Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Výzvy naleznete pod url adresami www.esfcr.cz/vyzva-XXX-opz, kde XXX je číslo výzvy.

Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Specifickým cílem výzvy č. 066 "Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci" je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

 
20. 03. 2017

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Specifickými cíli výzvy č. 058 "Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)" je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

 
15. 03. 2017

Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

Specifickými cíli výzvy č. 117 "Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha" je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

 
15. 03. 2017

Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Specifickými cíly výzvy č. 052 je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru sociální ekonomiky

 
16. 01. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Specifickým cílem výzvy č. 132 je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

 
30. 11. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Specifickým cílem výzvy č. 068 je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

 
30. 11. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

Specifickým cílem výzvy č. 064 "Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)" je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

 
25. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Specifickým cílem výzvy č. 063 "Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni" je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

 
14. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí

Specifickým cílem výzvy č. 128 je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

 
09. 09. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - Praha

Specifickým cílem výzvy č. 051 je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

 
01. 09. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - méně rozvinuté regiony

Specifickým cílem výzvy č. 050 je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

 
01. 09. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!

Specifickými cíli výzvy č. 060 "Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!" je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

 
31. 08. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Specifickými cíli výzvy č. 043 "Podnikové vzdělávání zaměstnanců " je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

 
14. 06. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace

Specifickými cíli výzvy č. 054 "Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace" je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

 
01. 06. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Specifická výzva na vybrané cílové skupiny

Specifickým cílem výzvy č. 053 "Specifická na vybrané cílové skupiny" je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

 
30. 05. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora sociálního podnikání

Specifickým cílem výzvy č. 067 "Podpora sociálního podnikání" je rozvoj sektoru sociální ekonomiky.

 
27. 05. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Specifickým cílem výzvy č. 047 " pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje" je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

 
07. 05. 2016

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Specifickým cílem výzvy č. 020 "Rozvoj dalšího profesního vzdělávání" je zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání

 
07. 05. 2016

Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí

Specifickým cílem výzvy č. 065 "Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí" je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

 
06. 04. 2016

Podpora inovačního prostředí

Specifickým cílem výzvy č. 124 "Podpora inovačního prostředí" je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ.

 
30. 03. 2016