Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11643

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 10. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Radim Koběrský
 • Telefon: +420605422280
 • E-mail: radim.kobersky@atos.net

IČ zadavatele: 44851391

DIČ zadavatele: CZ44851391

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Tomáš Biem
 • Telefon: +420723807190
 • E-mail: biem@bsak.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 10. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele, tj. spol. Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle (recepce)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění komplexních vzdělávacích aktivit pro společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Měkkých a manažerských dovedností. Podrobný popis, resp. požadavky na realizaci jednotlivých vzdělávacích aktivit, vč. rozsahu požadovaných školených hodin, počtu účastníků, úroveň a formu výuky, je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1950000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění zakázky bude realizováno dle podmínek smlouvy na zakázku a dle harmonogramu plnění, který tvoří přílohu smlouvy na zakázku, přičemž předpokládaný termín realizace zakázky je: 23.10. 2017 – 31.10.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Zakázka bude realizována mimo Prahu v okolí Brna

Pravidla pro hodnocení nabídek:

a) Celková nabídková cena váha 55 % bez DPH

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH.

Nabídková cenu se stanovena jednotkově v celkovém součtu plnění, k čemuž slouží (i) příslušný sloupec s názvem „Součet celkového plnění“ uvedený v příloze č. 2 této výzvy a (ii) čl. 5.1.smlouvy na zakázku, která tvoří přílohu č. 3 této výzvy, takto doplněná nabídková cena pro celkový součet plnění bude hodnotícím kritériem. Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu zakázky, v opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo nabídku s takto překročenou nabídkovou cenou vyloučit.

Nabídka bude hodnocena podle matematického vzorce:

nejvýhodnější nabídková cena v Kč bez DPH / hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH * 100 * váha …. = počet bodů

b) Kvalita poskytovaných služeb váha 45 %

V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocena kvalita nabízených služeb na základě následujících kritérií, resp. subkritérií, a to následujícím způsobem

Hodnocení jednotlivých subkritérií bude probíhat na základě bodovací stupnice uvedené u každého subkritéria

1. Subkritérium 1 – Metodika vedení kurzu a formy nabízených služeb a návrh strategie rozvoje manažerů a klíčových specialistů společnosti– dílčí váha 80 %

Předmětem hodnocení bude kvalitativní úroveň navržené metodiky školení

Jako výhodnější bude hodnocena taková metodika provádění služeb, která:

 • Zadavateli poskytne podrobný a komplexní koncept metodiky jednotlivých vzdělávacích aktivit, vč. návrhu metod výuky dle specifikace vzdělávacích aktivit uvedených v příloze č. 2 této výzvy.

Pro hodnocení tohoto subkritéria bude sloužit podrobný a komplexní koncept metodiky jednotlivých vzdělávacích aktivit, vč. návrhu metod výuky, přičemž jako výchozí materiál pro zpracování příslušné metodiky bude dodavateli sloužit příloha č. 2 této výzvy.

Bodové ohodnocení pro toto subkritérium bude 1-50 bodů.

Toto hodnotící subkritérium bude hodnoceno podle následujícího matematického vzorce:

Hodnota nabídky/bodová hodnota nejlepší nabídky*100*váha (0.80) = počet bodů

2. Subkritérium 2 – kvalita školících materiálů a moderních technik do školícího procesu - dílčí váha 10 %

Předmětem hodnocení bude kvalitativní úroveň školících materiálů dle předložených školících materiálů a míra zapojení moderních technik do školícího procesu

Pro hodnocení tohoto subkritéria bude sloužit metodika s podrobným vymezením školících materiálů, se kterými bude pracovat dodavatel a s popisem zapojení moderních technik do školícího procesu, přičemž jako výchozí materiál pro zpracování příslušné metodiky bude dodavateli sloužit příloha č. 2 této výzvy.

Jako nejlepší bude hodnocena nabídka, která bude obsahovat popis výukových materiálů a pomůcek nejvíce vyhovující předmětu školení v podobě interaktivního zapojení školených osob, shrnutí látky, praktická použitelnost, odkazy na další zdroje apod.

Bodové ohodnocení pro toto subkritérium bude 1-25 bodů.

Toto hodnotící subkritérium bude hodnoceno podle následujícího matematického vzorce:

Hodnota nabídky/bodová hodnota nejlepší nabídky*100*váha (0.1) = počet bodů

3. Subkritérium 3 – Způsob vyhodnocení vzdělávání - dílčí váha 10 %

Předmětem tohoto hodnotících subkritéria bude hodnocení způsobu získání zpětné vazby od účastníků školení a její vyhodnocení z hlediska celkového přínosu vzdělávání pro účastníky školení a též pro společnost zadavatele.

Pro hodnocení tohoto subkritéria bude sloužit metodika s podrobným vymezením hodnotících postupů zpracovaná dodavatelem, přičemž jako výchozí materiál pro zpracování příslušné metodiky bude dodavateli sloužit příloha č. 2 této výzvy.

