Budování kapacit a profesionalizace NNO

Číslo: 031

Platnost od: 3. 8. 2015 08:00

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:05:29

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Aktuální informace k hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 31

Rádi bychom tímto informovali všechny žadatele ve výzvě č. 31 Budování kapacit a profesionalizace NNO o průběhu hodnocení a výběru projektů.

Do výzvy bylo podáno celkem 169 projektových žádostí. Ve dnech 1. až 3. 6. 2016 proběhla výběrová komise pro výzvu č. 31 a výsledky výběrového procesu jsou zaznamenány v zápisu z jednání. Přehled podpořených projektů a projektů schválených do zásobníku lze nalézt v závěrečné části zápisu.

Zápis naleznete v aktualizované podobě po schválení výběrovou komisí per rollam. Nové hlasování bylo nutné kvůli několika změnám: Dva projekty (CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001859 a CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002050) byly vzhledem k dosaženému počtu bodů přesunuty z nedoporučených projektů do zásobníku. U projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002061 byly identifikovány příjmy ve výši 40 000 Kč a bylo nutné o tuto částku snížit výši dotace.

Vše ostatní zůstává beze změny.

Důležité upozornění

Žádáme všechny budoucí příjemce, kteří budou mít otázky k zápisu či k dalším krokům před uzavřením právního aktu, ať se obracejí výhradně na projektového manažera, který bude uveden ve Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře. Tento dokument obdržíte prostřednictvím interní depeše nejpozději 20. 6. 2016.

V termínu od doručení Vyrozumění do 6. 7. 2016 je termín pro opravy a doplnění žádostí dle rozhodnutí Výběrové komise, ke kterým budete vyzváni ve Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře.

Od 7. 7. 2016 do 14. 7. bude probíhat kontrola oprav žádostí poskytovatelem dotace a od 15. 7. 2016 do 29. 7. 2016 bude probíhat příprava a následná akceptace právního aktu ze strany poskytovatele i budoucích příjemců. Prosíme tímto o součinnost v daných termínech a v případě, že z důvodů dovolených nastanou komplikace, kontaktujte co nejdříve svého projektového manažera s žádostí o změnu harmonogramu přípravy právního aktu. Současně upozorňujeme, že všechny právní akty musejí být uzavřeny nejpozději do konce července. Záloha ve výši 30% z celkové dotace bude vyplacena po začátku projektu, nejdříve však v srpnu).

Začátek realizace projektů je možný po dohodě s projektovým manažerem a úpravě termínu v žádosti (např. již od 1. 6. 2016) bez ohledu na datum podpisu právního aktu.

Projekty zařazené do zásobníku a projekty nedoporučené k financování se mohou se svými dotazy obracet na Ing. Marka Vyskočila, e-mail: marek.vyskocil@mpsv.cz, tel: +420 950 192 167.

Odvolání nedoporučených projektů lze pouze v případě, pokud se domníváte, že závěr výběrové komise byl zpracován chybně. Odvolání je možné podat do 15 kalendářních dnů od dne doručení Vyrozumění o nedoporučení žádosti o podporu požádat o jeho přezkum, a to prostřednictvím aplikace IS KP14+. Přesné vymezení postupu a také pravidla přezkumného řízení jsou uvedena v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce Operačního programu Zaměstnanost. Upozorňujeme, že odvolání z důvodu přidělení nízkého počtu bodů není závěrem Výběrové komise.

Upozorňujeme, že do odvolání není funkční e-mailová adresa transnationality@mpsv.cz. Pokud jste v době od 4.12. 2015 zasílali na tuto adresu e-mail, prosíme přepošlete jej na adresu marek.vyskocil@mpsv.cz.

Soubory ke stažení:

Telefonické konzultace:

Telefonické konzultace budou probíhat každé pondělí od 13:00 do 15:00 a středu od 9:00 do 11:00.

Ing. Marek Vyskočil, tel.: +420 950 192 167

Osobní konzultace:

Již neprobíhají.

Dotazy na fóru:

K dotazům doporučujeme přednostně využívat fórum, kde je k výzvě zřízen diskusní klub.

Semináře pro příjemce k přípravě ZoR/ŽoP:

Semináře pro příjemce k evaluacím projektů:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Prezentace ze semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 3. 8. 2015
 
Aktualizováno: 28. 5. 2018