Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání členů RHK PK

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11216

Název zakázky: Vzdělávání členů RHK PK

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

Sídlo zadavatele: Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
 • Telefon: +420377322817
 • E-mail: rhkpk@rhkpk.cz

IČ zadavatele: 48365556

DIČ zadavatele: CZ48365556

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Petra Nádvorníková
 • Telefon: +420286884367
 • E-mail: petra.nadvornikova@otidea.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 8. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále také jen „smlouva“) s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy o dílo“) zadávané na základě této rámcové dohody budou uzavírány postupem podle § 134 zákona, tzn. podle podmínek stanovených v rámcové dohodě, a to na základě písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy účastníkem, jež je přijetím návrhu smlouvy. V rámci těchto dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude účastník činnosti specifikované níže pro příslušnou část veřejné zakázky až do vyčerpání celkového limitu plnění ve výši předpokládané hodnoty příslušné části veřejné zakázky nebo do uplynutí doby, na kterou bude rámcová dohoda uzavřena (dle toho, která skutečnost nastane dříve). Podrobně je postup při uzavírání dílčích smluv o dílo popsán v rámcové dohodě přiložené k této zadávací dokumentaci pro každou část veřejné zakázky.

Vybraný dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit spadajících do příslušné části veřejné zakázky, jak jsou vedeny dále v této zadávací dokumentaci. Zajištěním školících aktivit se rozumí:

a. příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora,

b. odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,

c.   součinnost dodavatele při zajištění vhodných školících prostor zadavatelem (prostory v sídle zadavatele a ve firmách bude zajišťovat na vlastní náklady zadavatel),

d. poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů s nutností dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost,

e. tisk a distribuce materiálů pro účastníky (sylaby školení, tištěné prezentace), sylaby a prezentace lze tisknout černobíle,

f.   zajištění prezenční listiny z každého kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem a alespoň tří fotografií z každého kurzu,

g. zajištění hodnotících dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu,

h. zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky, a to vždy ve dvou vyhotoveních (v obou případech půjde o originál),

i.   veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.),

j.   zajištění počítačů pro účastníky školení „Obecných IT“ kurzů, zajištění dalšího technického vybavení potřebného pro kvalitní vzdělávání – týká se pouze části 2 „IT kurzy“ a vybraných kurzů v části 3 „Odborné kurzy“ (specifikováno v požadavcích na školení v příloze č. 1 ZD).

 

V každé skupině může být maximálně 12 osob. Termíny jednotlivých školení budou smluvními stranami sjednávány průběžně vždy v dostatečném předstihu (min. 1 měsíc před plánovaným školením), přičemž po odsouhlasení oběma smluvními stranami jsou závazné. Odsouhlasení bude probíhat písemnou formou (listinnou nebo e-mailem), ve výjimečných případech ústně s následným písemným potvrzením.

Obsahová stránka kurzů musí být stanovena tak, aby obsahovala uvedený minimální obsah kurzu a vedla ke splnění stanovených cílů kurzu. Kurzy musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815

Veřejná zakázka je rozdělena na jednotlivé části ve smyslu ustanovení § 35 zákona, a to konkrétně:

1.část: Měkké dovednosti a účetní a právní kurzy     
2.část: IT kurzy          
3.část: Odborné kurzy            
4.část: Svařování
5.část: Jazykové vzdělávání

Podrobný popis a rozsah předmětu plnění v jednotlivých částech je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace, konkrétně:

v příloze č. 1a pro část 1 veřejné zakázky,
v příloze č. 1b pro část 2 veřejné zakázky,
v příloze č. 1c pro část 3 veřejné zakázky,
v příloze č. 1d pro část 4 veřejné zakázky,
v příloze č. 1e pro část 5 veřejné zakázky.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na některé, všechny nebo jen na jednu část veřejné zakázky. V případě, že dodavatel podá nabídku do více částí, musí dodavatel předložit samostatnou nabídku pro každou část veřejné zakázky.

Není-li dále v této zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, platí zadávací podmínky pro všechny části veřejné zakázky.

Bližší specifikace v rámci ZD.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 7851239,67 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení: ihned po uzavření smlouvy; Ukončení: 31.12.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je sídlo zadavatele. tj. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň. Místem realizace předmětu plnění budou školící prostory dle dohody s dodavatelem vzdělávacích služeb po celém území České republiky, zejména v Plzeňském kraji, a to jednak v sídle zadavatele, tak v sídlech společností zapojených do projektu, popř. v pronajatých prostorách (hotel).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou v souladu s § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Podrobné vymezení hodnotících kritérií viz bod 7 Zadávací dokumentace.