Jako výhodnější bude hodnocena ta nabídka, která bude obsahovat propracovaný systém vyhodnocení, a to jak forem vzdělávání, tak i efektivity vzdělávací akce, která bude mít nastavenu efektivní komunikaci jak se skupinou školených osob, tak se zadavatelem.

Bodové ohodnocení pro toto subkritérium bude 1-25 bodů.

Toto hodnotící subkritérium bude hodnoceno podle následujícího matematického vzorce:

Hodnota nabídky/bodová hodnota nejlepší nabídky*100*váha (0.1) = počet bodů

Celkové hodnocení hodnotícího kritéria „Kvalita poskytovaných služeb“ bude provedeno součtem získaných bodů v rámci každého hodnotícího subkritéria (podle uvedených vzorců pro výpočet subkritérií) vynásobeného vahou hodnotícího kritéria „Kvalita poskytovaných služeb“.

V případě bodové rovnosti při hodnocení nabídek, bude za výhodnější nabídku považována ta nabídka s nižší nabídkovou cenou coby hodnotícím kritériem s nejvyšší vahou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění následující kvalifikace.

 1. Základní způsobilost splňuje uchazeč:

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 z.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; u české právnické osoby musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

c) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

d) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

Uchazeč prokáže splnění základních způsobilosti předložením čestného prohlášení. Vzor tohoto čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4 této výzvy. Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva na zakázku, musí následně doložit, že splňuje podmínky pro prokázání základní způsobilosti, a to:

 • Pokud jde o způsobilost uvedenou pod písm. c) potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením a d) předložením čestného prohlášení dodavatele. Prohlášení musí být podepsáno osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
 • Pokud jde o způsobilost uvedenou pod písm. e) potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení;
 • zadavatel akceptuje prokázání základních kvalifikačních předpokladů rovněž výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

2. Splnění profesní způsobilosti

Zadavatel dále požaduje prokázání profesní způsobilosti:

 • výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 • dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění,
 • zadavatel akceptuje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů rovněž výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

3. Technická způsobilost

Zadavatel požaduje pro prokázání technické způsobilosti:

1. Seznam významných služeb

- Seznam minimálně 2 významných služeb poskytovaných za poslední 3 roky odpovídajících svým rozsahem a povahou poskytování služeb, které jsou předmětem této zakázky, tj. služby poskytování měkkých a manažerských dovedností pro zaměstnance působících na pracovních pozicích se zaměřením na konzultační, rozvojové a projektové práce v oblasti rozvoje manažerských soft skills, oblasti optimalizace kooperačního modelu společnosti nebo manažerských změnových procesu v oblasti firemní kultury, přičemž každá jednotlivá významná služba musela být poskytována ve výši finančního plnění v rozsahu min 500.000,- Kč bez DPH.

- Seznam min. 1 významné služby poskytované za poslední 3 roky odpovídající svým rozsahem a povahou poskytování služeb, které jsou předmětem této zakázky, tj. služby poskytování měkkých a manažerských dovedností pro zaměstnance působících na pracovních pozicích se zaměřením na konzultační, rozvojové a projektové práce v oblasti rozvoje manažerských soft skills,oblasti optimalizace kooperačního modelu společnosti nebo manažerských změnových procesu v oblasti firemní kultury, a to výlučně se zaměřením měkkých dovednosti v prostředí IT sektoru, přičemž každá jednotlivá významná služba musela být poskytována ve výši finančního plnění v rozsahu min 200.000,-Kč bez DPH..

2. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou službu poskytovat, tak ve vztahu k vedoucím pracovníkům, konkrétně min. v počtu 1 osoby „Lektora“ školících kurzů či jiné osoby v jiném vztahu k uchazeči, který se bude přímo podílet na plnění veřejné zakázky

Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby dodavatel (uchazeč) předložil strukturovaný profesní životopis, který musí obsahovat u dotčeného zaměstnance:

a) jméno a příjmení,

b) podrobný popis funkce při plnění veřejné zakázky,

c) podíl na realizaci veřejné zakázky,

d) informace o poměru k uchazeči,

e) přehled vybrané profesní praxe vztahující se k plnění veřejné zakázky, ze které bude vyplývat, že dotčená osoba má:

- zkušenosti čítající min. 8 let s poskytováním školících služeb v oblasti měkkých a manažerských dovedností pro zaměstnance působících na pracovních pozicích se zaměřením na konzultační, rozvojové a projektové práce v oblasti rozvoje manažerských soft skills, oblasti optimalizace kooperačního modelu společnosti nebo manažerských změnových procesu v oblasti firemní kultury, přičemž v rámci těchto služeb a za dobu 8 let zajistil lektor proškolení min. 800 osob.

