Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání ve společnosti Teplárna Varnsdorf a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13233

Název zakázky: Vzdělávání ve společnosti Teplárna Varnsdorf a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Teplárna Varmsdorf a.s.

Sídlo zadavatele: Palackého 3501,Varnsdorf 407 47

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Alena Hlávková
 • Telefon: +420777243054
 • E-mail: ahlavkova@teplarna-varnsdorf.cz

IČ zadavatele: 27331041

DIČ zadavatele: CZ27331041

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Alena Hlávková
 • Telefon: +420777243054
 • E-mail: ahlavkova@teplarna-varnsdorf.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 1. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Palackého 3501, 407 47 Varnsdorf, administrativní budova, kancelář paní Ivy Malypetrové v 1. patře

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem služby je vzdělávání zaměstnanců dle specifik viz. „Příloha 1 kurzy DČ X“ k příslušným dílčím částem výzvy:

 Specifikace vzdělávacích kurzů:

kurzy budou realizovány v rozsahu uvedeném v „Příloze 1 kurzy DČ X“
kurzy budou realizovány pro 1 až 12 účastníků podle možností objednatele,
kurzy budou realizovány v prezenční formě,
kurzy mohou být nabízeny akreditované i neakreditované.

Součásti realizace každého kurzu bude:

kompletní příprava kurzu, včetně konzultací se zadavatelem k zabezpečení kvalitní přípravy a průběhu školení,
zajištění školících materiálů individuálně připravované pro každý vzdělávací kurz, materiály musí být zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ,
zajištění odpovídající didaktické techniky a didaktických pomůcek,

-          realizace výuky daného kurzu,

zajištěni evidence realizace kurzu na základě prezenčních listin a Potvrzení o absolvování v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce a Specifickou části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzděláváni (https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz),

-          poskytnutí zpětné vazby.

 

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
16.03.2020 – 31.10. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Uzavřené kurzy: Palackého 3501, 407 47 Varnsdorf Otevřené kurzy: místo určí dodavatel – území ČR, ne však území hl. města Prahy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

  Nabídky přijaté v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaných hodnotících kritérií a vzorců, které jsou volně k dispozici v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost v aktuální verzi.

  1) Nabídková cena bez DPH – 50 %

  2) Metodika organizace vzdělávání a navrhnutý obsah kurzů – 50 %

   

 • 1) Nabídková cena bez DPH

  V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH.

  Hodnotit se bude dle vzorce:

  100 x (nejnižší nabídková cena / cena posuzované nabídky) x 50 %

  2) Metodika organizace vzdělávání a navrhnutý obsah kurzů

  V rámci tohoto hodnotícího kritéria se bude hodnotit metodika organizace vzdělávání – metodika výuky, efektivita výukových metod, způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby, přizpůsobení obsahu popsané situaci a cíli kurzů.

  Při hodnocení se použije bodová stupnice 1–100, kdy nejlepšímu popisu metod, forem a způsobů výuky bude přiřazena hodnota 100.

  0–32 bodů může získat nabídka, která nebude dostatečně popsána a specifikována

  33–62 bodů může získat nabídka, která bude přiměřeně popsána, specifikována a budou uvedeny formy, metody a způsoby výuky

  63–100 bodů může získat nabídka, která vhodně popíše všechny zmíněné body a bude nejvíce odpovídat našim požadavkům.

  Bodový zisk se vynásobí dle níže uvedeného vzorce:

  Počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala x 50 %

  Bodové zisky za obě hodnotící kritéria se poté sečtou. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

  Výsledky veškerých početních operací v rámci hodnocení nabídek budou zaokrouhleny na setiny bodu podle matematických pravidel zaokrouhlování.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  základní způsobilost:
  profesní způsobilost:
  technická způsobilost:
  seznamem lektorského týmu a čestnými prohlášeními lektorů o zapojení do projektu:

  Nabídka uchazeče nesplňujícího způsobilost bude vyloučena

  Ad 1) Základní způsobilost

  Základní způsobilost splňuje uchazeč:

  který není v likvidaci;
  který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek:
  vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladu insolvenční řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů:
  který nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

  Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

  Ad 2) Profesní způsobilost

  Profesní způsobilost splňuje uchazeč:

  který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tuto profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopti živnostenského listu či koncese.

  Ad 3) Technická způsobilost

  Technickou způsobilost splňuje uchazeč, který předloží

  Seznam minimálně 2 významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru, jako je předmět této zakázky (dále jen „významné služby“) v minimálním finančním rozsahu jako je hodnota zakázky pro každou významnou službu (pro každou významnou službu uchazeč uvede: název služby, dobu poskytnutí / termín konání, částku bez DPH, kontaktní osobu a kontaktního telefonu objednatele).

