Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategie rozvoje městské části – sběr a analýza dat, participace a tvorba dokumentu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13576

Název zakázky: Strategie rozvoje městské části – sběr a analýza dat, participace a tvorba dokumentu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 8. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: městská část Praha 3

Sídlo zadavatele: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jiří Ptáček
 • Telefon: +420222116272
 • E-mail: ptacek.jiri@praha3.cz

IČ zadavatele: 00063517

DIČ zadavatele: CZ00063517

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bohumil Cirek
 • Telefon: +420222116111
 • E-mail: podatelna@praha3.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 9. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky je možné v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY dostupného na adrese http://www.e-zakazky.cz. Údaje o zakázce jsou uvedeny na webové adrese profilu zadavatele (http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c).

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Městská část Praha 3 přistupuje k aktualizaci svého strategického plánu. Stávající strategický plán rozvoje městské části byl vytvořen v letech 2013/2014 a většina v něm použitých analýz a tak i navrhovaných opatření již neodpovídá stávající realitě/stávajícím potřebám (stávající strategický plán je dostupný na webových stránkách městské části zde: https://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/strategicky-plan-rozvoje). Městská část za posledních 5 let prošla významným rozvojem a mění se i sídelní struktura. Lidé jsou stále více mobilní a stále častěji vznikají požadavky na realizaci společných projektů, jejichž cílem je zvýšení kvality veřejných služeb a tím i kvality života obyvatel.

V tento okamžik je to tedy tak, že neexistuje analýza reálných rozvojových potřeb území.

Z tohoto důvodu se chceme zaměřit na zpracování komplexní analýzy území s velkým důrazem na zapojení veřejnosti a následně zpracování koncepčního dokumentu na období 2021 – 2030.

Velkou výzvou pro městskou část je rovněž lepší práce se zainteresovanými stranami, tedy lepší zapojování klíčových aktérů na území do procesu tvorby nového strategického plánu.

Předmětem veřejné zakázky jsou některé dílčí činnosti nutné pro úspěšné zpracování nového strategického plánu.

Zakázka je rozdělena na tři oblasti – části.

První oblastí je sběr a analýza dat, tedy realizace kvantitativního průzkumu, který poskytne data o území a poslouží jako jeden z podkladů pro vytváření strategických dokumentů.

Druhou oblastí je participační proces, v jehož rámci dojde k získání kvalitativních dat od obyvatel městské části členěných jak dle území, tak dle tematických oblastí. Formou sběru těchto dat je pořádání veřejných setkání.

Třetí částí je tvorba finálního dokumentu. Zde předpokládáme odborný tým, který na základě dostupných podkladů z prvních dvou částí a dalších vstupních informací sestaví finální dokument, navrhne nové strategické cíle městské části rozčleněné do tematických oblastí. 

Kompletní specifikace předmětu je uvedena v přiložené výzvě. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1299500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejpozději do 31.4.2021, konkrétně dle přiložených smluv

Místo dodání / převzetí plnění:
Praha 3

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou ve všech třech  částech veřejné zakázky hodnoceny v souladu s § 114 odst. 1, 2 zákona na základě ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí podle níže uvedených dílčích kritérií.

 

Každá část veřejné zakázky bude samostatně hodnocena:

část I. veřejné zakázky (sběr a analýza dat)

Kritérium kvality oblast A
Kritérium profesního přístupu oblast A
Kritérium nabídkové ceny bez DPH

část II. veřejné zakázky (participační proces)

Kritérium kvality oblast B
Kritérium profesního přístupu oblast B
Kritérium nabídkové ceny bez DPH

část III. veřejné zakázky (tvorba strategie)

Kritérium kvality oblast C
Kritérium profesního přístupu oblast C
Kritérium nabídkové ceny bez DPH

 

Kompletní pravidla pro hodnocení nabídek jsou uvedeny v přiložené výzvě. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat: 

 • základní způsobilost podle § 74 zákona,
 • profesní způsobilost podle § 77 odst. 1, 2, a zákona,

Kompletní požadavky jsou uvedeny v kapitole 15. přiložené výzvy. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Kompletní podmínky a požadavky jsou uvedeny v kapitole 16. přiložené výzvy. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu zakázky dle  § 16 zákona u I. části na 357.500,-Kč bez DPH, u II. Části na 380.750,-Kč bez DPH a u III. části na 561.250,-Kč bez DPH.

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu zakázky o více než 25%. V případě, kdy nabídková cena překročí předpokládanou hodnotu o 25% a více, bude předmětná nabídka vyloučena.

Nabídková cena musí být zpracována úplným oceněním předmětu zakázky. Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení prací, tj. i vedlejší náklady, apod. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou.

Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky pro jednotlivé části zakázky samostatně ve skladbě:

 • nabídková cena v Kč celkem bez DPH, která je předmětem hodnotícího kritéria
 • samostatně DPH v Kč
 • nabídková cena v Kč celkem včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky je možné v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY dostupného na adrese http://www.e-zakazky.cz. Údaje o zakázce jsou uvedeny na webové adrese profilu zadavatele (http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c). Jiné podání než prostřednictvím uvedeného elektronického nástroje není považováno za řádné podání nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat nabídku na část I., část II. či část III. nebo na více částí, ale vždy samostatně.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek; podrobnosti stanovuje kapitola 7 přiložené výzvy.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky jsou uvedeny v přiložené výzvě.

Zadávací řízení se řídí:
Zadavatel prohlašuje, že tato poptávka na služby je dle výše její předpokládané ceny a dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) určena jako zakázka malého rozsahu. Ve smyslu § 27 zákona není zadavatel v takovém případě povinen dodržet postupy stanovené zákonem s výjimkou ustanovení § 6 zákona, tedy dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v jím zvolených postupech. Pokud se ve výzvě odkazuje na konkrétní §§ zákona, je to vždy v analogii na tato ustanovení. Zadavatel dále postupuje v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 573000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AQE advisors a.s.; třída Kpt. Jaroše 1944, 602 00 Brno; IČ 269 547 70

  Datum podpisu smlouvy: 13. 10. 2020

Datum ukončení: 13. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 8. 2020
 
Aktualizováno: 19. 10. 2020