- zkušenosti čítajících min. 3 roky s poskytováním školících služeb v oblasti měkkých a manažerských dovedností pro zaměstnance působících na pracovních pozicích se zaměřením na konzultační, rozvojové a projektové práce v oblasti rozvoje manažerských soft skills,oblasti optimalizace kooperačního modelu společnosti nebo manažerských změnových procesu v oblasti firemní kultury, a to výlučně se zaměřením měkkých dovednosti v IT sektoru, přičemž v rámci těchto služeb a za dobu 3 let zajistil lektor proškolení min. 200 osob.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají písemně v českém jazyce v zalepené obálce, která musí být:

a) nadepsána: NEOTEVÍRAT – a názvem zakázky „Vzdělávání zaměstnanců společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o.“ a bude na ní uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky;

b) označena obchodní firmou nebo názvem dodavatele a opatřena podpisem dodavatele, respektive osoby či osob za něj či za ně oprávněných jednat;

c) vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.

Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním vyhotovení (označena jako „originál“) v listinné podobě, přičemž v nabídce bude přiloženo jedno vyhotovení nabídky v elektronické verzi na nosiči dat (CD) ve formátu PDF. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o uchazeči a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Zadavatel doporučuje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

Originální vyhotovení nabídky musí být pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje zadavatel spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele a otiskem razítka dodavatele. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

Členění nabídky

Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:

a) krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele, příp. identifikaci dodavatelů, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče a údaje, identifikující předmětnou zakázku. Krycí list nabídky tvoří přílohu č. 1 této výzvy,

b) obsah nabídky,

c) doklady prokazující splnění základní způsobilosti,

d) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,

e) doklady prokazující splnění technické kvalifikace,

f) nabídková cena uvedená v položkovém rozpočtu dle sloupce s názvem „Součet celkového plnění“ přílohy č. 2 této výzvy,

g) podepsaný návrh smlouvy (viz příloha č. 3 této výzvy); v návrhu smlouvy vyplní uchazeč chybějící údaje (identifikační údaje dodavatele a čl. 5)

h) podrobný a komplexní koncept metodiky jednotlivých vzdělávacích aktivit, vč. návrhu metod výuky určené pro hodnocení hodnotícího kritéria „Kvalita poskytovaných služeb“, resp. hodnotícího „Subkritéria 1 – Metodika vedení kurzu a formy nabízených služeb a návrh strategie rozvoje manažerů společnosti“

i) metodika s podrobným vymezením školících materiálů určená pro hodnocení hodnotícího kritéria „Kvalita poskytovaných služeb“, resp. hodnotícího „Subkritéria 2 – kvalita školících materiálů a moderních technik do školícího procesu„

j) metodika s podrobným vymezením hodnotících postupů zpracovaná dodavatelem pro hodnocení hodnotícího kritéria „Kvalita poskytovaných služeb“, resp. hodnotícího „Subkritéria 3 – Způsob vyhodnocení vzdělávání“,

k) elektronická forma nabídky ve formátu pdf - přiložené CD a vyplněné znění návrhu smlouvy ve formátu .doc a vyplněný rozpočet "Součet celkového plnění“ ve formátu .xls.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré úkony související s řádnou realizací zakázky v požadovaném rozsahu vymezeném v předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele vzdělávacích služeb spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály pro účastníky kurzů prezentační technika (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení) apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

Uchazeč nesmí předložit nabídkovou cenu ve výši převyšující předpokládanou hodnotu zakázky v opačném případě by byla takováto nabídka shledána jako nehodnotitelná a byla by vyloučena.

Nabídková cena za provedení služeb bude uvedena v české měně včetně DPH v členění na cenu bez DPH, sazbu DPH v % a cenu včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako celkový součet jednotková cena za prováděné plnění, a to v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této výzvy. Nabídková cena je stanovena jednotkově v celkovém součtu všech plnění v rámci jednotkového rozpočtu, přičemž platí, že dodavatelé jsou povinni dodržet takto stanovené jednotkové ceny v rámci rozpočtu stanoveného v rámci přílohy č. 2 této výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Pozn.:Osobou oprávněnou jednat za dodavatele se rozumí osoba jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou na základě plné moci v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek mohou být doručeny elektronicky e-mailem na adresu: radim.kobersky@atos.net a současně na adresu biem@bsak.cz s označením předmětu zprávy „žádost o vysvětlení“. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky. Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění požadavku bude rovněž odeslána e-mailem všem známým účastníkům, přičemž uchazeč je povinen potvrdit přijetí takovéhoto vysvětlení k zadávacím podmínkám.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Veškeré smluvní a platební podmínky jsou součástí smlouvy na zakázku, která tvoří přílohu č. 3 této výzvy

 • Dodavatelé jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění zakázky.

 • Zadavatel nepřipouští náhradu za zpracování a podání nabídky.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob

 • Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky.

 • Podklady k této zakázce v podobě výzvy a přílohy jsou neomezeným a přímým dálkovým přístupem dostupné v plném rozsahu na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech na změnu nebo úpravu podmínek této výzvy, a to buď na základě žádosti dodavatel o vyjasnění zadávacích podmínek či z vlastního podnětu.

 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

 • Zadavatel nepřipouští plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. verze 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1755000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Development Atelier s.r.o., IČ: 24220710, se sídlem Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5

  Datum podpisu smlouvy: 14. 12. 2017

Datum ukončení: 14. 12. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 10. 2017
 
Aktualizováno: 18. 12. 2017