky a případné další podmínky, které zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci. 
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.

Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele podepisovat podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. 

Účastník je povinen podat nabídku prostřednictvím kontaktní osoby uvedené na Krycím listu nabídky. Prostřednictvím této kontaktní osoby bude vedena komunikace v rámci zadávacího řízení. Kontaktní osoba musí být oprávněna zastupovat účastníka v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku, přičemž, bude-li se jednat o zmocněnce na základě plné moci, musí být součástí nabídky kopie plné moci. 

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji zadavatele.

Struktura nabídky viz Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace.
 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována dodavatelem v souladu s předmětem a požadavky této zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů dodavatele, které jsou nezbytné k řádnému dodání, instalování a zprovoznění poptávaných technologií a veškeré předpokládané náklady na zajištění požadovaného servisu v záruční době i mimo ni, dále veškeré náklady na zaškolení obsluhy zadavatele a další služby související s plněním veřejné zakázky. Nabídková cena také musí zohlednit veškerá rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflaci), a to po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena uvedená dodavatelem může být překročena pouze v případě změny předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty. Po změně předpisů bude částka upravena v souladu s touto změnou.

Dodavatel je povinen předložit jako součást nabídky doplněný návrh Smlouvy o dílo a o poskytování provozní podpory včetně vyplněné přílohy č. 1 „Položkový rozpočet“.

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH a s DPH. V případě, že v rozpočtu budou uvedeny položky v různých sazbách DPH, budou uvedeny odděleně. Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na Krycím listu nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

V souladu s § 113 ZZVZ posoudí zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, resp. její konkrétní části, a shledá-li nabídkové ceny některého z dodavatelů jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu této veřejné zakázky, bude postupovat v souladu se shora citovaným ustanovením. Zadavatel je oprávněn posuzovat výši nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny také v případě jednotlivých dílčích cen na plnění této veřejné zakázky, nikoliv pouze z hlediska celkové nabídkové ceny, která je předmětem hodnocení.

Viz Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka se podává elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele, který je dostupný na profilu zadavatele, a to v českém jazyce.Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj zadavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku do každé části (dodavatel může podat nabídku i do více částí, vždy je však nutné podat nabídku do každé části samostatně).

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části zadávací dokumentace včetně příloh). Zadavatel na dotazy odpoví ve lhůtě stanovené zákonem ode dne doručení žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Anonymizované dotazy a odpovědi na položené dotazy budou uveřejněny na profilu zadavatele.Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace, přednostně prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace z vlastní iniciativy.Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Pokud dodavatel nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.Zadavatel dále uvádí, že i veškerá další komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení musí být v souladu s § 211 ZZVZ vedena zásadně pouze písemnou formou, a to elektronicky, přednostně prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Veškeré požadavky na zpracování nabídky viz Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: § 127 odst. 1 a 2 písm. h) ZZVZ

Datum ukončení: 14. 7. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 5. 2022
 
Aktualizováno: 18. 7. 2022