Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)

Číslo: 008

Platnost od: 1. 7. 2022 10:00

Platnost do: 15. 12. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 27. 7. 2022 09:00

Alokace v Kč: 1 162 000 000

Poslední aktualizace dat: 27. 5. 2024 17:16:44

Specifický cíl:
  • 2.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

V souvislosti s vyhlášením této výzvy Vás informujeme o modifikaci Výzvy MMR k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021-2027 a upozorňujeme na možnost od 1. 7. 2022 předkládat Akční plány MAS pro OPZ+ do této výzvy MMR.

Soubory ke stažení:

  • Text výzvy č. 008
  • Aktualizace k 27. 2. 2023: změna v části 3 „Informace o formě podpory“ bod 3.1 „Alokace výzvy“, kde dochází ke změně celkové alokace výzvy (rozhodné pro výběr projektů k financování), a to jejímu navýšení z původní výše 1 020 000 000 Kč, na částku 1 162 000 000 Kč, tedy o 142 000 000 Kč.

  • Aktualizace k 18. 8.2022: změna v části 7 „Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací“, bodu 7.1 „Povinné přílohy žádosti o podporu“, kde dochází k přidání povinnosti pro žadatele o podporu, který je evidující osobou podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, dodat údaje o svém skutečném majiteli, a to ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, který přiloží k žádosti o podporu.
  • Příloha č. 1 – Pracovní pozice způsobilé k financování
  • Příloha č. 2 - Vyhodnocení realizace AP
  • Příloha č. 3 - Žadatel a partneři s finančním příspěvkem v projektu

Zápisy z jednání hodnotící komise:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 008


 
Uveřejněno: 1. 7. 2022
 
Aktualizováno: 15. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel