Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Adast Systems, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12575

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Adast Systems, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 11. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Adast Systems, a.s.

Sídlo zadavatele: Adamov č. p. 496, 679 04 Adamov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Martin Svoboda
 • Telefon: +420516519201
 • E-mail: sales@adastsystems.cz

IČ zadavatele: 46995919

DIČ zadavatele: CZ46995919

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Ivona Peštálová
 • Telefon: +420731166078
 • E-mail: pestalova@grantika.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 12. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_627.html

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí vzdělávacích služeb spočívající v realizaci podnikového vzdělávání zaměstnanců společnosti Adast Systems, a.s., blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, a to následujícím způsobem:

Část 1 – Obecné IT 

Část 2 – Měkké a manažerské dovednosti 

Část 3 – Jazykové vzdělávání

Část 4 – Technická a jiná odborná školení

Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny či několik i jednu část veřejné zakázky. Zadavatel tak účastníkům umožňuje, aby podali nabídky na více částí veřejné zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část veřejné zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku.

Nabídky ke každé z částí této veřejné zakázky budou zadavatelem otevírány, posuzovány a hodnoceny samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky samostatně zadána.

Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v následujících dokumentech:

a)v příloze č. 5.1 této zadávací dokumentace, kterou tvoří specifikace předmětu zakázky  pro část 1,
b)v příloze č. 5.2 této zadávací dokumentace, kterou tvoří specifikace předmětu zakázky  pro část 2,
c)v příloze č. 5.3 této zadávací dokumentace, kterou tvoří specifikace předmětu zakázky  pro část 3,
d)v příloze č. 5.4 této zadávací dokumentace, kterou tvoří specifikace předmětu zakázky  pro část 4,
e)v závazném textu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 7.1 této zadávací dokumentace pro část 1,
f)v závazném textu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 7.2 této zadávací dokumentace pro část 2,
g)v závazném textu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 7.3 této zadávací dokumentace pro část 3,
h)v závazném textu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 7.4 této zadávací dokumentace pro část 4.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3253334,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky nejpozději do 30. 9. 2019. Termíny plnění zakázky jsou podrobně uvedeny v harmonogramu realizace stanoveném zadavatelem v přílohách č. 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 této zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění dle dané části zakázky.

Místo dodání / převzetí plnění:
Hlavním místem plnění veřejné zakázky budou v případě uzavřených kurzů školicí prostory v areálu sídla zadavatele na adrese Adamov č.p. 496, 679 04 Adamov, otevřené kurzy v části 4 veřejné zakázky - Technická a jiná odborná školení, konkrétně aktivity č. 1 - 3, budou realizovány v prostorách a na zařízeních zajištěných poskytovatelem. Zadavatel požaduje, aby místem plnění otevřených kurzů bylo území Jihomoravského kraje.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou  ve všech částech veřejné zakázky hodnoceny v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ podle ekonomické výhodnosti nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou stanoveny zadavatelem v souladu s čl. V.  Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce.  

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky na zpracování nabídky jsou stanoveny zadavatelem v souladu s čl. XIII.  Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny zadavatelem v souladu s čl. VIII.  Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
1)Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na adrese https://ezakazky.grantikacs.cz/ 2)Účastník zadávacího řízení předloží nabídku 1x v originále v elektronické podobě.3)Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje. Dodavatel, který má v úmyslu podat nabídku do zadávacího řízení, je povinen zaregistrovat se na výše uvedené adrese elektronického nástroje. Podání nabídky je možné až po registraci a přihlášení do elektronického nástroje.4)Pokud účastník podává nabídku na více částí, musí podat na každou část samostatnou nabídku

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny či několik i jednu část veřejné zakázky. Zadavatel tak účastníkům umožňuje, aby podali nabídky na více částí veřejné zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část veřejné zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zasílat v písemné formě v elektronické podobě k rukám osoby zastupující zadavatele uvedeného v čl. I. odst. 2 zadávací dokumentace zadávacího řízení, tj. e-mailem, datovou schránkou nebo prostřednictvím elektronického nástroje.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky na obsah nabídky jsou stanoveny zadavatelem v souladu s čl. XII.  Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost , zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1218228.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1: Everesta, s.r.o., se sídlem Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČO: 250 14 650

  Datum podpisu smlouvy: 1. 2. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 2:S - COMP Centre CZ s.r.o. Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26170621

  Datum podpisu smlouvy: 1. 2. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 3:Skřivánek s.r.o., Na dolinách 153/22, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 60715235

  Datum podpisu smlouvy: 8. 2. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 4:MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 60733306

  Datum podpisu smlouvy: 8. 2. 2019

Datum ukončení: 8. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 11. 2018
 
Aktualizováno: 13. 2. 2019