Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

Číslo: 024

Platnost od: 2. 11. 2015 08:00

Platnost do: 30. 6. 2017 12:00

Specifický cíl:
 • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC8)
 • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC9)
 • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC11)
 • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC8)
 • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC11)
  Investiční priorita:
 • 3.48 - Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
 • 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • 3.74 - Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
 • 3.48 - Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
 • 3.74 - Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

Výzva je průběžná. Nemusíte čekat na termíny ukončení příjmu žádostí. Váš projekt začne být hodnocen po jeho předložení. Nicméně nejzazší datum ukončení příjmu předběžných žádostí je 28. 4. 2017 (12:00) a plných žádostí 30. 6. 2017 (12:00).

 

Soubory ke stažení:

Prezentace ze semináře pro příjemce

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Prezentace ze semináře pro žadatele:

Kreativní workshopy:

 • 2015: 27. 11. 2015 (Praha), 3. 12. 2015 (Brno), 4. 12. 2015 (Praha), 7. 12. 2015 (Praha)
 • 2016: 19. 1. 2016 (Ostrava), 27. 1. 2016 (Praha), 28. 1. 2016 (Brno); 11. 2. 2016 (Praha)

Telefonické konzultace:

Mgr. Petra Kottová, tel.: +420 950 192 117

Mgr. Štěpán Rezek, tel.: +420 221 922 634

LL.M  Iva Kovandová, tel.: +420 221 922 991

Osobní konzultace:

 • Od 26. ledna 2017 nabízíme osobní konzultace k inovačním záměrům pro zájemce o realizaci projektu ve výzvě č. 024 OPZ.
 • Osobní konzultace budou probíhat každý čtvrtek od 9:00 do 12:00, začátek vždy v celou hodinu, v místnosti č. 4 v budově Kartouzská 4, Praha 5.
 • Pro uskutečnění konzultace je nutné se předem registrovat na e-mailové adrese: stepan.rezek@mpsv.cz. V předmětu nebo textu e-mailu prosím uveďte preferované datum a hodinu konzultace, název organizace (žadatele) a jména osob, které se konzultace zúčastní, telefonický kontakt a případně konkrétní dotazy. Přílohou registračního e-mailu bude krátký popis inovačního řešení. Registrace je možná nejpozději do úterý daného týdne, kdy se bude konzultace konat, jinak bude konzultace automaticky zrušena. Na konzultaci inovačního řešení bude vyhrazeno 60 min. Konzultace neslouží jako návod k vyplnění inovačního záměru projektu.

 

Podnětné informace k podstatě sociálních inovací

Zde naleznete doporučené studijní materiály. Průvodce Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé, který navazuje na Příručku pro tvorbu a realizaci inovačních projektů,  a to ať už formou odkazů či převzetím definic, přináší čtenáři jiný pohled na věc z pozice praktiků, kteří inovace tvoří v terénu a chtějí zájemcům předat svá doporučení a zkušenosti.  Dále zde naleznete přehled výzkumných pracovišť, se kterými se žadatelé mohou propojit či Metody tvořivosti neboli praktické náměty pro hledání nových, netradičních řešení problémů.

Na facebookových stránkách "Podporujeme inovace" naleznete nejnovější informace o nás a našich výzvách,  odkazy na české i zahraniční inspirativní projekty, pozvánky na zajímavé události a mnohem více, to vše neformálně a bez úřednického žargonu.

 

Pokyny ke zpracování inovačního záměru a evaluace projektu

Doporučujeme žadatelům o podporu na inovační projekt, aby se při tvorbě inovačního záměru řídili Pokyny pro zpracování inovačního záměru A nebo Pokyny pro zpracování inovačního záměru B.

Zájemci a realizátoři sociálně inovačních projektů zde naleznou návody a formuláře pro zpracování evaluace sociální inovace vytvářené a realizované v rámci projektu. Jedná se o dokumenty, které specifikují požadavky na evaluaci inovačního projektu uvedené ve výzvě, konkrétně v její příloze č. 5 Evaluace, a stanovují doporučené postupy a metody pro evaluaci. S ohledem na náročnost provedení evaluace inovací bude pro žadatele apříjemce k dispozici metodická podpora ve formě specifických seminářů a konzultací. Jedná se o tyto dokumenty a materiály:


 
Uveřejněno: 23. 10. 2015
 
Aktualizováno: 5. 4. 2017