Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení v rámci výzvy 97

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13931

Název zakázky: Školení v rámci výzvy 97

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 1. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: K-net Technical International Group, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Antonínská 20, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Tomáš Knettig
 • Telefon: +420548220150
 • E-mail: info@k-net.cz

IČ zadavatele: 47916745

DIČ zadavatele: CZ699001418

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lenka Kopčová
 • Telefon: +420734686051
 • E-mail: Lenka.kopcova@k-net.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 1. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Olmoucká 170, 627 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jsou poptávány vzdělávací kurzy. Kurzy mohou po celé České republice mimo Prahu. 1 hodina kurzu = 60 minut

Přesná specifikace požadovaných služeb je vymezena v příloze č P3_a Specifikace předmětu zakázky

P3_a Specifikace předmětu zakázky část_1_OS a aplikace

P3_a Specifikace předmětu zakázky část_2_Sítě

P3_a Specifikace předmětu zakázky část_3_Virtualizace

P3_a Specifikace předmětu zakázky část_4_Komunikační a manažerské kurzy

P3_a Specifikace předmětu zakázky část_5_Ekonomické kurzy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1228000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Přesný harmonogram školících aktivit bude vytvářen průběžně po dobu realizace zakázky na základě dohody objednatele a dodavatele a bude zohledňovat aktuální potřeby objednatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
celá ČR mimo Prahu

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje prokázání:

  splnění základní způsobilosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 ZD, a to formou čestného prohlášení (Originál čestného prohlášení, vystavený ve lhůtě pro podání nabídek, bude součástí nabídky uchazeče).
  splnění profesní způsobilosti: tyto dokládají profesní a odbornou způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky.

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence.
  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

   

  Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence prostřednictvím jiné osoby.  Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence jiné osoby
  doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
  doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou (čestné prohlášení) a
  písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

   

   

  Způsob prokázání kvalifikace:

   

  Dodavatel je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
  Účastník doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
  Účastníci mohou k prokázání základních a profesních způsobilostí využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.

   

  Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

v českém jazyce nebo anglickém jazyce
nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl
v listinné podobě ve dvou identických vyhotoveních v originálech a jedenkrát elektronicky na datovém nosiči ve formě skenu v jediném dokumentu, který je kopií originálu nabídky
všechny listy musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi
Pokud účastník podává nabídku na všechny části, musí podat na každou část samostatnou nabídku v samostatné obálce.

obsah nabídky bude členěn dle přílohy č.7 ZD

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude členěna na položkové ceny dle jednotlivých položek zakázky a to v rozsahu a formě dle přílohy č. 4 ZD.

Celková nabídková cena bude uvedena v korunách českých v členění cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH. Pokud uchazeč není plátcem DPH, tuto skutečnost výslovně uvede.

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat (lze ji navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH)

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč je oprávněn podat nabídku na všechny či jednu část veřejné zakázky. Zadavatel tak umožňuje, aby podali nabídky na všechny části veřejné zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část veřejné zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku. Pokud tedy účastník hodlá podat nabídky na všechny části veřejné zakázky, podá samostatně zabalené nabídky obsahující veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část veřejné zakázky.Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak.Nabídky ke každé z částí této veřejné zakázky budou zadavatelem otevírány, posuzovány a hodnoceny samostatně a v souladu s tím bude i každá část zakázky samostatně zadána.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, nebo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v ZD, a to buď na základě žádosti zájemců o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
Dále si zadavatel vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení před podpisem smlouvy v případě zamítnutí žádosti o podporu.

Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 163300.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 60707968

  Datum podpisu smlouvy: 8. 2. 2022

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 63911035

  Datum podpisu smlouvy: 1. 2. 2022

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 25870424

  Datum podpisu smlouvy: 31. 1. 2022

Datum ukončení: 8. 2. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 1. 2022
 
Aktualizováno: 24. 5. 2022