Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Mezinárodní aktivity OP LZZ

Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, v rámci tzv. Akčního plánu na podporu mezinárodní spolupráce na úrovni EU podpořila v období 2009 – 2012 vznik sítí, jejichž cílem je posilovat spolupráci mezi členskými státy v oblastech týkajících se Evropského sociálního fondu.

Česká republika je prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí - Odboru řízení pomoci z ESF, aktivním členem několika těchto sítí, přičemž síť na mezinárodní spolupráci přímo vede.

Odbor řízení pomoci z ESF je dále členem sítě EURoma, která není financována Evropskou komisí, ale pouze účastnícími se členskými státy, zejména Španělskem.

Podrobnosti o činnosti těchto sítí jsou popsány níže.

Informace o dalších sítích, ve kterých Česká republika není členem, jsou k dispozici na stránkách Evropské komise, případně na www.transnationality.eu. Podrobné informace ke každé síti z února 2012 jsou k dispozici zde.

 

Cílem sítě je vytvoření nástrojů a metodik v otázkách týkajících se Age Managementu v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání.

Cílem této sítě je integrace genderové dimenze jako horizontálního tématu do všech programů Evropského sociálního fondu v příštím programovém období a také do ostatních strukturálních fondů Evropské unie.  

Mezinárodní síť Community of Practice on Results Based Management je mezinárodní komunita tvůrců politik a programových manažerů ESF a ERDF. Results based management (RBM) je způsob řízení procesů a zdrojů, který se zaměřuje na dosažení prokazatelných výsledků veřejných výdajových programů.

Cílem sítě je zejména sdílení zkušeností mezi jednotlivými členskými státy EU (Řídícími orgány a Zprostředkujícími subjekty) v oblasti implementace projektů s mezinárodním partnerstvím a dále příprava na programové období 2014-2020.

Cílem sítě je sdílení zkušeností mezi členskými státy v oblasti reformy veřejné správy prostřednictvím Evropského sociálního fondu. 

COPIE je mezinárodní síť pro výměnu zkušeností a vzájemné učení, která se zaměřuje na podporu z ESF pro podnikatele z řad znevýhodněných na trhu práce (tzv. začleňující podnikání).

NBFSE je mezinárodní síť, která se zaměřuje na podporu sociálního podnikání ze strukturálních fondů, zejm. z Evropského sociálního fondu. Cílem NBFSE je rozvoj sociální ekonomiky, a to prostřednictvím nastavení vhodného prostředí a efektivního způsobu podpory z ESF a ERDF.

Ústředním tématem této sítě je využitelnost a nastavení strukturálních fondů s hlavním zřetelem na Evropský sociální fond v souvislosti s problematikou romské integrace.

Semináře