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

KVALIFIKACE

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

základní způsobilosti dle § 74 zákona
profesní způsobilosti dle § 77 zákona

 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Způsobilým není dodavatel, který: 

 • byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

 • výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 3.1.1 písm. a) zadávací dokumentace,
 • Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v první větě tohoto odstavce a vedoucí pobočky závodu.
 • potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 3.1.1 písm. b) zadávací dokumentace,
 • písemným čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani dle bodu 3.1.1 písm. b) zadávací dokumentace,
 • písemným čestným prohlášením ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění dle bodu 3.1.1 písm. c) zadávací dokumentace,
 • potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 3.1.1 písm. d) zadávací dokumentace,
 • výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu 3.1.1 písm. e) zadávací dokumentace, a to o skutečnosti, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán a že splňuje daný požadavek základní způsobilosti.

 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží dle ust. § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

 

FORMA DOKLADŮ

Dodavatel předloží prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být přeloženy do českého jazyka. Tím není vyloučena možnost předložit nabídku v dalším jazyce, který je připuštěn touto zadávací dokumentací. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

 

MOŽNOST NAHRADIT DOKLADY KE KVALIFIKACI ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM

Zadavatel v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona nepřipouští nahrazení dokladů ke kvalifikaci čestným prohlášením. Účastník je povinen v nabídce předložit konkrétní doklady stanovené v zadávací dokumentaci.

 

SPOLEČNÁ NABÍDKA

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

 

PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY ČÁSTI VZ

 

VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK

Dodavatel musí splnit veškeré podmínky na předmět plnění stanovené touto zadávací dokumentací jak společně pro všechny části, tak pro danou část veřejné zakázky.

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ČÁST 4 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - SVAŘOVÁNÍ:

Dodavatel bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici min. 1 osobu s kvalifikací inženýr IWE/EWE a min. 2 osoby s kvalifikací instruktor svařování kovů IWP. Ve své nabídce dodavatel předloží čestné prohlášení, že nejpozději před podpisem smlouvy bude mít k dispozici osoby, které splňují uvedené požadavky zadavatele. Nejpozději před podpisem smlouvy pak vybraný dodavatel předloží zadavateli seznam osob (pozice, jméno a příjemní) a doklady prokazující příslušnou kvalifikaci dle požadavku zadavatele, konkrétně za osobu s kvalifikací inženýr IWE/EWE „Mezinárodní svářečský inženýr„ nebo „Evropský svářečské inženýr“ či jiný obdobný dokument a v případě pro instruktora svařování kovů IWP „diplom Mezinárodní svářečský praktik“ či jiný obdobný dokument 

Dodavatel musí mít dále k dispozici pro plnění veřejné zakázky

min. 1 přednáškovou místnost pro min. 12 osob,
min. 3 pracoviště pro svařovací metodu 141 – TIG,
min. 8 pracovišť pro svařovací metodu 111 + 135 obal. elektroda + MIG + MAG.

Ve své nabídce předloží účastník čestné prohlášení, že zajistí požadovanou přednáškovou místnost a pracoviště v příslušném počtu nejpozději před podpisem smlouvy. Vybraný dodavatel předloží nejpozději před podpisem smlouvy zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující, že má vybraný dodavatel požadovanou přednáškovou místnost a pracoviště k dispozici. Těmito doklady jsou například nájemní smlouva, podnájemní smlouva, doklad o vlastnictví apod.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

NÁLEŽITOSTI PODÁNÍ

Zadavatel přijme pouze listinné podané nabídky. Elektronické podání nabídky zadavatel nepřipouští.

 

LISTINNĚ PODANÉ NABÍDKY

Nabídky v listinné podobě se podávají v řádně uzavřené obálce, která musí být zřetelně označena názvem veřejné zakázky, na kterou účastník podává svou nabídku, tzn. „Vzdělávání členů RHK PK“, a názvem části, do které podává účastník nabídku.  

Zadavatel doporučuje, aby na obálce byla uvedena adresa, na níž je možné zaslat vyrozumění o pozdě podané nabídce.

Listinné nabídky se do výše uvedené lhůty pro podání nabídek podávají na adresu zadavatele: Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat účastníka na základě plné moci, kontaktní poštovní adresa a e-mailová adresa pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem v rámci daného zadávacího řízení.

 

JAZYK A NÁVRH SMLOUVY

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li stanoveno dále jinak, a musí obsahovat návrh smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

 

STRÁNKOVÁNÍ

Zadavatel doporučuje, aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Nabídka musí být dobře čitelná a nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

 

SPOLEČNÁ NABÍDKA

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

 

STRUKTURA NABÍDKY

Nabídka musí obsahovat následující dokumenty a součásti, přičemž níže uvedená struktura nabídky má pouze doporučující charakter:

 

 1. Úvodní strana:

Název veřejné zakázky, identifikační údaje účastníka, identifikační údaje zadavatele. 

 

 1. Obsah:

Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek. 

