Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Age management – vzdělávání a výcvik zaměstnanců.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12789

Název zakázky: Age management – vzdělávání a výcvik zaměstnanců.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: BONAGRO, a.s.

Sídlo zadavatele: Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. ROMAN ZVĚŘINA, předseda představenstva
 • Telefon: +420544243839
 • E-mail: bonagro@bonagro.eu

IČ zadavatele: 49976524

DIČ zadavatele: CZ49976524

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Zbyněk Dohnal, manažer projektu
 • Telefon: +420602730976
 • E-mail: projekty@bonagro.eu

Lhůta pro podání nabídek: 7. 6. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
BONAGRO, a.s., Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky jsou dvě části poradenské činnosti: část plnění č. 1: „Integrovaný program nástroje age managementu“, část plnění č. 2: „Měření indexu pracovní schopnosti“. Zakázka je rozděleny na tyto dvě části. Předmět plnění je blíže specifikován v čl. 1.4 zadávací dokumentace. Pro každou část zakázky musí být splněna dodavatelem kvalifikace uvedená v zadávací dokumentaci.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu z částí plnění zakázky, tj. část plnění č. 1 nebo část plnění č. 2, nebo podat nabídku na obě části zakázky. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně. Více informaci je uvedeno v čl. 1.4.3 zadávací dokumentace.

Podrobná specifikace podmínek a předmětu zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách č. 1 až 12.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1500000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od data uzavření smlouvy do 30.11.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
BONAGRO, a.s., Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnoceny budou jen ty nabídky, které budou doručeny ve stanoveném čase pro podání nabídek a dále nabídky, které budou při posouzení nabídek hodnoceny jako úplné, tj. budou obsahovat veškeré dokumenty požadované v zadávací dokumentaci a současně doložené dokumenty v nabídce budou splňovat veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.

  Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

  Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka v každé části zakázky s nejnižší nabídkovou cenou.

  Další informace jsou uvedeny také v čl. 6 zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje:

  prokázání základní způsobilosti;
  prokázání profesní způsobilosti;
  prokázání technických kvalifikačních předpokladů

  Podrobně jsou požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele specifikovaná v zadávací dokumentaci čl. 3.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobnější informace podmínek a požadavků na zpracování nabídky jsou uvedeny v čl. 9 zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Požadavky na způsob zpracování ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci čl. 6.3.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka, včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky, musí být zpracována v českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka, vyjma dokladu prokazujícího kvalifikaci k programu skupinové metody dle čl. 3.3.2, písm. a) oddíl (ii.) nebo osvědčení dodavatele o způsobilosti k provádění měření indexu pracovní schopnosti, pokud jsou tyto doklady v anglickém jazyce. Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě, nabídka v elektronické podobě není požadována.Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci čl. 9.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede do krycího listu nabídky, který je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace, ke každé části předmětu zakázky, na níž podává nabídku, kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat jen jednu nabídku, variantní nabídky se nepřipouští. Viz zadávací dokumentace čl. 9 písm. c).

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podrobnější podmínky a informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci čl. 11.Dotazy k vysvětlení zadávacích podmínek zasílají dodavatelé výhradně prostřednictvím elektronické pošty. Kontaktní adresa pro zasílání dotazů: projekty@bonagro.eu

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel stanovil podrobné obchodní a jiné smluvní podmínky formou závazného návrhu Rámcové smlouvy o realizaci poradenské činnosti, která je Přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen akceptovat Rámcovou smlouvu bezvýhradně.

Zadavatel nepožaduje doložit podepsaný návrh smlouvy jako součást nabídky, avšak prohlášením uvedeném v Krycím listu nabídky se dodavatel zavazuje uzavřít se Zadavatelem Rámcovou smlouvu – čl. 8, odst. c) ZD.

Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou blíže specifikované v zadávací dokumentaci čl. 8.

Další podmínky pro plnění zakázky a pro uzavření smlouvy jsou specifikovány v čl. 4 a čl. 7 zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 995500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Management z.s., se sídlem Orlí 542/27, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 013 18 063

  Datum podpisu smlouvy: 9. 12. 2019

Zrušené části zakázky: Část č. 2 - Měření indexu pracovní schopnosti

Datum ukončení: 9. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 5. 2019
 
Aktualizováno: 16. 12. 2019