  Ad 4) Seznam lektorského týmu a čestná prohlášení lektorů o zapojení do projektu

  Seznam osob lektorského týmu, které se na plnění zakázky budou podílet po celou dobu její realizace. Seznam osob lektorského týmu bude u každého člena obsahovat tyto náležitosti: lektorka/lektor - jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, přehled profesní praxe a délka jejího trváni včetně praxe, název kurzu, jehož výuku bude lektor zajišťovat. Uchazeč je povinen uvést informaci o tom, který lektor bude zajišťovat výuku konkrétního kurzu, u všech kurzů uvedených v seznamu poptávaných kurzů.

  Uchazeč dále prokáže splnění požadavku na kvalifikaci osob v realizačním a lektorském týmu prostřednictvím prosté kopie profesního životopisu každého člena týmu. Z životopisu musí být zřejmá minimální délka lektorské praxe 3 roky a profesní zkušenost v oboru vztahujícím se k obsahu vzdělávacích kurzů příslušné DČ minimálně 5 let.

  Pokud některá z uvedených osob přestane být členem lektorského nebo realizačního týmu, zavazuje se dodavatel takovou osobu nahradit osobou, která bude splňovat požadavky na délku profesní praxe lektora i vlastní praxi.

  Přílohou seznamu budou čestná prohlášení lektorů o zapojení do projektu viz. Příloha č. 5 výzvy. Tato čestná prohlášení budou doložena v originále nebo v úředně ověřené kopii originálu.

  Společná ustanovení ke způsobilosti

  Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže), bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladu nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.

  Uchazeč prokáže splnění způsobilosti ve všech případech, u kterých není uvedeno jinak příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, uchazeč je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesměji být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

  Prokázání splnění části způsobilosti prostřednictvím subdodavatele

  Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části způsobilosti požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Tuto skutečnost musí zohlednit v

  Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  doklad prokazující splnění základní způsobilosti podle zadání této výzvy subdodavatelem
  doklad prokazující splněni profesní způsobilosti podle zadání této výzvy subdodavatelem
  doklad prokazující splnění technickou způsobilost podle zadání této výzvy subdodavatelem
  smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem čí k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky.

   

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každá nabídka bude zpracována samostatně na příslušnou dílčí část.
Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.
Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.
Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo částí plnění.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

krycí list nabídky dle Přílohy 3 této výzvy s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za příslušnou dílčí část;
dokumenty prokazující splnění základní, profesní a technickou způsobilost;
seznam lektorského týmu, dokumenty prokazující jejich kvalifikaci a čestná prohlášení lektorů o zapojení do projektu;
specifikaci ceny zakázky dle „Příloha 1 kurzy DČ X“ k příslušné dílčí části
metodiku vzdělávání
vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy 4 (pro uzavřené nebo otevřené kurzy dle kurzů v Příloze 1 kurzy DČ X) a dle dílčí části této výzvy. Vzor smlouvy, který tvoři přílohu této výzvy, je pro uchazeče v celém svém rozsahu závazný. Odchýlení se od tohoto závazného vzoru smlouvy bude mít za následek vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče;

•          ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče).

•           dva samostatné a sešité výtisky návrhu smlouvy zadavatele dle Přílohy 4 (pro uzavřené nebo otevřené kurzy dle kurzů v Příloze 1 kurzy DČ X) a dle dílčí části této výzvy. Vzor smlouvy, který tvoři přílohu této výzvy, je pro uchazeče v celém svém rozsahu závazný. Odchýlení se od tohoto závazného vzoru smlouvy bude mít za následek vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče;

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Pro zpracování nabídkové ceny použije uchazeč příslušnou přílohu k dílčí části, tedy „Příloha 1 kurzy DČ X“

Nabídkovou cenu pak uvede do krycího listu nabídky.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu plnění zakázky - zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, stravu, příp. ubytování, dále školicí pomůcky, materiály pro účastníky apod.

Součástí nabídkové ceny není pronájem školící místností - tyto prostory zajistí zadavatel.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle veřejného rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné mocí, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat na každou z dílčích částí pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

•Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek

•Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku, v jakékoliv fázi zadávacího řízení, zrušit.

Uchazeč přiloží k nabídce nepřepisovatelné CD nebo DVD s nabídkou v digitální podobě. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek..

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: chyby a nedostatky ve VŘ a ZD

Datum ukončení: 18. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 1. 2020
 
Aktualizováno: 18. 2. 2020