Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Výzvy naleznete pod url adresami www.esfcr.cz/vyzva-XXX-opz, kde XXX je číslo výzvy.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Specifickými cíli výzvy č. 043 "Podnikové vzdělávání zaměstnanců " je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

 
25. 08. 2016
 
 
Určeno pro: Žadatel

Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace

Specifickými cíli výzvy č. 054 "Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace" je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

 
03. 06. 2016
 
 
Určeno pro: Žadatel

Specifická výzva na vybrané cílové skupiny

Specifickým cílem výzvy č. 053 "Specifická na vybrané cílové skupiny" je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

 
11. 07. 2016
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora sociálního podnikání

Specifickým cílem výzvy č. 067 "Podpora sociálního podnikání" je rozvoj sektoru sociální ekonomiky.

 
12. 08. 2016
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Specifickým cílem výzvy č. 047 " pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje" je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

 
22. 07. 2016
 

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Specifickým cílem výzvy č. 020 "Rozvoj dalšího profesního vzdělávání" je zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání

 
29. 06. 2016
 

Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí

Specifickým cílem výzvy č. 065 "Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí" je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

 
17. 05. 2016
 

Podpora inovačního prostředí

Specifickým cílem výzvy č. 124 "Podpora inovačního prostředí" je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ.

 
15. 06. 2016
 

Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR

Specifickým cílem výzvy č. 055 "Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR" je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

 
24. 03. 2016
 

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

Specifickým cílem výzvy č. 046 "Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)" je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

 
17. 05. 2016
 

Integrované územní investice (ITI)

Specifickým cílem výzvy č. 045 "Integrované územní investice (ITI)" je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

 
17. 05. 2016
 

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – průběžná výzva

Specifickým cílem výzvy č. 049 "Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – průběžná výzva" je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

 
17. 05. 2016
 

Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva

Specifickým cílem výzvy č. 048 "Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva" je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

 
17. 05. 2016
 

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze

Specifickým cílem výzvy č. 062 "Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

 
17. 05. 2016
 

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Specifickým cílem výzvy č. 061 "Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

 
17. 05. 2016
 

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním

Specifickým cílem výzvy č. 044 "Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním" je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

 
17. 05. 2016
 

Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

Specifickým cílem výzvy č. 034 "Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha" je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

 
17. 05. 2016
 

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Specifickým cílem výzvy č. 033 "Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)" je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

 
17. 05. 2016
 

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

Specifickým cílem výzvy č. 127 "Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

 
14. 07. 2016
 

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Specifickým cílem výzvy č. 126 "Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

 
14. 07. 2016