Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12820

Název zakázky: Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Jilemnicko - svazek obcí

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petr Matyáš
 • Telefon: +420724180466
 • E-mail: starosta@mesto-rokytnice.cz

IČ zadavatele: 70694061

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Kateřina Bubeníková
 • Telefon: +420777215314
 • E-mail: bubenikova@ak-bubenikova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 7. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídku je možné doručit písemnou formou na adresu sídla zadavatele buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně (anebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek - kurýrní služba). Osobní doručení v úřední hodiny podatelny Města Jilemnice v pondělí a středa (8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 a v úterý, čtvrtek a pátek (8:00 – 11:30; 12:30 – 14:30).

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, spolufinancovanou Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění vzdělávání pro zaměstnance a volené zástupce (starosty, místostarosty) obcí spadajících do správního obvodu ORP Jilemnice.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž dodavatelé mohou podávat nabídky na kteroukoliv část nebo obě části veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Údaje uvedené v této zadávací dokumentaci jsou závazné pro obě části veřejné zakázky, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

Smlouva o poskytování služeb bude uzavřena na každou část veřejné zakázky s jedním dodavatelem.

V podrobnostech viz zadávací dokumentace, která je přílohou této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1990745,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
15.3.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Uzavřené kurzy jednodenní - ORP Jilemnice, Uzavřené kurzy výjezdní - Liberecký, Královehradecký a Středočeský kraj, Otevřené kurzy - v rámci území Hlavního města Prahy, Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Pardubického nebo Královehradeckého kraje

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky v souladu s následujícími dílčími hodnotícími kritérii pro každou část veřejné zakázky:

Vzdělávání zaměstnanců a volených zástupců – uzavřené kurzy

KRITÉRIUM                                                 VÁHA

Celková nabídková cena60 %

Metodika způsobu realizace40 %

 

Vzdělávání zaměstnanců a volených zástupců – otevřené kurzy:

Pro hodnocení bude rozhodující nabídková cena v Kč bez DPH.

Hodnocení nabídek provede komise podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí nabídková cena v Kč bez DPH, zpracovaná dle požadavků stanovených v této zadávací dokumentace, a uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy o poskytování služeb.

Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Na prvním místě se umístí nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splní dodavatel, který:

prokáže splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 odst. 1 zákona,

prokáže splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 odst. 1, 2 písm. a) zákona,

prokáže splnění technické kvalifikace analogicky podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona splňuje.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (např. výpis ze živnostenského rejstříku).

Zadavatel dále požaduje pro část veřejné zakázky: Vzdělávání zaměstnanců a volených zástupců – otevřené kurzy, aby dodavatele rovněž předložil, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to akreditaci vzdělávací instituce dle MV ČR dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace pro část veřejné zakázky „Vzdělávání zaměstnanců a volených zástupců – uzavřené kurzy“ předložením:
-seznamu významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí ve formě čestného prohlášení. Minimální požadovanou úrovní seznamu významných služeb je poskytnutí alespoň 2 (dvou) významných služeb s předmětem plnění obdobným předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. organizace a poskytování školení (vzdělávání) zaměstnanců, a rozsahem plnění minimálně 200.000,- Kč bez DPH u každé z těchto významných služeb.
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace pro část veřejné zakázky „Vzdělávání zaměstnanců a volených zástupců – otevřené kurzy“ předložením:
-seznamu významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí ve formě čestného prohlášení. Minimální požadovanou úrovní seznamu významných služeb je poskytnutí alespoň 2 (dvou) významných služeb s předmětem plnění obdobným předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. organizace a poskytování školení (vzdělávání) zaměstnanců v souladu s ustanoveními § 17, 18 a 20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a rozsahem plnění minimálně 200.000,- Kč bez DPH u každé z těchto významných služeb.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě.

Dodavatel může podat pro každou část výběrového řízení pouze jednu nabídku.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem uchazeče k zastupování uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč kopii plné moci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude v rámci nabídky uvedena v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o poskytování služeb.

Nabídková cena bude doložena vyplněným položkovým rozpočtem, který uchazeč přiloží k nabídce, a z nějž bude kromě dalších údajů zřejmé, jaká část nabídkové ceny uchazeče připadá na dílčí součásti tvořící předmět plnění veřejné zakázky.

Cenovou nabídku dodavatel stanoví v celkové ceně za kompletní provedení předmětu veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí obsahovat kalkulaci veškerých rozpočtových nákladů.

Zadavatel požaduje, aby v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o poskytování služeb byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč, a to v následujícím členění:

celková nabídková cena bez DPH v Kč,

sazba DPH v % a výše DPH v Kč,

celková nabídková cena včetně DPH v Kč.

Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost uchazeč. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě.Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem uchazeče k zastupování uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč kopii plné moci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu – viz krycí list.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku, nabídka dodavatele musí pokrývat celý rozsah předmětu plnění vybrané části veřejné zakázky dle zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Podrobná specifikace požadavků zadavatele uvedených v této Výzvě je obsažena v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 10) , na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1802269.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o. Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 10. 10. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Vítkova 10/241186 00 Praha 8IČ 26187639

  Datum podpisu smlouvy: 11. 10. 2019

Datum ukončení: 11. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 6. 2019
 
Aktualizováno: 17. 10. 2019