Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Hradiště chytře - využití konceptu Smart City

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12869

Název zakázky: Hradiště chytře - využití konceptu Smart City

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 7. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Uherské Hradiště

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Stanislav Blaha, starosta
 • Telefon: +420572525103
 • E-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz

IČ zadavatele: 00291471

DIČ zadavatele: CZ00291471

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Roman Hlaváč
 • Telefon: +420545120289
 • E-mail: roman.hlavac@rts.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 8. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00291471

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepčních a strategických dokumentů vč. analytických a návrhových podkladů pro zadavatele v oblasti strategického plánování rozvoje města Uherské Hradiště. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 a 101 ZZVZ rozdělena na 8 částí (viz níže).

Část VZ  NÁZEV ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1 KA02 - Strategie Smart City

2 KA03 - Informační strategie

3 KA04 - Koncepce rozvoje veřejného osvětlení

4 KA05 - Místní adaptační strategie na změnu klimatu

5 KA07 - Strategie rozvoje kulturních a kreativních průmyslů

6 KA08 - Koncepce rozvoje a řízení kultury

7 KA09 - Koncepce rozvoje cestovního ruchu

8 KA10 - Koncepce rozvoje a řízení sportu

Pro příslušnou část veřejné zakázky je cílem klíčové aktivity zejména:

Část 1, KA02 - Strategie Smart City: Nejširší uplatnění konceptu Smart City v oblasti energetiky a dopravy, které lze efektivněji řešit aplikací vhodných informačních a komunikačních technologií (ICT). Koncept Smart City však nezahrnuje pouze dvě výše uvedené oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. správa a řízení města, odpadové hospodářství, vodohospodářství či krizové řízení. Aby bylo město skutečně „smart“ a přispívalo k udržitelnému rozvoji co nejvíce, mělo by mít dostatečné znalosti a povědomí o nových technologiích a zároveň musí mít své činnosti opřeny nejen o své strategické dokumenty, ale i o koncepční a akční dokumenty, které zajistí systematičnost a provázanost jednotlivých kroků.

Část 2, KA03 - Informační strategie: Tvorba IT strategie dle zákona 365/2000 Sb., jako nejvyšší, nejdůležitější strategie v IT, v rámci které se plánují velké investice do IT ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Část 3, KA04 - Koncepce rozvoje veřejného osvětlení: Cílem bude tvorba koncepce veřejného osvětlení města Uherského Hradiště pro komplexní řešení veřejného a architekturního osvětlení města Uherského Hradiště.

Část 4, KA05 - Místní adaptační strategie na změnu klimatu: Cílem klíčové aktivity bude zpracování adaptační strategie na změnu klimatu města Uherského Hradiště.

Část 5, KA07 - Strategie rozvoje kulturních a kreativních průmyslů: Cílem je vytvořit ve městě dostatek pracovních příležitostí pro středně a vysoce kvalifikované odborníky, jejichž úroveň platů a mezd bude minimálně srovnána s celostátním průměrem.

Část 6, KA08 - Koncepce rozvoje a řízení kultury: Cílem koncepce je koncepčně vyhodnotit především stávající model fungování kulturních zařízení ve městě a navrhnout možnosti zefektivnění jejich provozu a zkvalitnění jejich produktů a aktivit. Dlouhodobým přetrvávajícím problémem je umístění Slováckého divadla (a s tím související další využití objektu Malé scény), rozvoj materiálního zabezpečení a infrastruktury kulturních zařízení a analýza a přístup k podpoře podpory neziskového sektoru v kultuře apod.

Část 7, KA09 - Koncepce rozvoje cestovního ruchu: Cílem koncepce je definovat roli Uherského Hradiště jako jednoho z center turistické oblasti Slovácka, nastavit koordinaci aktivit v ČR na lokální, oblastní a regionální úrovni, popsat nabídku nových, případně propojení existujících aktivit, služeb či akcí do jednotlivých produktů CR, eventových balíčků (např. víkendových), nastavit systém využívání nových a efektivních forem marketingové komunikace a zabývat se formami zintenzivnění cestovního ruchu mimo hlavní turistickou sezónu.

Část 8, KA10 - Koncepce rozvoje a řízení sportu: Cílem koncepce je zejména aktualizace stavu v oblasti sportu ve městě, posouzení dostatku kapacit sportovních zařízení, posouzení dostatku kapacit diváckého zázemí, posouzení dostatku kapacit sportovních zařízení s ohledem na jejich umístění na jednotlivých územích a v jednotlivých čtvrtích města, posouzení nutnosti výstavby nových sportovních hal – konkretizace jejich kapacit s ohledem na stanovení jejich zaměření na jednotlivé druhy sportu - aktualizace koncepce sportu ve vztahu k aktuální koncepci sportu Zlínského kraje a ve vztahu ke státní koncepci sportu.