 

 1. Všeobecné údaje o účastníkovi:  Název účastníka, právní forma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, ID datové schránky, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a kontaktního emailu, který bude sloužit ke komunikaci se zadavatelem v rámci tohoto zadávacího řízení. 

 

 1. Krycí list nabídky:

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním a uvedení kategorizace velikosti podniku dle doporučení 2003/361/ES), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, případně jiné informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím, pokud je relevantní, datum a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka. Účastník může použít přílohu č. 2 Krycí list zadávací dokumentace.

 

 1. Kvalifikace:

Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 3 zadávací dokumentace.

 

 1. Nabídková cena:

Nabídková cena v členění dle bodu 5 zadávací dokumentace.

 

 1. Hodnocení:

Relevantní údaje a informace pro účely hodnocení dle bodu 7 zadávací dokumentace. 

 

 1. Smlouva:

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka.

 

ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti dle § 98 zákona. Písemná forma žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na následující adresu: OTIDEA avz s.r.o., budova METEOR C, Thámova 681/32, 186 00 Praha 8, či e-mailem: petra.nadvornikova@otidea.cz nebo datovou schránkou: jsyfw2t.

 

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel zadávací lhůtu v tomto zadávacím řízení nestanovil.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

FORMA UVEDENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Účastník uvede nabídkovou cenu v Kč bez DPH, výši DPH v Kč a nabídkovou cenu v Kč včetně DPH na krycím listu nabídky a v návrhu rámcové dohody, a to následovně:

 1. část: Měkké dovednosti a účetní a právní kurzy: účastník uvede nabídkovou cenu za jeden kurz (tj. za jeden školící den)
 2. část: IT kurzy: účastník uvede nabídkovou cenu za jeden kurz (tj. za jeden školící den)
 3. část: Odborné kurzy: účastník uvede nabídkovou cenu za jeden kurz (tj. za jeden školící den) – dodavatelé jsou povinni v této části ocenit modelový koš, který je přílohou zadávací dokumentace a slouží pro účely hodnocení.
 4. část: Svařování: účastník uvede nabídkovou cenu kurzu za 1 osobu – dodavatelé jsou povinni v této části ocenit modelový koš, který je přílohou zadávací dokumentace a slouží pro účely hodnocení.
 5. část: Jazykové vzdělávání účastník uvede nabídkovou cenu za jednu školící hodinu

ROZSAH NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

ZMĚNA NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky v listinné podobě se podávají v řádně uzavřené obálce, která musí být zřetelně označena názvem veřejné zakázky, na kterou účastník podává svou nabídku, tzn. „Vzdělávání členů RHK PK“, a názvem části, do které podává účastník nabídku. Zadavatel doporučuje, aby na obálce byla uvedena adresa, na níž je možné zaslat vyrozumění o pozdě podané nabídce. Listinné nabídky se do výše uvedené lhůty pro podání nabídek podávají na adresu zadavatele: Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat účastníka na základě plné moci, kontaktní poštovní adresa a e-mailová adresa pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem v rámci daného zadávacího řízení.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na některé, všechny nebo jen na jednu část veřejné zakázky. V případě, že dodavatel podá nabídku do více částí, musí dodavatel předložit samostatnou nabídku pro každou část veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti dle § 98 zákona. Písemná forma žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na následující adresu: OTIDEA avz s.r.o., budova METEOR C, Thámova 681/32, 186 00 Praha 8, či e-mailem: petra.nadvornikova@otidea.cz nebo datovou schránkou: jsyfw2t.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Kompletní znění zadávací dokumentace včetně souvisejících dokumentů viz přílohy.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 6776859.51

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BDO Advisory s.r.o.Karolinská 661/4, Praha 8, 186 00IČ: 27244784Ing. Radovan Hulk

  Datum podpisu smlouvy: 19. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): EUFRAT Group, s.r.o.Pallova 42/8, 301 12 Plzeň 3IČ: 27961281Bc. Danuše Burešová

  Datum podpisu smlouvy: 13. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AZ WELD StuchlPlzeň, Železniční 17, PSČ 326 00IČ: 25204297Ing. Vladimír Stuchl

  Datum podpisu smlouvy: 13. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BDO Advisory s.r.o.Karolinská 661/4, Praha 8, 186 00IČ: 27244784Ing. Radovan Hulk

  Datum podpisu smlouvy: 19. 9. 2017

Zrušené části zakázky: 3. části: Odborné kurzy výše uvedeného zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v této části žádný účastník zadávacího řízení. Zadavatel v 3. části: Odborné kurzy neobdržel do konce lhůty pro podání nabídek (tj. do 7. 8. 2017 do 10:00 hodin) žádnou nabídku.

Datum ukončení: 19. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 6. 2017
 
Aktualizováno: 31. 10. 2017