Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách – SSKM Kroměříž

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13457

Název zakázky: Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách – SSKM Kroměříž

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 6. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Dagmar Klučková, DiS.
 • Telefon: +420573500762
 • E-mail: kluckova@sskm.cz

IČ zadavatele: 71193430

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Pšejová
 • Telefon: +420602783297
 • E-mail: psejova@sskm.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 7. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je:

Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance organizace Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace.

 

Dodavatel zajistí komplexní realizaci vzdělávacích aktivit. Podrobné vymezení předmětu zakázky a náležitostí jednotlivých požadovaných vzdělávacích kurzů je specifikováno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

 

Cílem realizace zakázky je zajistit potřebné znalosti a dovednosti pracovníků žadatele (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách), kteří svou prací zajišťují poskytování sociálních služeb. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na práci s uživateli sociálních služeb a celkové zkvalitňování služeb orientovaných na práci s osobami ohroženými nebo postiženými demencí.

Zakázka obsahuje několik typů kurzů. Dodavatel může na zajištění vzdělávacích kurzů využít poddodavatele, jejichž seznam bude doložen a jejich změna bude možná pouze s předchozím souhlasem objednatele.

Všechny kurzy musí mít akreditaci MPSV nejpozději v termínech definovaných smlouvou.

Vzhledem k rozsahu a obsahu kurzů je kladen důraz zejména na zajištění kvalifikovaných a kvalitních lektorů, kteří se na realizaci kurzů budou podílet.

Kurzy budou doplněny individuální podporou účastníků v rozsahu 120 minut v 5 pracovních dnech následujících po realizaci kurzu. V rámci této podpory získají odkazy na rozšiřující literaturu k samostudiu, možnost k dotazování (individuální po ukončení kurzu, e-mail v následujících dnech). Pro ověření znalostí bude v závěru individuální podpory zaslán elektronickou cestou test k dotazování na 4-5 témat. Jeho splněním bude potvrzena účinnost individuální podpory

Dodavatel zajistí nejen odborné zajištění vzdělávací aktivity, ale rovněž administrativu spojenou s realizací kurzů, elektronické i tištěné materiály a pomůcky pro realizaci kurzů, pozvánky, anotace, prezenční listiny, publicitu projektu na místě, zpětnou vazbu a certifikáty včetně seznamu úspěšných absolventů jednotlivých akcí. Součástí zakázky bude fotodokumentace z průběhu vzdělávacích aktivit o rozsahu nejméně 5 fotografií z každého uskutečněného běhu kurzu, zpětná vazba složená z vyhodnoceného dotazníku účastníků a závěrečného testu individuálních znalostí a souhrnné informace dodavatele a stručné informace pro použití na sociálních sítích složené z textu o rozsahu max 500 znaků a výstižné fotografie, koláže či krátkého videa.

V případě situace, že bude orgány veřejné správy omezen osobní kontakt skupin lidí, bude upraven harmonogram a školení bude probíhat odsouhlasenými alternativními metodami v součinnosti zaměřené na zajištění odpovídajících technických prostředků, pokud bude jejich využití žádoucí.

V případě doplňujících požadavků ze strany ŘO bude dodavatel se zadavatelem spolupracovat tak, aby mohlo dojít k naplnění aktivity projektu.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo, zrušit výběrové řízení při splnění podmínek dle bodu 20.10.2 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 392000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. 9. 2020 - 10. 12. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Kurzy budou realizovány v Kroměříži v prostorách a zařízeních zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritéria hodnocení:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Jediným kritériem hodnocení bude nabídková cena včetně DPH. (Zadavatel v tomto případě není plátcem DPH).

 

Váha nebo matematický vztah mezi kritérii:

Nabídková cena – váha 100 %

 

Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích:

Zadavatel bude hodnotit absolutní hodnotu celkové nabídkové ceny v Kč včetně daně z přidané hodnoty. Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit takovou nabídkovou cenu včetně DPH, která bude nižší oproti nabídkovým cenám včetně DPH uváděným ostatními dodavateli.

Na základě hodnocení nabídkových cen stanoví zadavatel pořadí nabídek od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě, že budou stejnou nejnižší nabídkovou cenu obsahovat dvě nebo více nabídek, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky obsahovaly nejnižší nabídkovou cenu.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

 • prokáže základní způsobilost v rozsahu a způsobem podle této výzvy,
 • prokáže profesní způsobilost v rozsahu a způsobem podle této výzvy,
 • prokáže technické kvalifikační předpoklady v rozsahu a způsobem podle této výzvy.