Podrobnější požadavky zadavatele, popřípadě další požadované podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách a technické specifikaci, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 5363264,46 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení plnění (u všech částí VZ) je nejpozději od 04. 11.2019. Zadavatelem stanovená lhůta plnění dle přílohy č.1 – Specifikace předmětu plnění.

Místo dodání / převzetí plnění:
Městský úřad Uherské Hradiště, Útvar městského architekta

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou u všech částí veřejné zakázky posuzovány a hodnoceny samostatně, a to podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:

A) Nabídková cena celkem v Kč bez DPH, váha 65%

Celková nabídková cena bude vyhodnocena podle zásady méně je lépe (nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu) a nabídka s nejvyšším počtem bodů obdrží 100 bodů. Ostatní nabídky získají takový počet bodů, který odpovídá vzorci:

100 x (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) x váha kritéria

B) Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, váha 35%

Kvalifikace a zkušenosti osob realizačního týmu se hodnotí pro osoby, kterými dodavatel prokazuje svoji technickou kvalifikaci, a to tak, že budou hodnoceny v rámci každé části samostatně (příloha č. 10). Podle níže uvedeného klíče, budou každé vymezené osobě z týmu dodavatele přiděleny body. Body získané za praxi a referenční zakázky se sečtou (v částech, u nichž je definováno více členů realizačního týmu se sečtou body všech takových osob) a nabídka s nejvyšším počtem dosažených bodů získá 100 bodů a každá další nabídka pak získá takový počet bodů, který odpovídá vzorci:

100 x (počet bodů hodnocené nabídky/počet bodů nejvýhodnější nabídky) x váha kritéria

Pořadí nabídek pak bude určeno podle absolutní hodnoty získaných bodů od nejvyšší po nejnižší.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Splněním kvalifikace se v tomto případě rozumí: prokázání základní způsobilosti dodavatele, prokázání profesní způsobilosti dodavatele, prokázání technické kvalifikace. Podrobnosti naleznete ve SVAZKU 2 zadávací dokumentace.

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (příloha č. 6)
 • Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. Zadavatel požaduje, aby dodavatel rovněž prokázal, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

 • Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností dodavatele, které pokládá za nezbytné pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě (přílohy č. 4 a č. 5).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla strukturována do samostatných oddílů, označených shodně s následujícími pokyny, a to samostatně pro každou příslušnou část veřejné zakázky, na kterou dodavatel podává svoji nabídku (tzn. předložení nabídky v níže popsaném členění pro první část, za ní ve stejné struktuře pro druhou část atd.):

 • Vyplněný formulář "Krycí list nabídky", obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení s uvedením nabídkové ceny (či případně hodnot jiných číselně vyjádřitelných kritérií) podle vzoru formuláře. Krycí list nabídky bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo bude podepsán v listinné podobě a naskenován do elektronické podoby nabídky. Obě alternativy jsou přípustné. Krycí list bude podepsán oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení a tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky.
 • Formulář vstupující do hodnocení kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob“
 • Návrh smlouvy – tento návrh smlouvy musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nedílné součásti návrhu smlouvy dodavatele musí být přílohy:
 • Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
 • Příloha č. 2 - Osoba vedoucího realizačního týmu zhotovitele (platí pro část 1,2,4,6 až 8VZ)
 • Příloha č. 2 – Osoby realizačního týmu zhotovitele (platí pro část 3 a 5 VZ)
 • Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (viz - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů nebo čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, o tom, že nehodlá využít poddodavatelů)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely řízení rozumí celková cena za řádné provedení požadovaných služeb bez daně z přidané hodnoty, a to samostatně pro každou příslušnou část veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává svoji nabídku. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na řádné a odborné plnění předmětu zakázky. Nabídková cena bude zpracována podle věcného členění služeb. V rámci nabídky účastníka zadávacího řízení je údaj o nabídkové ceně uváděn na několika místech nabídky (návrh smlouvy o dílo, krycí list nabídky). Je povinností účastníka zadávacího řízení, aby veškeré jím uváděné cenové údaje byly ve všech částech nabídky shodné. V případě jakéhokoliv rozporu má přednost nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo. Nabídková cena i dílčí ceny budou uvedeny v české měně v zadavatelem požadovaném členění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Vhodné uveřejnění veřejných zakázek, dostupného nainternetové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00291471 pod názvem veřejné zakázky.Podrobné informace o elektronickém nástroji nalezne dodavatel na internetovéadrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/, zejména v Uživatelská příručka pro dodavatele a Manuál k použití elektronického podpisu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (Krycí list nabídky).

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na více částí veřejné zakázky nebo na všechny části veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být podána elektronickou formou. Zadavatel vysvětlení, zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele, včetně znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (bez identifikace tazatele) v zákonem stanovené lhůtě (do 3 pracovních dnů). Bude-li žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena zadavateli později, nežstanoví ZZVZ (viz § 98 odstavec 1), nemá zadavatel povinnost na takovou žádost reagovat.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 7. 2019
 
Aktualizováno: 15. 11. 2019