Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Výzvy naleznete pod url adresami www.esfcr.cz/vyzva-XXX-opz, kde XXX je číslo výzvy.
Back

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky - dotace v hl. m. Praze

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky - dotace v hl. m. Praze

Číslo: 133

Platnost od: 17. 6. 2019 05:55

Platnost do: 21. 8. 2019 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 6. 2019 06:00

Alokace v Kč: 42 000 000

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Typ výzvy: otevřená

22.8.2019: Příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 133 byl ukončen dne 21. 8. 2019, 16:00 hodin. Ve výzvě bylo předloženo 34 žádostí o podporu v souhrnné hodnotě bezmála 84 mil Kč. Podrobnější informace se stavem žádosti připravujeme a zveřejníme je po dokončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí u všech žádostí. Žadatelům, jejichž projekty uspějí v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, a kteří poskytnou potřebnou součinnost k vydání právního aktu o poskytnutí podpory, bude poskytována podpora z OPZ podle pořadí, v jakém byly žádosti o podporu předloženy v MS2014+. O navýšení alokace výzvy č. 133 se jedná, prosíme, vyčkejte na další informace.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 17. 6. 2019
 
Aktualizováno: 23. 8. 2019
 
 
Intended for: Žadatel