 

Způsob prokazování kvalifikace:

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů požadovaných zadavatelem v této výzvě.  Požadovaná čestná prohlášení předkládají dodavatelé v originálech nebo ověřených kopiích, ostatní požadované doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích.

 

 1. Základní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel:

 1. neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 2. neměl splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,
 3. neměl nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Doklady prokazující základní způsobilost dodavatele:

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, ze kterého bude zřejmé, že dodavatel podmínky základní způsobilosti splňuje (vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace – příloha č. 4).

 

 1. Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel

- prokázal splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- prokázal, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,

 

Doklady prokazující profesní způsobilost:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:

a)  výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b)  výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), nebo živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.

 

3. Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby dodavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložil:

- seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky jako lektoři jednotlivých vzdělávacích kurzů.

Minimální úroveň pro splnění tohoto kvalifikačního kritéria je stanovena na:

 • každý člen realizačního týmu, který se bude podílet na realizaci vzdělávacího kurzu jako lektor, musí mít zkušenosti s lektorováním alespoň tří vzdělávacích kurzů obdobného charakteru v posledních třech letech. (Za vzdělávací kurz obdobného charakteru se považuje vzdělávací aktivita zaměřená na sociální problematiku a /nebo komunikaci a řízení v rozsahu alespoň 6 vyučovacích hodin…)

 

Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů:

Splnění kritérií technické kvalifikace dodavatel prokáže předložením seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky jako lektoři jednotlivých vzdělávacích kurzů, a předložením profesního životopisu každého z uvedených členů týmu. Profesní životopis bude mít formu čestného prohlášení a musí v něm být uvedeno

 • jméno a příjmení lektora,
 • přehled a doba profesní praxe včetně praktické zkušenosti s lektorováním kurzů obdobného charakteru
 • součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen/ka realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky jako lektor.

Vzor seznamu realizačního týmu (P06) a vzor profesního životopisu (P07) je součástí zadávací dokumentace. Je věcí dodavatele, zda poskytnuté vzory použije nebo ne.

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.[1]

 

Nabídka musí být podána písemně v tištěné formě v českém jazyce -1 originál. Nabídka musí být zároveň předložena i v digitální podobě na datovém nosiči.

 

Nabídka – veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby nabídku zabezpečili způsobem, který znemožňuje manipulaci s jednotlivými listy nabídky.

 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby byly listy nabídky včetně příloh očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby jako úvodní list nabídky použili přílohu č. 2 – Krycí list nabídky

 

Smlouva (podle Přílohy č. 8 této zadávací dokumentace) musí být doplněna a podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupovaní dodavatele).

 

Doporučené řazení součástí nabídky:

 • Vyplněný formulář „KRYCÍ LIST“ obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) Dodavatele v souladu se způsobem podepisování, uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky)
 • Doklady prokazující splnění kvalifikace
 • Návrh smlouvy o poskytování služeb podepsaný osobou oprávněnou za Dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování, uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem Dodavatele a opatřen otiskem razítka, včetně příloh smlouvy. Smlouvu lze doplňovat pouze v označených částech, na jiné změny nebude brán zřetel.
 • Popis předmětu plnění zakázky, ze kterého bude zřejmé splnění minimálního obsahu náplně jednotlivých kurzů (k popisu nabízených služeb je možno použít tabulku v příloze č. 3)
 • Seznam poddodavatelů (možno použít Přílohu č. 5)
 • Kopie nabídky v digitální podobě na nosiči dat (např. CD)

 

Ostatní přílohy jsou podle zvážení dodavatele (nepovinné).

 

[1] Osobou oprávněnou jednat za dodavatele se rozumí osoba jednající na základě plné moci od statutárního orgánu. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s plněním dané veřejné zakázky. Veškeré ceny dohodnuté na základě výsledků tohoto výběrového řízení jsou ceny v korunách českých (CZK).

Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listě nabídky a v návrhu smlouvy. Pro hodnocení nabídek je rozhodující nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy.

Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu bez daně z přidané hodnoty, výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty[1] (DPH).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena takto: 392 000,- bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou. V případě vyšší nabídkové ceny, než je cena nejvýše přípustná, bude následkem vyřazení nabídky dodavatele v rámci posuzování splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

 

[1] K datu zveřejnění této zakázky jsou akreditované kurzy osvobozeny od DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti manipulaci. Na obálce musí být uveden název zakázky a nápis „NEOTEVÍRAT“.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 6. 2020
 
Aktualizováno: 20. 7. 2020